Mai­nos- ja vies­tin­tä­toi­mis­to Creamedia

LUO-
TET­TAVA

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopiikin.

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Crea­me­dias­sa videot tuot­taa Turbo

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den teh­tä­vä­nä on saa­da aikaan vas­taa­not­ta­jas­sa muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja…

read more
Hyö­dyn­nä videoita

Hyö­dyn­nä videoita

Videois­ta on tul­lut yhä suo­si­tum­pia ja myös tär­keäm­piä mark­ki­noin­nin väli­nei­tä tämän päi­vän digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Mah­dol­li­suu­den kehit­ty­vät jatkuvasti…

read more

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

SOME

Kuinka luoda hyvä somevideo?

Tässä neljä vinkkiä, jotka auttavat sinua onnistumaan:

1. Aika: pidä pituus lyhyenä, n. 5-15 sekuntia. Lyhyet videot jyräävät!

2. Sisältö: älä tee pelkkää markkinointia. Esittele tuotteitasi tai palveluitasi oikeasti in action ja vetoa tunteisiin.

3. Thumbnail: valitse kansikuva, joka herättää ihmisten huomion - myös niiden jotka vain skrollaavat ohi.

4. Tekstitys: yli 90% videoista katsotaan ilman ääniä. Varmista että viestisi tavoittaa myös ne, jotka katsovat videon äänettömänä.

Nappaa vinkit muistiin tallentamalla tämä postaus!

Jos kaipaat apua somevideoidesi
suunnittelussa ja toteutuksessa, ole meihin yhteydessä. Autamme mielellämme! 😊

#creamedia #creamteam #somevideo #markkinointi #sisällöntuotanto #somevinkit
#mainostoimisto

Kuin­ka luo­da hyvä some­vi­deo?

Täs­sä nel­jä vink­kiä, jot­ka aut­ta­vat sinua onnis­tu­maan:

1. Aika: pidä pituus lyhye­nä, n. 5–15 sekun­tia. Lyhyet videot jyrää­vät!

2. Sisäl­tö: älä tee pelk­kää mark­ki­noin­tia. Esit­te­le tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si oikeas­ti in action ja vetoa tun­tei­siin.

3. Thumb­nail: valit­se kan­si­ku­va, joka herät­tää ihmis­ten huo­mion — myös nii­den jot­ka vain skrol­laa­vat ohi.

4. Teks­ti­tys: yli 90% videois­ta kat­so­taan ilman ääniä. Var­mis­ta että vies­ti­si tavoit­taa myös ne, jot­ka kat­so­vat videon äänet­tö­mä­nä.

Nap­paa vin­kit muis­tiin tal­len­ta­mal­la tämä pos­taus!

Jos kai­paat apua some­vi­deoi­de­si
suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, ole mei­hin yhtey­des­sä. Autam­me mie­lel­läm­me! 😊

#crea­me­dia #cream­team #some­vi­deo #mark­ki­noin­ti #sisäl­lön­tuo­tan­to #some­vin­kit
#mai­nos­toi­mis­to

5 0
Oletko huomannut, että Instagram huonontaa joskus kuviesi laatua, joko feedissä tai storyissa? Mikäli vastasit kyllä, tarkista tämä asetus Instagramistasi.

#somevinkit #creamedia #instagramvinkit
#mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Olet­ko huo­man­nut, että Ins­ta­gram huo­non­taa jos­kus kuvie­si laa­tua, joko fee­dis­sä tai sto­ryis­sa? Mikä­li vas­ta­sit kyl­lä, tar­kis­ta tämä ase­tus Ins­ta­gra­mis­ta­si.

#some­vin­kit #crea­me­dia #ins­ta­gram­vin­kit
#mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

6 0
Kun haluat uniikkeja ja vain omassa käytössäsi olevia kuvia, suosittelemme kääntymään meidän puoleen! Asiansa osaavan valokuvaajan ottamat kuvat varmistavat laadukkaan lopputuloksen.

Jos kuitenkin jostain syystä et halua käyttää valokuvaajaa ja tarvitset kuvia käyttöösi, niin ei huolta, meillä on ratkaisu. Esittelimme jokin aika sitten kolme ilmaista kuvapankkia, joista voit löytää laadukkaita ja monipuolisia kuvia erilaisiin tarpeisiin. Toki sinun on silloin otettava huomioon se, että joku muukin saattaa käyttää samaa kuvaa.

Kipin kapin meidän sivuille lukemaan lisää.

Linkit yhteydenottoon ja blogiin löytyy biostamme!

#creamedia #mainostoimisto #kuvapankit #valokuvauspalvelu #markkinointi
#sisällöntuotanto

Kun haluat uniik­ke­ja ja vain omas­sa käy­tös­sä­si ole­via kuvia, suo­sit­te­lem­me kään­ty­mään mei­dän puo­leen! Asian­sa osaa­van valo­ku­vaa­jan otta­mat kuvat var­mis­ta­vat laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen.

