Pit­kä­ai­kai­nen, syvä kumppanuus

Ab A. Hägg­blom Oy val­mis­taa kor­kea­laa­tui­sia kai­vos­lait­tei­ta – kuten kai­vos­ko­nei­den kau­ho­ja ja lavo­ja — sekä vaa­ti­vaan käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja Wol­ve­rex- kau­ho­ja. Lisäk­si yri­tys tar­jo­aa val­mis­ta­miin­sa tuot­tei­siin elin­kaa­ri­pal­ve­lut muun muas­sa huol­to­jen ja kulu­tuso­sien muodossa.

Crea­me­dia on jo vuo­sia ollut Hägg­blo­min stra­te­gi­nen kump­pa­ni — yri­ty­sil­meen raken­ta­mi­ses­ta markkinointitoimenpiteisiin.

– Olem­me olleet Crea­me­dian pal­ve­luun tyy­ty­väi­siä. Vaik­ka aina ei olla oltu pro­jek­tien alku­vai­hees­sa samaa miel­tä ideois­ta, niin lop­pu­tu­lok­seen on aina voi­nut olla tyy­ty­väi­nen. Näin­hän se hyvil­lä kump­pa­neil­la menee, toi­siam­me haas­ta­mal­la olem­me löy­tä­neet par­haan rat­kai­sun, toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Kar­hu­la kertoo.

Suh­de on vain syven­ty­nyt Crea­me­dian tul­tua osak­si Hil­la Groupia.

– Olem­me laa­jen­ta­neet yhteis­työ­tä enti­ses­tään muun muas­sa digi- ja some-kana­vien sisäl­lön­tuo­tan­toon, Kar­hu­la toteaa.

”Näin­hän se hyvil­lä kump­pa­neil­la menee:
toi­siam­me haas­ta­mal­la olem­me aina löy­tä­neet par­haan ratkaisun.”

Juk­ka Kar­hu­la
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Ab A. Hägg­blom Oy