Luo­va ja luo­tet­ta­va mainostoimisto

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Media­va­lin­nan tulee tukea tavoitteita

Mark­ki­noin­nil­le ase­te­tut tavoit­teet mää­rit­tä­vät sen, mit­kä mediat tuke­vat tavoi­tet­ta par­hai­ten. Ensin tulee miet­tiä tar­koin se, mitä halu­taan saa­vut­taa ja…

read more
Hönt­säi­lyä Hällskärissä

Hönt­säi­lyä Hällskärissä

Hönt­säi­lim­me vii­me vii­kol­la Crea­me­dian tii­min kans­sa vii­me vii­kol­la Hälls­kä­ris­sä. Ai että, mitä teit­te? No, se on ren­toa, mie­luis­ta ja poru­kal­la sovittua…

read more

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

SOME

Televisiomainonnan, kuten mainonnan yleensäkin, tulee jättää katsojalle positiivinen muistijälki. Hyvin toteutettu mainos toimii luoden haluttuja mielikuvia, joilla vaikutetaan positiivisesti tuleviin ostopäätöksiin.

Perinteinen televisio pitää edelleenkin pintansa ja tavoittaa suuret massat, vaikkakin suoratoistopalvelut ovat muuttaneet television muotoa. Monelle on yllätys se, että suomalaiset katsovat edelleenkin televisiota keskimäärin kolme tuntia päivässä. Se on pitkä aika. 

Lue mediavalinnoista ja mainonnan muodoista lisää blogistamme!👇 
Linkki löytyy biosta!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto
#mainostoimistokokkola #mediaryhmät #markkinointikanavat #tvmainonta

Tele­vi­sio­mai­non­nan, kuten mai­non­nan yleen­sä­kin, tulee jät­tää kat­so­jal­le posi­tii­vi­nen muis­ti­jäl­ki. Hyvin toteu­tet­tu mai­nos toi­mii luo­den halut­tu­ja mie­li­ku­via, joil­la vai­ku­te­taan posi­tii­vi­ses­ti tule­viin osto­pää­tök­siin.

Perin­tei­nen tele­vi­sio pitää edel­leen­kin pin­tan­sa ja tavoit­taa suu­ret mas­sat, vaik­ka­kin suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ovat muut­ta­neet tele­vi­sion muo­toa. Monel­le on yllä­tys se, että suo­ma­lai­set kat­so­vat edel­leen­kin tele­vi­sio­ta kes­ki­mää­rin kol­me tun­tia päi­väs­sä. Se on pit­kä aika.

Lue media­va­lin­nois­ta ja mai­non­nan muo­dois­ta lisää blo­gis­tam­me!👇
Link­ki löy­tyy bios­ta!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to
#mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #media­ryh­mät #mark­ki­noin­ti­ka­na­vat #tvmai­non­ta

Ulkomainonta ei ole pelkästään julisteita kadunvarressa, sillä siihen lasketaan mukaan myös esimerkiksi erilaiset promootiot ja jalkautumiset ihmisten pariin.

Ulkomainonnan mahdollisuudet ovat tänä päivänä varsin laajat ja esimerkiksi digitaalisia mainosnäyttöjä voidaan hyödyntää luovasti monin ei tavoin.

Löytyisikö ulkomainonnasta muoto, joka palvelee teidän yrityksenne tarpeita? 🤔

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #mediaryhmät #markkinointikanavat
#somemainonta

Ulko­mai­non­ta ei ole pel­käs­tään julis­tei­ta kadun­var­res­sa, sil­lä sii­hen las­ke­taan mukaan myös esi­mer­kik­si eri­lai­set pro­moo­tiot ja jal­kau­tu­mi­set ihmis­ten pariin.

Ulko­mai­non­nan mah­dol­li­suu­det ovat tänä päi­vä­nä var­sin laa­jat ja esi­mer­kik­si digi­taa­li­sia mai­nos­näyt­tö­jä voi­daan hyö­dyn­tää luo­vas­ti monin ei tavoin.

Löy­tyi­si­kö ulko­mai­non­nas­ta muo­to, joka pal­ve­lee tei­dän yri­tyk­sen­ne tar­pei­ta? 🤔

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #media­ryh­mät #mark­ki­noin­ti­ka­na­vat
#some­mai­non­ta

Onko harkinnassa ollut Google Ads -markkinointi?

Google Ads -mainonnalle kohdeyleisöä voi tavoitella niin hakusanoilla, sijainnilla, kuin demografisilla tiedoilla. Mainonnan formaattien osalta on mahdollista käyttää tekstiä, kuvaa tai videota.

Kampanjalle voidaan asettaa enimmäisbudjetti, jolloin maksat vain pelkistä näytöistä tai linkin klikkauksista. Saat siis juuri sen, mitä ostat, etkä heitä euroja hukkaan. ☝

Jos tämä kuulosti hyvältä, niin ota meihin yhteys ja laitetaan kampanjat rullaamaan. 

Kuvassa Minna, Creamedian asiakkuuspäällikkö

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto
#mainostoimistokokkola #mediaryhmät #markkinointikanavat
#somemainonta

Onko har­kin­nas­sa ollut Google Ads ‑mark­ki­noin­ti?

