Reklam- och kom­mu­ni­ka­tions­byrå Creamedia

PÅ-
LITLig

Vi är din krea­ti­va och pålit­li­ga mark­nadsfö­rings­part­ner – precis som sig bör för den som till­hör gräd­dan av reklambyråerna.

Vår krea­ti­vi­tet kom­mer till sin ful­la poten­tial i vår förmå­ga att ifrå­ga­sät­ta och ta fram nya rele­van­ta lös­nin­gar till våra kunder.

Vår pålit­lig­het byg­ger på mång­si­digt kun­nan­de i kom­bi­na­tion med en ung­dom­lig entusiasm. Med en gedi­gen förståel­se för oli­ka branscher och kundgrup­per är vi exper­ter på att skräd­dar­sy lös­nin­gar för kunden.

Att ta hand om mark­nadsfö­rin­gen är myc­ket enkla­re till­sam­mans med en pålit­lig och idé­rik part­ner som kän­ner ditt före­tag. Är vi byrån för dig?

Säg ja och ta kon­takt med en gång!

Koncept

Koncep­tet är en övergri­pan­de idé kring vil­ken alla mark­nadsfö­ringsåt­gär­der planeras.

Visuellt utt­ryck & logo

En pro­fes­sio­nell och hög­kva­li­ta­tiv visuell pro­fil gör ditt varu­mär­ke igen­känn­ligt och lätt att kom­ma ihåg.

Webb­si­dor

Webbplat­sen är grun­den för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Vi byg­ger webbplat­ser som är anpas­sa­de efter dina behov.

Foto & video

Foton och videor har en cent­ral roll i dagens mark­nadsfö­ring. En bild säger verkli­gen mer än tusen ord, för att inte tala om vad en video gör.

För­pack­nings­de­sign

En pro­fes­sio­nell för­pack­nings­de­sign bek­räf­tar såväl varu­mär­ket som pris- och kva­li­tet­supp­fatt­nin­gen, och det köper kun­den gär­na igen.

Socia­la medier

Ja, vad ska man säga? Alla hän­ger ju på socia­la medier. Men det är trots allt skill­nad på att pos­ta på egen pro­fil och att kom­mu­nice­ra pro­fes­sio­nellt som före­tag. Socia­la medier krä­ver tid och pen­gar – det finns inga genvägar.

Innehålls­pro­duk­tion

Överlåt innehålls­pro­duk­tio­nen till oss och lägg din tid på kärn­verk­sam­he­ten. Vi ska­par bland annat nyhe­ter till er webbplats, kund­be­rät­tel­ser, inlägg till socia­la medier… Vad helst du kan tän­kas behöva!

Kund­tid­ning

En välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker ditt varu­mär­ke. Genom kund­tid­nin­gen får du även möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

Gra­fisk design

Gra­fisk design är något hel­täc­kan­de som inget före­tag kan kla­ra sig utan. Gra­fisk design inklu­de­rar före­ta­gets utseen­de, logo, broschy­rer, kund­tid­nin­gar, flyers, visit­kort, tryckmaterial…

Google Ads & SEO-optimering

Det är dags för dig att nå din målgrupp och dyka upp i sökre­sul­ta­ten. Innan du kör i gång är det vik­tigt att SEO-opti­me­ra din webbplats. Det här behö­ver vi pra­ta mer om i detalj, hör av dig!

Mark­nadschef

Det finns till­räckligt att göra, men inte på hel­tid. Beho­ven är mån­ga och en per­son kan inte göra allt. Vi erb­ju­der en mark­nadschefst­jänst som lös­ning – en kon­takt­per­son, bakom vil­ken det finns mån­ga experter.

Mäss­mont­rar och kundgåvor

Behö­ver du int­res­se­väc­kan­de mäss­mont­rar så väl som ori­gi­nel­la och min­nes­vär­da kundgå­vor? Vi tar hand om hel­he­ten, med hjälp av våra samarbetspartners.

CASE

Man ska väl inte beröm­ma sig själv, så låt vårt arbe­te tala för sig och kun­der­na för oss.

Socia­la medier

Tutustu Creamedialaisiin. Olli Ilmanen on ollut alalla jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja yksi hänen vahvuuksistaan on asiakaslehtien toteutus. 📰

Lue lisää Ollin ajatuksista ja näkemyksistä printin ja digin välillä; mitkä ovat hänen mielestään digin plussia ja miinuksia➕➖, entä miten Ollin tiet ovat aikanaan johtaneet Creamediaan… Linkki biossa! 📲

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Tutus­tu Crea­me­dia­lai­siin. Olli Ilma­nen on ollut alal­la jo yli kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan ja yksi hänen vah­vuuk­sis­taan on asia­kas­leh­tien toteu­tus. 📰

Lue lisää Ollin aja­tuk­sis­ta ja näke­myk­sis­tä prin­tin ja digin välil­lä; mit­kä ovat hänen mie­les­tään digin plus­sia ja mii­nuk­sia➕➖, entä miten Ollin tiet ovat aika­naan joh­ta­neet Crea­me­di­aan… Link­ki bios­sa! 📲

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

8 0
Digitaalisen viestinnän määrän kasvaessa, perinteinen painettu asiakaslehti antaa mahdollisuuden erottautua joukosta.💡

Sähköpostit ja uutiskirjeet hukkuvat valitettavan helposti muun postin joukkoon ja niistä pääsee eroon turhankin helposti – yhtä nappia painamalla. Hyvin toteutettu asiakaslehti taas innostaa lukemaan ja siihen on helppoa palata uudelleenkin.