Jos kui­ten­kin jos­tain syys­tä et halua käyt­tää valo­ku­vaa­jaa ja tar­vit­set kuvia käyt­töö­si, niin ei huol­ta, meil­lä on rat­kai­su. Esit­te­lim­me jokin aika sit­ten kol­me ilmais­ta kuva­pank­kia, jois­ta voit löytää laa­duk­kai­ta ja moni­puo­li­sia kuvia eri­lai­siin tar­pei­siin. Toki sinun on sil­loin otet­ta­va huo­mioon se, että joku muu­kin saat­taa käyt­tää samaa kuvaa.

Kipin kapin mei­dän sivuil­le luke­maan lisää.

Lin­kit yhtey­den­ot­toon ja blo­giin löytyy bios­tam­me!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #kuva­pan­kit #valo­ku­vaus­pal­ve­lu #mark­ki­noin­ti
#sisäl­lön­tuo­tan­to

7 0
Video on tulevaisuuden (ja nykyajan) markkinointia! 

Videoita kulutetaan enemmän kuin koskaan ja niiden suosio jatkaa edelleen kasvamistaan sosiaalisen median alustoilla! Oletko sinä hyödyntänyt videoita markkinoinnissasi tai suunnitteletko kenties ottavasi ne mukaan markkinoinnin keinovalikoimaan?

Video on monipuolisesti hyödynnettävissä sosiaalisessa mediassa, verkkosivustolla, asiakaskäynneillä ja vaikka missä…..

Meillä tehdään ja ideoidaan videoita kaikenlaiseen tarpeeseen. Olipa kyseessä sitten lyhyt somevideo tai pidempi mainosvideo, videotuottajamme Turbo hoitaa homman!

Lue lisää videon tarjoamista mahdollisuuksista blogistamme.

Blogiin pääset biomme linkin kautta!

#videotuotanto #creamedia #creamteam #sisällöntuotanto #mainostoimisto #visuaalisetsisällöt #somevideo
#videotuotanto

Video on tule­vai­suu­den (ja nyky­ajan) mark­ki­noin­tia!

Videoi­ta kulu­te­taan enemmän kuin kos­kaan ja nii­den suo­sio jat­kaa edel­leen kas­va­mis­taan sosi­aa­li­sen median alus­toil­la! Olet­ko sinä hyö­dyn­tä­nyt videoi­ta mark­ki­noin­nis­sa­si tai suun­nit­te­let­ko ken­ties otta­va­si ne mukaan mark­ki­noin­nin kei­no­va­li­koi­maan?

Video on moni­puo­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, verk­ko­si­vus­tol­la, asia­kas­käyn­neil­lä ja vaik­ka mis­sä…..

Meil­lä teh­dään ja ideoi­daan videoi­ta kai­ken­lai­seen tar­pee­seen. Oli­pa kysees­sä sit­ten lyhyt some­vi­deo tai pidem­pi mai­nos­vi­deo, video­tuot­ta­jam­me Tur­bo hoi­taa hom­man!

Lue lisää videon tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta blo­gis­tam­me.

Blo­giin pää­set biom­me lin­kin kaut­ta!

#video­tuo­tan­to #crea­me­dia #cream­team #sisällöntuotanto #mai­nos­toi­mis­to #visuaalisetsisällöt #some­vi­deo
#video­tuo­tan­to

14 0
Canva -ohjelmiston avulla voi tehdä helposti erilaisia markkinoinnin materiaaleja, esimerkiksi somepostauksiin se on varsin näppärä apuväline.

Canvasta löytyy laaja valikoima fontteja, ilmaisia kuvia, musiikkia ja videoita sekä erilaisia elementtejä. Ilmaisella versiollakin pärjäät hienosti, toki maksullisessa pro -versiossa on laajempi kattaus vaihtoehtoja, niin kuvia kuin fonttejakin.

Canva on verraton apu silloinkin, kun itsellä ei ole visuaalista silmää tai osaamista graafisesta suunnittelusta, koska voit käyttää hyödyksesi erilaisia valmiita mallipohjia.

Ammattilaista sinusta ei Canvan avulla tule, mutta kyllä siitä oivan apulaisen saat.

#somevinkit #creamedia #instagramvinkit #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Can­va ‑ohjel­mis­ton avul­la voi teh­dä hel­pos­ti eri­lai­sia mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­le­ja, esi­mer­kik­si some­pos­tauk­siin se on var­sin näp­pä­rä apu­vä­li­ne.

Can­vas­ta löy­tyy laa­ja vali­koi­ma font­te­ja, ilmai­sia kuvia, musiik­kia ja videoi­ta sekä eri­lai­sia ele­ment­te­jä. Ilmai­sel­la ver­siol­la­kin pär­jäät hie­nos­ti, toki mak­sul­li­ses­sa pro ‑ver­sios­sa on laa­jem­pi kat­taus vaih­toeh­to­ja, niin kuvia kuin font­te­ja­kin.

Can­va on ver­ra­ton apu sil­loin­kin, kun itsel­lä ei ole visu­aa­lis­ta sil­mää tai osaa­mis­ta graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, kos­ka voit käyt­tää hyö­dyk­se­si eri­lai­sia val­mii­ta mal­li­poh­jia.