Google Ads ‑mai­non­nal­le koh­dey­lei­söä voi tavoi­tel­la niin hakusa­noil­la, sijain­nil­la, kuin demo­gra­fi­sil­la tie­doil­la. Mai­non­nan for­maat­tien osal­ta on mah­dol­lis­ta käyt­tää teks­tiä, kuvaa tai video­ta.

Kam­pan­jal­le voi­daan aset­taa enim­mäis­bud­jet­ti, jol­loin mak­sat vain pel­kis­tä näy­töis­tä tai lin­kin klik­kauk­sis­ta. Saat siis juu­ri sen, mitä ostat, etkä hei­tä euro­ja huk­kaan. ☝

Jos tämä kuu­los­ti hyväl­tä, niin ota mei­hin yhteys ja lai­te­taan kam­pan­jat rul­laa­maan.

Kuvas­sa Min­na, Crea­me­dian asiak­kuus­pääl­lik­kö

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to
#mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #media­ryh­mät #mark­ki­noin­ti­ka­na­vat
#some­mai­non­ta

11 
Radiosisältöjä kuunnellaan keskimäärin 20 tuntia viikossa ja kaupallinen radio tavoittaa lähes 80% ikäryhmästä 25-54 -vuotiaat joka viikko.🎧

Radiokampanjoiden teho perustuu vaikuttavaan ääneen, eli hyvin sunniteltuun sanomaan ja toistoon. Radion avulla on tehty useita onnistuneita lanseerauskampanjoita ja se toimii loistavasti myös televisiokampanjan jatkona, jolloin kampanja-aikaa saadaan kasvatettua varsin kustannustehokkaasti.
 
Tarjoamamme markkinointipalvelut pitävät sisällään myös vuositason markkinointisuunnitelman mediavalintoineen. Me myös toteutamme kaiken mainonnan suunnittelusta, tuotantoon ja mediavalinnoista kampanjoiden hallinnointiin ja loppuraportointiin.
 
#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #mediaryhmät #markkinointikanavat #radiomainonta

Radio­si­säl­tö­jä kuun­nel­laan kes­ki­mää­rin 20 tun­tia vii­kos­sa ja kau­pal­li­nen radio tavoit­taa lähes 80% ikä­ryh­mäs­tä 25–54 ‑vuo­ti­aat joka viik­ko.🎧

Radio­kam­pan­joi­den teho perus­tuu vai­kut­ta­vaan ääneen, eli hyvin sun­ni­tel­tuun sano­maan ja tois­toon. Radion avul­la on teh­ty usei­ta onnis­tu­nei­ta lan­see­raus­kam­pan­joi­ta ja se toi­mii lois­ta­vas­ti myös tele­vi­sio­kam­pan­jan jat­ko­na, jol­loin kam­pan­ja-aikaa saa­daan kas­va­tet­tua var­sin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Tar­joa­mam­me mark­ki­noin­ti­pal­ve­lut pitä­vät sisäl­lään myös vuo­si­ta­son mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man media­va­lin­toi­neen. Me myös toteu­tam­me kai­ken mai­non­nan suun­nit­te­lus­ta, tuo­tan­toon ja media­va­lin­nois­ta kam­pan­joi­den hal­lin­noin­tiin ja lop­pu­ra­por­toin­tiin.

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #media­ryh­mät #mark­ki­noin­ti­ka­na­vat #radio­mai­non­ta

10 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa tarjoaa useita etuja.

🟡 Sosiaalinen media on nimenomaan sosiaalinen ja
tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja näin luoda asiakkaan ja yrityksen suhteesta vahvemman, sillä kommentit, tykkäykset ja jakamiset lisäävät vuorovaikutusta. 💬

🟡 Somessa voit haarukoida mainoksillesi erittäin tarkan
kohdeyleisön esimerkiksi kiinnostuskohteiden perusteella.

🟡 Kampanjoita on mahdollista hienosäätää reaaliajassa ja vielä silloinkin, kun kampanja on jo aloitettu. Näin varmistat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Onko apu tarpeen markkinoinnin suunnittelussa ja
toteutuksessa? Täällä olemme, valmiina palvelukseen!

Kuvassa Jere, Creamedian someasiantuntija

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #mediaryhmät #markkinointikanavat #somemainonta

Mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tar­jo­aa usei­ta etu­ja.

🟡 Sosi­aa­li­nen media on nime­no­maan sosi­aa­li­nen ja
tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta asiak­kai­den kans­sa ja näin luo­da asiak­kaan ja yri­tyk­sen suh­tees­ta vah­vem­man, sil­lä kom­men­tit, tyk­käyk­set ja jaka­mi­set lisää­vät vuo­ro­vai­ku­tus­ta. 💬

🟡 Somes­sa voit haa­ru­koi­da mai­nok­sil­le­si erit­täin tar­kan
koh­dey­lei­sön esi­mer­kik­si kiin­nos­tus­koh­tei­den perus­teel­la.

