Logo­de­sign

LOGO

En logo är en integre­rad del av ditt före­tag och varu­mär­ke. En pro­fes­sio­nell logo hjäl­per dig att stic­ka ut från dina konkurrenter.

I sam­band med logo­de­sig­nen utar­be­tas van­ligt­vis även en gra­fisk pro­fil som sät­ter ramar­na för hur före­ta­gets fram­ti­da pro­duk­ter, loka­ler och mark­nadsfö­rings­ma­te­rial ska för­verkli­gas. Det kan vara allt från för­sälj­nings­broschy­rer, webbplat­ser, pris­lis­tor och visit­kort till dörr­mat­tor och neons­kyl­tar. En gra­fisk pro­fil gör livet enkla­re och säkers­täl­ler att alla som job­bar med före­ta­gets visuel­la kom­mu­ni­ka­tion föl­jer en enhet­lig lin­je. Des­su­tom spa­rar du tid när du inte behö­ver bör­ja pla­ne­ra allt från bör­jan var­je gång.

En gra­fisk pro­fil innehål­ler van­li­gen logo och vid behov instruk­tio­ner om hur den ska använ­das samt typs­nitt och fär­ger. Det kan också fin­nas orsak att fasts­täl­la före­ta­gets tona­li­tet, vil­ken typ av bil­der som används, slo­gan, rikt­lin­jer för det visuel­la i före­ta­gets loka­ler, webbplat­ser och mån­ga andra detaljer.

Ett före­tags visuel­la iden­ti­tet är helt enkelt före­ta­gets personlighet.

I över 30 års tid har vi desig­nat hun­dra­tals logor och gra­fis­ka pro­fi­ler för våra kunder.

Behö­ver du en logo eller gra­fisk profil?

Vi hjäl­per till, kon­tak­ta Mats så pra­tar vi mer.

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

BEKAN­TA DIG MED VÅRA ARBETEN

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!