FÖR­PACK­NINGS­DE­SIGN

FÖR­PACK­NING

Kva­li­ta­tiv för­pack­nings­de­sign öka för­sälj­nin­gen och öka vär­det på ditt varumärke.

För­pack­nin­gens utseen­de och egens­ka­per bidrar till att ska­pa en hel­hets­bild av själ­va pro­duk­ten, pri­set och kva­li­te­ten, samt före­ta­get bakom produkten.

För­pack­nin­gens utseen­de har också stor bety­del­se för köp­bes­lu­tet. Enligt forsk­ning fat­tas två tred­je­de­lar av köp­bes­lu­ten i buti­ken och det tar i genoms­nitt fyra sekun­der för kun­den att fat­ta bes­lu­tet. Om för­pack­nin­gen inte stic­ker ut kom­mer pro­duk­ten tro­li­gen att stan­na på hyllan.

För­pack­nings­de­sign krä­ver både special­kuns­kap och gedi­gen erfa­ren­het. Desig­nern ska ta hän­syn till bland annat för­pack­nin­gens funk­tio­na­li­tet, vil­ket mate­rial som ska använ­das, kost­nad­sef­fek­ti­vi­tet, logis­tik, pre­sen­ta­tion, använd­ning­sområ­de och laglig­he­ten av för­pack­nings­märk­nin­gar­na. Vår AD Mats Aurén har under sin kar­riär desig­nat hun­dra­tals för­pack­nin­gar för både kon­su­ment­pro­duk­ter och industrin.

För expertt­jäns­ter inom för­pack­nings­de­sign — kon­tak­ta Mats via tele­fon eller e‑post.

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

BEKAN­TA DIG MED VÅRA ARBETEN

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!