🟡 Kam­pan­joi­ta on mah­dol­lis­ta hie­no­sää­tää reaa­lia­jas­sa ja vie­lä sil­loin­kin, kun kam­pan­ja on jo aloi­tet­tu. Näin var­mis­tat par­haan mah­dol­li­sen suo­ri­tus­ky­vyn.

Onko apu tar­peen mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa ja
toteu­tuk­ses­sa? Tääl­lä olem­me, val­mii­na pal­ve­luk­seen!

Kuvas­sa Jere, Crea­me­dian some­asian­tun­ti­ja

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #media­ryh­mät #mark­ki­noin­ti­ka­na­vat #some­mai­non­ta

16 
Markkinointi on muuttunut ajan myötä, niin myös pakkaussuunnittelu. Yksi suurimmista muutoksista on viime vuosina on ollut siirtyminen ekologisiin materiaaleihin. 🌿 

Ihmiset ovat entistä tietoisempia ympäristöstä ja moni valitsee tietoisesti ekologisen vaihtoehdon. Ympäristön huomioiminen pakkausmateriaalien valinnassa viestii yrityksen sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Ekologisuuden huomioon ottaminen pakkausten suunnittelussa ei ole vain trendi, se on myös vastuullinen valinta. ♻️

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #pakkaussuunnittelu

Mark­ki­noin­ti on muut­tu­nut ajan myö­tä, niin myös pak­kaus­suun­nit­te­lu. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta on vii­me vuo­si­na on ollut siir­ty­mi­nen eko­lo­gi­siin mate­ri­aa­lei­hin. 🌿

Ihmi­set ovat entis­tä tie­toi­sem­pia ympä­ris­tös­tä ja moni valit­see tie­toi­ses­ti eko­lo­gi­sen vaih­toeh­don. Ympä­ris­tön huo­mioi­mi­nen pak­kaus­ma­te­ri­aa­lien valin­nas­sa vies­tii yri­tyk­sen sitou­tu­mi­ses­ta kes­tä­vään kehi­tyk­seen. Eko­lo­gi­suu­den huo­mioon otta­mi­nen pak­kaus­ten suun­nit­te­lus­sa ei ole vain tren­di, se on myös vas­tuul­li­nen valin­ta. ♻️

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #pak­kaus­suun­nit­te­lu

Tiesitkö, että värin lisäksi myös muodolla on merkitystä ostopäätöksen syntymisessä?

Pakkauksen väri puhuttelee sinua jo 10 metrin päästä, muoto puolestaan vaikuttaa 5 metrin etäisyydeltä. Pakkaussuunnittelu ei kuitenkaan ole vain visuaalinen kokemus, se on psykologinen strategia, jonka tulee valloittaa sekä sydämiä että lompakoita. Pakkauksilla on oma sanaton kielensä, joka luo ensivaikutelman tuotteestasi. 

Oleko koskaan miettinyt, ostaisitko mieluummin täytekakkusi keltaisessa vai vaaleanpunaisessa laatikossa? 🎂

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #pakkaussuunnittelu

Tie­sit­kö, että värin lisäk­si myös muo­dol­la on mer­ki­tys­tä osto­pää­tök­sen syn­ty­mi­ses­sä?

Pak­kauk­sen väri puhut­te­lee sinua jo 10 met­rin pääs­tä, muo­to puo­les­taan vai­kut­taa 5 met­rin etäi­syy­del­tä. Pak­kaus­suun­nit­te­lu ei kui­ten­kaan ole vain visu­aa­li­nen koke­mus, se on psy­ko­lo­gi­nen stra­te­gia, jon­ka tulee val­loit­taa sekä sydä­miä että lom­pa­koi­ta. Pak­kauk­sil­la on oma sana­ton kie­len­sä, joka luo ensi­vai­ku­tel­man tuot­tees­ta­si.

Ole­ko kos­kaan miet­ti­nyt, ostai­sit­ko mie­luum­min täy­te­kak­kusi kel­tai­ses­sa vai vaa­lean­pu­nai­ses­sa laa­ti­kos­sa? 🎂

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #pak­kaus­suun­nit­te­lu

10 
Suomen ensimmäinen älypakkaus oli… 🥁🥁 Pilttipurkki!

Tiedätkö sinä, mikä tekee siitä älykkään?👇🏼
Kun käännät korkin auki, siitä kuuluu naksahdus ja voit olla varma, että tuotetta ei ole avattu.

Tämän päivän älypakkaukset ovat astuneet aivan uudelle tasolle. 🚀
Pysy mukana kehityksessä!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #pakkaussuunnittelu

Suo­men ensim­mäi­nen äly­pak­kaus oli… 🥁🥁 Pilt­ti­purk­ki!

Tie­dät­kö sinä, mikä tekee sii­tä älyk­kään?👇🏼
Kun kään­nät kor­kin auki, sii­tä kuu­luu nak­sah­dus ja voit olla var­ma, että tuo­tet­ta ei ole avat­tu.

Tämän päi­vän äly­pak­kauk­set ovat astu­neet aivan uudel­le tasol­le. 🚀
Pysy muka­na kehi­tyk­ses­sä!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #pak­kaus­suun­nit­te­lu

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!