Mai­nos- ja vies­tin­tä­toi­mis­to Creamedia

LUO-
TET­TAVA

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopiikin.

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

Hönt­säi­lyä Hällskärissä

Hönt­säi­lyä Hällskärissä

Hönt­säi­lim­me vii­me vii­kol­la Crea­me­dian tii­min kans­sa vii­me vii­kol­la Hälls­kä­ris­sä. Ai että, mitä teit­te? No, se on ren­toa, mie­luis­ta ja poru­kal­la sovittua…

read more

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

SOME

Tutustu Creamedialaisiin. Olli Ilmanen on ollut alalla jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja yksi hänen vahvuuksistaan on asiakaslehtien toteutus. 📰

Lue lisää Ollin ajatuksista ja näkemyksistä printin ja digin välillä; mitkä ovat hänen mielestään digin plussia ja miinuksia➕➖, entä miten Ollin tiet ovat aikanaan johtaneet Creamediaan… Linkki biossa! 📲

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Tutus­tu Crea­me­dia­lai­siin. Olli Ilma­nen on ollut alal­la jo yli kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan ja yksi hänen vah­vuuk­sis­taan on asia­kas­leh­tien toteu­tus. 📰

Lue lisää Ollin aja­tuk­sis­ta ja näke­myk­sis­tä prin­tin ja digin välil­lä; mit­kä ovat hänen mie­les­tään digin plus­sia ja mii­nuk­sia➕➖, entä miten Ollin tiet ovat aika­naan joh­ta­neet Crea­me­di­aan… Link­ki bios­sa! 📲

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

8 0
Digitaalisen viestinnän määrän kasvaessa, perinteinen painettu asiakaslehti antaa mahdollisuuden erottautua joukosta.💡

Sähköpostit ja uutiskirjeet hukkuvat valitettavan helposti muun postin joukkoon ja niistä pääsee eroon turhankin helposti – yhtä nappia painamalla. Hyvin toteutettu asiakaslehti taas innostaa lukemaan ja siihen on helppoa palata uudelleenkin.

Asiakaslehden avulla ei kuitenkaan voi ainoastaan kertoa omia asioitaan, sillä hyvän julkaisun tehtävänä on tarjota lukijalleen aina jotakin aidosti uutta ja kiinnostavaa sisältöä. Lehden ulkoasun merkitystä ei pidä väheksyä, sillä tyylikäs ulkoasu houkuttelee tutustumaan sisältöön. ☝️

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Digi­taa­li­sen vies­tin­nän mää­rän kas­vaes­sa, perin­tei­nen pai­net­tu asia­kas­leh­ti antaa mah­dol­li­suu­den erot­tau­tua jou­kos­ta.💡

Säh­kö­pos­tit ja uutis­kir­jeet huk­ku­vat vali­tet­ta­van hel­pos­ti muun pos­tin jouk­koon ja niis­tä pää­see eroon tur­han­kin hel­pos­ti – yhtä nap­pia pai­na­mal­la. Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti taas innos­taa luke­maan ja sii­hen on help­poa pala­ta uudel­leen­kin.

Asia­kas­leh­den avul­la ei kui­ten­kaan voi ainoas­taan ker­toa omia asioi­taan, sil­lä hyvän jul­kai­sun teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta luki­jal­leen aina jota­kin aidos­ti uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Leh­den ulkoa­sun mer­ki­tys­tä ei pidä vähek­syä, sil­lä tyy­li­käs ulkoa­su hou­kut­te­lee tutus­tu­maan sisäl­töön. ☝️

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

7 0
Hyvä asiakaslehti on täynnä mielenkiintoisia artikkeleita. Asiakaslehden avulla voit viestiä sidosryhmillesi yrityksesi toiminnasta monipuolisesti. Hyvä sisältö asiakaslehdessä muodostuu useista eri asioista, sisällön tulisikin tarjota monipuolisesti mielenkiintoisia artikkeleita….

👉 ajankohtaisia uutisia
👉 asiakastarinoita
👉 työntekijätarinoita
👉 viihdettä unohtamatta 💬

Olemme mielellämme apuna asiakaslehtesi toteuttamisen kaikissa vaiheissa. 😊

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Hyvä asia­kas­leh­ti on täyn­nä mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta. Asia­kas­leh­den avul­la voit vies­tiä sidos­ryh­mil­le­si yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta moni­puo­li­ses­ti. Hyvä sisäl­tö asia­kas­leh­des­sä muo­dos­tuu useis­ta eri asiois­ta, sisäl­lön tuli­si­kin tar­jo­ta moni­puo­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta….

👉 ajan­koh­tai­sia uuti­sia
👉 asia­kas­ta­ri­noi­ta
👉 työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­ta
👉 viih­det­tä unoh­ta­mat­ta 💬

Olem­me mie­lel­läm­me apu­na asia­kas­leh­te­si toteut­ta­mi­sen kai­kis­sa vai­heis­sa. 😊

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

5 0
Tiesitkö, että me Creamedialla toteutamme myös asiakaslehtiä?📰

Asiakaslehden avulla vahvistat brändiäsi ja voit viestiä kattavasti yrityksesi toiminnasta ja arvomaailmasta. Mielenkiintoisilla yhteistyötarinoilla lisäät kiinnostusta yrityksesi tarjoamiin palveluihin ja voit syventää asiakkaidesi suhdetta yritykseesi. Hyvin rakennettu asiakaslehti vahvistaa haluamiasi mielikuvia yrityksestäsi. 

