Foto­gra­fe­ring

BIL­DER

Bil­der behövs i mark­nadsfö­rin­gen för mån­ga oli­ka ändamål, så som webbplat­ser, broschy­rer och socia­la medier.

I dag är det prak­tiskt taget omöj­ligt att göra mark­nadsfö­ring utan bil­der. Med egna bil­der kan du kom­mu­nice­ra ditt före­tag och dina tjäns­ter på ett per­son­ligt sätt. Bil­der och bilds­til repre­sen­te­rar före­ta­get, därför spe­lar det roll hur de ser ut.

Innan det är dags för foto­gra­fe­ring är det bra att tän­ka på i vil­ka syf­ten bil­der­na ska använ­das och i vil­ka kana­ler. I de fles­ta fall är det bra att ha bil­der av sam­ma motiv i fler for­mat för att säkers­täl­la att de fun­ge­rar opti­malt inom oli­ka använd­ning­sområ­den. Hög­kva­li­ta­ti­va bil­der drar till sig upp­märk­sam­het och kan använ­das i lång tid, i bäs­ta fall i fle­ra år.

Våra foto­ses­sio­ner är alla uni­ka. Ibland arbe­tar vår foto­graf under utma­nan­de förhål­lan­den och svå­ra posi­tio­ner för att få rik­tigt bra bilder.

Det i sin tur krä­ver att foto­gra­fen kan förstå oli­ka utrym­men och vinklar, samt ha ett konst­när­ligt öga och en förståel­se för upp­drags­gi­va­rens mål så att slut­re­sul­ta­tet blir ändamål­sen­ligt. Ett proffs utmär­ker sig genom att hen också besit­ter oli­ka tek­nis­ka fär­dig­he­ter som påver­kar slutresultatet.

Behö­ver du uni­ka och per­son­li­ga bil­der? Hör av dig så pra­tar vi mer.

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja / valokuvaaja

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!