Webb­si­dor

WWW

Före­ta­gets egen webbplats lig­ger som grund för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Därför ska sidan vara fullt fun­ge­ran­de och möta kun­der­nas behov.

Er webbplats utseen­de är det förs­ta kun­den ser och därför ska den tyd­ligt för­med­la före­ta­gets varu­mär­ke och det som är vik­ti­gast för er att kom­mu­nice­ra. Poten­tiel­la kun­der får van­li­gen ett förs­ta int­ryck av ett före­tag genom dess webbplats. Det är därför vik­tigt att webbplats är pro­fes­sio­nel­la och av hög kvalitet.

UI-design hand­lar om att ska­pa det använ­dargränss­nitt som använ­da­ren inte­ra­ge­rar med på er webbplats. Här inklu­de­ras fon­ter och andra visuel­la ele­ment. Utseen­det är en del av hel­he­ten men en lika vik­tig del är webbplat­sens till­gänglig­het, alltså hur enkelt det är för kun­der­na att navi­ge­ra runt på webbplat­sen och hit­ta den infor­ma­tion de vill ha. Det kal­las UX-design.

Föru­tom utseen­de och till­gänglig­het är hög­kva­li­ta­tivt innehåll nyc­keln till att framgångs­rikt låta din webbplats kom­mu­nice­ra ditt varu­mär­ke dyg­net runt, så det löns att sat­sa på innehål­let. Google vär­de­sät­ter långt och rele­vant innehåll. När innehål­let på din webbplats är av hög kva­li­tet ökar chan­sen att ran­kas högre i sök­nin­gar. Vi rekom­men­de­rar att du skri­ver minst 300–500 ord om dina pro­duk­ter och tjänster.

Att sat­sa på din webbplats är en lång­sik­tig inves­te­ring. Det är värt att göra regel­bund­na års­kont­rol­ler på din webbplats, precis som med bilar. I sam­band med års­kont­rol­len ser man på upp­bygg­nad, innehål­lets rele­vans och andra detal­jer. Genom att sat­sa på det­ta kom­mer din webbplats även att förbli upp­da­te­rad. Det är all­tid enkla­re att fixa små­sa­ker med jäm­na mel­lan­rum än att tvin­gas bör­ja om från bör­jan med en webbplats som i värs­ta fall inte rörts på fle­ra år.

Kom sam­ti­digt ihåg att webbplat­sen all­tid ska utfor­mas utgåen­de från beho­vet. I vis­sa fall räc­ker det med en så kal­lad “visit­kort­sajt”. Det hand­lar om en enkel sajt med lite men nöd­vän­dig infor­ma­tion, som en kort bes­kriv­ning av tjäns­ten eller pro­duk­ten och kon­tak­tupp­gif­ter. Den här typen av lös­ning pas­sar före­tag som har en etable­rad kundbas.

Vi på Crea­me­dia byg­ger webbplat­ser i alla storlekar.

Oav­sett om du är i behov av en helt ny webbplats, en upp­da­te­ring av en redan exis­te­ran­de sajt eller hjälp med övergån­gen till en ny platt­form – hör av dig så pra­tar vi mer om vil­ken typ av paket som tjä­nar ditt före­tag bäst.

 

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / försäljning

REFE­REN­SER PÅ WEBBSIDOR 

hillalogistiikka.fi

dahlbus.fi

kosila.fi

flightsimulatorfinland.fi

wedeco.fi

portofkokkola.fi

haggblom.fi

botniaprint.fi

sargoboats.fi

rohkievents.fi

pinalto.fi

softwave.fi

mutkalampi.fi

kokkolaareena.fi

centriahealthlab.fi

jopox.fi

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!