Ammat­ti­lais­ta sinus­ta ei Can­van avul­la tule, mut­ta kyl­lä sii­tä oivan apu­lai­sen saat.

#some­vin­kit #crea­me­dia #ins­ta­gram­vin­kit #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

5 0
Visuaaliset sisällöt ovat yksi tärkeimmistä osista markkinointia ja sisällöntuotantoa, sillä ne vangitsevat tunteet ja kiinnittävät huomion. Kun valitset kuvia ja videoita markkinointiin, mieti aina tavoitettasi. Haluatko esimerkiksi kertoa tarinan, esitellä tuotteen tai palvelun vai jakaa lisätietoa? Valitse visuaalinen sisältö, joka tukee tavoitettasi ja sopii yrityksesi ilmeeseen.

Yhteneväisyys, brändivärit ja graafiset elementit ovat tärkeitä tekijöitä aina myös visuaalisten sisältöjen luomisessa. Niiden avulla saat yrityksesi näyttämään yhtenäiseltä ja tunnistettavalta. Tämä auttaa jäämään paremmin mieleen ja erottumaan kilpailijoista.

Visuaaliset sisällöt ovat voimakkaita työkaluja markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa. Hyödynnä siis niitä, luo mieleenpainuvaa sisältöä ja saavuta tavoitteesi.

Psst! Muistathan, että Creamedialta saat apua sekä visuaaliseen puoleen että itse
sisällöntuotantoon!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Visu­aa­li­set sisäl­löt ovat yksi tär­keim­mis­tä osis­ta mark­ki­noin­tia ja sisäl­lön­tuo­tan­toa, sil­lä ne van­git­se­vat tun­teet ja kiin­nit­tä­vät huo­mion. Kun valit­set kuvia ja videoi­ta mark­ki­noin­tiin, mie­ti aina tavoi­tet­ta­si. Haluat­ko esi­mer­kik­si ker­toa tari­nan, esi­tel­lä tuot­teen tai pal­ve­lun vai jakaa lisä­tie­toa? Valit­se visu­aa­li­nen sisäl­tö, joka tukee tavoi­tet­ta­si ja sopii yri­tyk­se­si ilmee­seen.

Yhte­ne­väi­syys, brän­di­vä­rit ja graa­fi­set ele­men­tit ovat tär­kei­tä teki­jöi­tä aina myös visu­aa­lis­ten sisäl­tö­jen luo­mi­ses­sa. Nii­den avul­la saat yri­tyk­se­si näyt­tä­mään yhte­näi­sel­tä ja tun­nis­tet­ta­val­ta. Tämä aut­taa jää­mään parem­min mie­leen ja erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta.

Visu­aa­li­set sisäl­löt ovat voi­mak­kai­ta työ­ka­lu­ja mark­ki­noin­nis­sa ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Hyö­dyn­nä siis nii­tä, luo mie­leen­pai­nu­vaa sisäl­töä ja saa­vu­ta tavoit­tee­si.

Psst! Muis­tat­han, että Crea­me­dial­ta saat apua sekä visu­aa­li­seen puo­leen että itse
sisäl­lön­tuo­tan­toon!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

5 0
Yritysilmeitä ja logoja löytyy varmasti kaikissa mahdollisissa väreissä. Väri onkin hyvin tärkeä yksityiskohta, sillä jokaisella värillä on oma merkityksensä. Ammattitaitoinen graafikko ymmärtää väripsykologiaa ja osaa ottaa huomioon myös sen, miten ja missä logoa sekä yritysilmettä tullaan käyttämään ja osaa ottaa erilaiset vaatimukset huomioon suunnittelutyössään. 

Tarvitsetko logon, yritysilmeen tai ehkäpä olemassa olevan ilmeen uudistamisen? Me voimme auttaa! Tutustu töihimme verkkosivulla, linkin löydät profiilista.

Yri­ty­sil­mei­tä ja logo­ja löy­tyy var­mas­ti kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa väreis­sä. Väri onkin hyvin tär­keä yksi­tyis­koh­ta, sil­lä jokai­sel­la väril­lä on oma mer­ki­tyk­sen­sä. Ammat­ti­tai­toi­nen graa­fik­ko ymmär­tää värip­sy­ko­lo­gi­aa ja osaa ottaa huo­mioon myös sen, miten ja mis­sä logoa sekä yri­ty­sil­met­tä tul­laan käyt­tä­mään ja osaa ottaa eri­lai­set vaa­ti­muk­set huo­mioon suun­nit­te­lu­työs­sään.

Tar­vit­set­ko logon, yri­ty­sil­meen tai ehkä­pä ole­mas­sa ole­van ilmeen uudis­ta­mi­sen? Me voim­me aut­taa! Tutus­tu töi­him­me verk­ko­si­vul­la, lin­kin löy­dät pro­fii­lis­ta.

11 0
Hyvää huomenta. 🧡 Mukavaa työviikkoa!

Hyvää huo­men­ta. 🧡 Muka­vaa työ­viik­koa!

14 0

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!