Autamme mielellämme kaikissa asiakaslehden toteutukseen liittyvissä asioissa!

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Tie­sit­kö, että me Crea­me­dial­la toteu­tam­me myös asia­kas­leh­tiä?📰

Asia­kas­leh­den avul­la vah­vis­tat brän­diä­si ja voit vies­tiä kat­ta­vas­ti yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta ja arvo­maa­il­mas­ta. Mie­len­kiin­toi­sil­la yhteis­työ­ta­ri­noil­la lisäät kiin­nos­tus­ta yri­tyk­se­si tar­joa­miin pal­ve­lui­hin ja voit syven­tää asiak­kai­de­si suh­det­ta yri­tyk­see­si. Hyvin raken­net­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa halua­mia­si mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä­si.

Autam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa asia­kas­leh­den toteu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa!

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

10 0
Miksi kaikilla tulisi olla bränditarina?🤔
Kurkkaa vastaus videolta!

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia #markkinointikonsepti

Mik­si kai­kil­la tuli­si olla brän­di­ta­ri­na?🤔
Kurk­kaa vas­taus videol­ta!

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia #mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti

7 0
Onko markkinointikonseptisi kymmenen vuoden takainen?

Sitä tulisi välillä päivittää ajan tasalle ja uusien trendien mukaiseksi.

Markkinaympäristö, asiakkaiden tarpeet ja kilpailutilanne voivat muuttua ajan myötä, joten markkinointikonseptin päivittäminen auttaa varmistamaan, että yritys pysyy kilpailukykyisenä ja relevanttina.

Ota yhteyttä tiimiimme ja autamme sinua päivittämään markkinointikonseptisi seuraavalle tasolle! 📲💪

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia #markkinointikonsepti

Onko mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti­si kym­me­nen vuo­den takai­nen?

Sitä tuli­si välil­lä päi­vit­tää ajan tasal­le ja uusien tren­dien mukai­sek­si.

Mark­ki­naym­pä­ris­tö, asiak­kai­den tar­peet ja kil­pai­lu­ti­lan­ne voi­vat muut­tua ajan myö­tä, joten mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin päi­vit­tä­mi­nen aut­taa var­mis­ta­maan, että yri­tys pysyy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä ja rele­vant­ti­na.

Ota yhteyt­tä tii­miim­me ja autam­me sinua päi­vit­tä­mään mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti­si seu­raa­val­le tasol­le! 📲💪

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia #mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti

6 0
Mikä on bränditarina?

👉 Bränditarina on yrityksen tai brändin kertomus, joka välittää sen ydinviestin, arvot ja merkityksen.

Asiakkaita ei tule hukuttaa kylmiin faktoihin, vaan herättää halu kuulla lisää. Tarinasta tulee ilmetä intohimo aiheeseen, innostus ja tunteet, jotka puolestaan edesauttavat muistijäljen syntymistä. 🫶

Yrityksen tarinan tulee puhutella kaikkia sidosryhmiä ja sen tulee olla uskottava sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tarvitsetko apua bränditarinan toteuttamiseen? Laita rohkeasti meille viestiä bion linkin kautta tai miksei vaikka täällä Instagramissa! 💛

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia

Mikä on brän­di­ta­ri­na?

👉 Brän­di­ta­ri­na on yri­tyk­sen tai brän­din ker­to­mus, joka välit­tää sen ydin­vies­tin, arvot ja mer­ki­tyk­sen.

Asiak­kai­ta ei tule hukut­taa kyl­miin fak­toi­hin, vaan herät­tää halu kuul­la lisää. Tari­nas­ta tulee ilme­tä into­hi­mo aihee­seen, innos­tus ja tun­teet, jot­ka puo­les­taan ede­saut­ta­vat muis­ti­jäl­jen syn­ty­mis­tä. 🫶

Yri­tyk­sen tari­nan tulee puhu­tel­la kaik­kia sidos­ryh­miä ja sen tulee olla uskot­ta­va sekä sisäi­ses­ti että ulkoi­ses­ti.

Tar­vit­set­ko apua brän­di­ta­ri­nan toteut­ta­mi­seen? Lai­ta roh­keas­ti meil­le vies­tiä bion lin­kin kaut­ta tai mik­sei vaik­ka tääl­lä Ins­ta­gra­mis­sa! 💛

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia

6 0
Olemme luova ja luotettava markkinointikumppani — kuten mainostoimistojen kermaan kuuluvalta toimijalta odottaa sopiikin!💛

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #markkinointikumppani #sosiaalinenmedia #konseptisuunnittelu

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopii­kin!💛

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni #sosi­aa­li­nen­me­dia #kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

7 0

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!