Video­pro­duk­tion

VIDEO

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD – EN VIDEO ÄR OFTA MER EFFEK­TIV ÄN TUSEN BILDER.

Syf­tet med mark­nadsfö­ring är att ska ska­pa en käns­lo­mäs­sig reak­tion hos målgrup­pen. Med hjälp av en video mång­dubblas chan­ser­na att lyc­kas – framför allt om den är pro­fes­sio­nellt gjord. Som mark­nadsfö­rings­verk­tyg är videon mång­si­dig och använd­bar. En video är ett effek­tivt sätt att berät­ta om före­ta­gets his­to­ria, pre­sen­te­ra en pro­dukt eller tjänst, byg­ga upp ett varu­mär­ke som arbets­gi­va­re, eller kans­ke du behö­ver kor­ta videoklipp att använ­da på socia­la medier?

Ska vi göra en video? Kon­tak­ta vår video­pro­ducent Tur­bo antin­gen genom att rin­ga eller via e‑post.

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja

BEKAN­TA DIG MED VÅRA ARBETEN

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!