ARBET­SUPP­GIF­TER

Kol­la in hur vi har verks­tällt oli­ka idéer här och låt dem tala för oss. Under lop­pet av tre decen­nier har vi hun­nit med allt möj­ligt och samar­be­tat med mån­ga oli­ka branscher och före­tag. Som du kan se har vi mång­si­dig kuns­kap för alla typer av mark­nadsfö­rings­be­hov. Kans­ke vi kan stå till tjänst? Kon­tak­ta oss så pra­tar vi mer!

 

WEBBPLATS

Före­ta­gets egen webbplats lig­ger som grund för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Därför ska sidan vara fullt fun­ge­ran­de och möta kun­der­nas behov.

Er webbplats utseen­de är det förs­ta kun­den ser och därför ska den tyd­ligt för­med­la före­ta­gets varu­mär­ke och det som är vik­ti­gast för er att kom­mu­nice­ra. Poten­tiel­la kun­der får van­li­gen ett förs­ta int­ryck av ett före­tag genom dess webbplats. Det är därför vik­tigt att webbplats är pro­fes­sio­nel­la och av hög kvalitet.

FÖR­PACK­NINGS­DE­SIGN

Kva­li­ta­tiv för­pack­nings­de­sign öka för­sälj­nin­gen och öka vär­det på ditt varumärke.

För­pack­nin­gens utseen­de och egens­ka­per bidrar till att ska­pa en hel­hets­bild av själ­va pro­duk­ten, pri­set och kva­li­te­ten, samt före­ta­get bakom produkten.

För­pack­nin­gens utseen­de har också stor bety­del­se för köp­bes­lu­tet. Enligt forsk­ning fat­tas två tred­je­de­lar av köp­bes­lu­ten i buti­ken och det tar i genoms­nitt fyra sekun­der för kun­den att fat­ta bes­lu­tet. Om för­pack­nin­gen inte stic­ker ut kom­mer pro­duk­ten tro­li­gen att stan­na på hyllan.

VIDEO

En bild säger mer än tusen ord — En video är ofta mer effek­tiv än tusen bilder.

Syf­tet med mark­nadsfö­ring är att ska ska­pa en käns­lo­mäs­sig reak­tion hos målgrup­pen. Med hjälp av en video mång­dubblas chan­ser­na att lyc­kas – framför allt om den är pro­fes­sio­nellt gjord. Som mark­nadsfö­rings­verk­tyg är videon mång­si­dig och använd­bar. En video är ett effek­tivt sätt att berät­ta om före­ta­gets his­to­ria, pre­sen­te­ra en pro­dukt eller tjänst, byg­ga upp ett varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, eller kans­ke du behö­ver kor­ta videoklipp att använ­da på socia­la medier?

LOGO

En logo är en integre­rad del av ditt före­tag och varumärke.

En pro­fes­sio­nell logo hjäl­per dig att stic­ka ut från dina konkurrenter.

I sam­band med logo­de­sig­nen utar­be­tas van­ligt­vis även en gra­fisk pro­fil som sät­ter ramar­na för hur före­ta­gets fram­ti­da pro­duk­ter, loka­ler och mark­nadsfö­rings­ma­te­rial ska för­verkli­gas. Det kan vara allt från för­sälj­nings­broschy­rer, webbplat­ser, pris­lis­tor och visit­kort till dörr­mat­tor och neons­kyl­tar. En gra­fisk pro­fil gör livet enkla­re och säkers­täl­ler att alla som job­bar med före­ta­gets visuel­la kom­mu­ni­ka­tion föl­jer en enhet­lig lin­je. Des­su­tom spa­rar du tid när du inte behö­ver bör­ja pla­ne­ra allt från bör­jan var­je gång.

INNEHÅLL TILL SOCIA­LA MEDIER

Idéspru­ta, pla­ne­ring och utfö­ran­det av innehåll till socia­la medier kan out­sourcas till en professionell.

Du behö­ver inte göra allt själv.

Med erfa­ren­het och kuns­kap ska­par vi gär­na en plan för dina socia­la medier som vi även verks­täl­ler om du så vill. Allt du behö­ver göra är att god­kän­na pla­nen så tar vi hand om resten.

Alla vet det redan men vi säger det ännu en gång; socia­la medier är här för att stan­na. Är det inte anled­ning nog att sät­ta socia­la medier på agen­dan och göra det till en del av din marknadsföringsstrategi?

KUND­TID­NIN­GAR

Ett effek­tivt sätt att nå dina kun­der är genom en kundtidning.

Kund­tid­nin­gen är ett fun­ge­ran­de verk­tyg när det kom­mer till både B2B- och B2C-mark­nadsfö­ring. För några år sedan spåd­des en gans­ka dys­ter fram­tid för kund­tid­nin­gar­na. Digi­ta­li­se­rin­gen till trots har de tryck­ta kund­tid­nin­gar­na fort­fa­ran­de en stark ställ­ning. Och det är inte så kons­tigt – en välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker bil­den av ditt företag.

Genom kund­tid­nin­gen får du möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

FOTO­GRA­FE­RING

Bil­der behövs i mark­nadsfö­rin­gen för mån­ga oli­ka ändamål, så som webbplat­ser, broschy­rer och socia­la medier.

I dag är det prak­tiskt taget omöj­ligt att göra mark­nadsfö­ring utan bil­der. Med egna bil­der kan du kom­mu­nice­ra ditt före­tag och dina tjäns­ter på ett per­son­ligt sätt. Bil­der och bilds­til repre­sen­te­rar före­ta­get, därför spe­lar det roll hur de ser ut.

Våra foto­ses­sio­ner är alla uni­ka. Ibland arbe­tar vår foto­graf under utma­nan­de förhål­lan­den och svå­ra posi­tio­ner för att få rik­tigt bra bilder.

KONCEPT-
DESIGN

Inter­net är full av fina, lån­ga och komplice­ra­de defi­ni­tio­ner av begrep­pet koncept.

Efter­som kort sagt är bra, kan ett reklam­re­la­te­rat koncept sam­man­fat­tas så här: en enkel grun­didé som används för att genomfö­ra stra­te­gi — “den röda trå­den”. Den bör vara tyd­lig, igen­känn­bar, tro­vär­dig samt använd­bar på lång sikt och mång­si­digt. Ofta för koncep­tet med sig en käns­la vid sidan av ratio­nel­la skäl. Kon­tak­ta oss så kan vi pra­ta mer.

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!