Saatteko julkista rahoitusta? Saavutettavuus­direktiivi saattaa koskea myös teidän verkkosivujanne

Syyskuussa 2019 voimaan astunut EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa osan verkkosivustoista ja -dokumenteista sekä mobiilisovelluksista olevan käytettävissä mahdollisimman helposti, henkilön mahdollisista rajoitteista huolimatta.

Saavutettavuusdirektiivi koskee 23.9.2018 jälkeen toteutettuja sivustoja ja mobiilisovelluksia. Vanhempien palveluiden, eli ennen 23.9.2018 tehtyjen sovellusten ja sivustojen, siirtymäaika loppuu ensi vuonna 23.9.2020.

Direktiivin pohjalta säädetty laki velvoittaa lähinnä viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia, mutta se koskee myös verkkopalvelun tai mobiilisovelluksen toteuttamiseen erityisavustuksen saaneita organisaatioita, osaa järjestöistä sekä yksityisistä yrityksistä.

Jos erityisavustusta on saatu yli puolet kustannuksien kattamiseen, koskee saavutettavuusdirektiivi organisaatiota. Jos kyseessä on järjestö, pelkkä avustuksen saaminen velvoittaa noudattamaan direktiiviä.

Suomessa direktiivi velvoittaa lisäksi seuraavia yksityisen sektorin yrityksiä: finanssialan toimijoita, vesi- ja energia-alan palveluntarjoajia, liikenne- ja postipalvelujen tarjoajia sekä vakuutusyhtiöitä ja yhdistyksiä.

Saavutettavuus on verkkosivujen esteettömyyttä

Saavutettavuus takaa sen, että verkkopalvelua on mahdollista käyttää myös tarvittavilla apuvälineillä. Siinä missä esimerkiksi välttämättömien asiointipaikkojen kuten virastojen tulisi olla esteettömiä, sivustoista ja sovelluksista tulisi puolestaan tehdä mahdollisimman selkeitä ja helppoja käyttää.

Saavutettavuus koskee suurta osaa väestöstämme. Esimerkiksi lukihäiriöt ja fyysiset rajoitteet voivat vaikeuttaa verkkopalvelun käyttöä. Sokeus ja erilaiset värisokeudet muuttavat käyttäjäkokemusta ja voivat vaikeuttaa verkkosisältöjen havainnointia. Kuulovammat rajoittavat esimerkiksi videoiden sisällön ymmärtämistä. Direktiivi ohjaa huomioimaan useampia käyttäjäryhmiä myös verkossa.

Saavutettavuusperiaate verkkosivuilla

Saavutettavuusperiaate jaetaan neljään osaan: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys sekä toimintavarmuus. Nämä seikat ovat jo ennen direktiiviä olleet tärkeitä peruspilareita verkkosivujen suunnittelussa – sinänsä kyseessä ei ole kokonaan uusi ilmiö.

Havaittavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sokeiden, heikkonäköisten ja värisokeiden on mahdollista havaita sisällöt tai kuunnella ne ruudunlukuohjelmalla. Videoissa tulee olla tekstitykset, jotta kuulorajoitteinenkin käyttäjä ymmärtää sisällön. Käytännössä sisällön tulee olla mahdollista nähdä tai kuulla.

Hallittavuus keskittyy käytettävyyteen. Linkkien ja otsikointien tulee olla selkeitä ja kuvaavia. Verkkopalvelua pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä esimerkiksi pelkällä näppäimistöllä. Lisäksi palvelun sisällä liikkuminen sivulta toiselle tulee olla helppoa ja selkeää.

Ymmärrettävyydellä ajetaan takaa selkeää kieltä sisällöntuotannossa. Tekstien tulee olla hyvin jäsenneltyä sekä helppolukuista. Jos sivustolla on lomakkeita tai muita kenttiä, johon käyttäjän kuuluu vastata jotain, tulee kysymyksen tai ohjeen olla tarpeeksi helppo ymmärtää.

Toimintavarmuus koskee erilaisia laitteita ja selaimia. Verkkopalvelun tulisi toimia erilaisten apuvälineiden kanssa sekä erilaisissa selaimissa.

Menikö pää pyörälle? Ei hätää, me autamme!

Digitiimimme auttaa teitä analysoimaan sivustonne tilan ja saavutettavuusselosteen kanssa. Direktiivi velvoittaa lisäämään sivustolle saavutettavuusselosteen, josta käy ilmi tämän hetkinen saavutettavuuden tila sekä se, mitä toimia saavutettavuuden eteen aiotaan jatkossa tehdä. 

Samalla voimme tehdä sivustolle kattavan kuntokartoituksen, jossa katsotaan lisäksi sivuston hakukoneystävällisyys kuntoon. Ota rohkeasti yhteyttä!