Koncept-
design

KONCEPT

Inter­net är full av fina, lån­ga och komplice­ra­de defi­ni­tio­ner av begrep­pet koncept.

Efter­som kort sagt är bra, kan ett reklam­re­la­te­rat koncept sam­man­fat­tas så här: en enkel grun­didé som används för att genomfö­ra stra­te­gi — “den röda trå­den”. Den bör vara tyd­lig, igen­känn­bar, tro­vär­dig samt använd­bar på lång sikt och mång­si­digt. Ofta för koncep­tet med sig en käns­la vid sidan av ratio­nel­la skäl. Kon­tak­ta oss så kan vi pra­ta mer.

Bet-Ker Oy

Bet-Ker Oy i Yli­vies­ka erb­ju­der pålit­li­ga brand­bes­tän­di­ga lös­nin­gar för hög­tem­pe­ra­tur­proces­ser. Före­ta­get vil­le utveckla sin mark­nadsfö­ring på socia­la medier och för det­ta ändamål utveckla­de vi ett koncept som byg­ger på sam­manflät­nin­gen av ämnes­ru­bri­ker inom branschen och över­ras­kan­de bil­der från bildbyråer.

Haa­pa­jär­vi stad

Som spets för Haa­pa­jär­vi stads varu­mär­kesför­nyel­se och mark­nadsfö­rings­koncept fram­häv­de vi deras lite använ­da “te- och dryc­kes­tad” ‑bild. Logo­ty­pen for­ma­des som en tebrevs­pap­per. Ordet “tee” som ans­pe­lar på te och ver­bet “teh­dä” (göra) utveckla­des till det upp­ma­nan­de sla­gor­det “Gör rätt.” som använ­des mång­si­digt i rubrikerna.

Jun­nik­ka­la Oy

Jun­nik­ka­la, med huvud­kon­tor i Kala­jo­ki, är en av värl­dens moder­nas­te anlägg­nin­gar inom meka­nisk träfö­räd­ling­sin­dustri. Före­ta­get behöv­de ett effek­tivt verk­tyg för att han­te­ra den öka­de rek­ry­te­rings­be­ho­vet i en stark expan­sions­fas. Det resul­te­ra­de i ett koncept med tio­tals rubri­ker som rör­de trä och skog samt bakgrunds­bil­der med trä­te­ma, vil­ket har använts omfat­tan­de på deras webbplats, i socia­la medier och i print samt utomhusreklam.

Softwa­ve

Kok­ko­la-base­ra­de exper­ter inom infor­ma­tion­sa­na­lys, bear­bet­ning och använd­ning, Softwa­ve, fira­de sitt 20-års­ju­bi­leum. Tillfäl­let sam­manföll med ett byte av vd och nya stra­te­gier. Före­ta­get såg jubi­leumså­ret som bör­jan på en “ny era”, vil­ket även blev temat för koncep­tet, som sedan använ­des som logo­typ och stöd­jan­de rubrik och illustrationer.

Kar­le­by hamn

Kar­le­by Hamn är Fin­lands störs­ta bulk­hamn, den störs­ta järn­väg­strans­port­ham­nen och den tred­je störs­ta all­män­na ham­nen. Vi ska­pa­de en lång­sik­tig mark­nadsfö­rings­koncept som har varit i använd­ning i näs­tan 10 år. Det utmärk­tes av upp­märk­sam rubrice­ring som kom­bi­ne­ra­des med koncis och infor­ma­tiv bröd­text samt en enkel och lätt igen­känn­bar visuell iden­ti­tet. Rekla­men, som främst synts i Kaup­pa­leh­ti (en finsk eko­no­misk tid­ning), har sedan framgångs­rikt anpas­sats till socia­la medier.

Kosi­la

Kok­ko­la-base­ra­de Kosi­la erb­ju­der sina kun­der infor­ma­tions­han­te­rings­lös­nin­gar. Mark­nadsfö­rings­koncep­tet bygg­des kring ordet “han­te­ring” och utveckla­des till tan­ken “Den som behärs­kar han­te­rin­gen är härs­ka­ren.” Det­ta sam­man­fat­ta­des i upp­ma­nin­gen “Bli en härs­ka­re.” till­sam­mans med stöd­jan­de vektorillustrationer.

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Koncep­tut­veckla­re

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!