Asiakaslehden avulla ei kuitenkaan voi ainoastaan kertoa omia asioitaan, sillä hyvän julkaisun tehtävänä on tarjota lukijalleen aina jotakin aidosti uutta ja kiinnostavaa sisältöä. Lehden ulkoasun merkitystä ei pidä väheksyä, sillä tyylikäs ulkoasu houkuttelee tutustumaan sisältöön. ☝️

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Digi­taa­li­sen vies­tin­nän mää­rän kas­vaes­sa, perin­tei­nen pai­net­tu asia­kas­leh­ti antaa mah­dol­li­suu­den erot­tau­tua jou­kos­ta.💡

Säh­kö­pos­tit ja uutis­kir­jeet huk­ku­vat vali­tet­ta­van hel­pos­ti muun pos­tin jouk­koon ja niis­tä pää­see eroon tur­han­kin hel­pos­ti – yhtä nap­pia pai­na­mal­la. Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti taas innos­taa luke­maan ja sii­hen on help­poa pala­ta uudel­leen­kin.

Asia­kas­leh­den avul­la ei kui­ten­kaan voi ainoas­taan ker­toa omia asioi­taan, sil­lä hyvän jul­kai­sun teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta luki­jal­leen aina jota­kin aidos­ti uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Leh­den ulkoa­sun mer­ki­tys­tä ei pidä vähek­syä, sil­lä tyy­li­käs ulkoa­su hou­kut­te­lee tutus­tu­maan sisäl­töön. ☝️

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

7 0
Hyvä asiakaslehti on täynnä mielenkiintoisia artikkeleita. Asiakaslehden avulla voit viestiä sidosryhmillesi yrityksesi toiminnasta monipuolisesti. Hyvä sisältö asiakaslehdessä muodostuu useista eri asioista, sisällön tulisikin tarjota monipuolisesti mielenkiintoisia artikkeleita….

👉 ajankohtaisia uutisia
👉 asiakastarinoita
👉 työntekijätarinoita
👉 viihdettä unohtamatta 💬

Olemme mielellämme apuna asiakaslehtesi toteuttamisen kaikissa vaiheissa. 😊

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Hyvä asia­kas­leh­ti on täyn­nä mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta. Asia­kas­leh­den avul­la voit vies­tiä sidos­ryh­mil­le­si yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta moni­puo­li­ses­ti. Hyvä sisäl­tö asia­kas­leh­des­sä muo­dos­tuu useis­ta eri asiois­ta, sisäl­lön tuli­si­kin tar­jo­ta moni­puo­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta….

👉 ajan­koh­tai­sia uuti­sia
👉 asia­kas­ta­ri­noi­ta
👉 työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­ta
👉 viih­det­tä unoh­ta­mat­ta 💬

Olem­me mie­lel­läm­me apu­na asia­kas­leh­te­si toteut­ta­mi­sen kai­kis­sa vai­heis­sa. 😊

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

5 0
Tiesitkö, että me Creamedialla toteutamme myös asiakaslehtiä?📰

Asiakaslehden avulla vahvistat brändiäsi ja voit viestiä kattavasti yrityksesi toiminnasta ja arvomaailmasta. Mielenkiintoisilla yhteistyötarinoilla lisäät kiinnostusta yrityksesi tarjoamiin palveluihin ja voit syventää asiakkaidesi suhdetta yritykseesi. Hyvin rakennettu asiakaslehti vahvistaa haluamiasi mielikuvia yrityksestäsi. 

Autamme mielellämme kaikissa asiakaslehden toteutukseen liittyvissä asioissa!

#asiakaslehdet #creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola

Tie­sit­kö, että me Crea­me­dial­la toteu­tam­me myös asia­kas­leh­tiä?📰

Asia­kas­leh­den avul­la vah­vis­tat brän­diä­si ja voit vies­tiä kat­ta­vas­ti yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta ja arvo­maa­il­mas­ta. Mie­len­kiin­toi­sil­la yhteis­työ­ta­ri­noil­la lisäät kiin­nos­tus­ta yri­tyk­se­si tar­joa­miin pal­ve­lui­hin ja voit syven­tää asiak­kai­de­si suh­det­ta yri­tyk­see­si. Hyvin raken­net­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa halua­mia­si mie­li­ku­via yri­tyk­ses­tä­si.

Autam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa asia­kas­leh­den toteu­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa!

#asia­kas­leh­det #crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la

10 0
Miksi kaikilla tulisi olla bränditarina?🤔
Kurkkaa vastaus videolta!

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia #markkinointikonsepti

Mik­si kai­kil­la tuli­si olla brän­di­ta­ri­na?🤔
Kurk­kaa vas­taus videol­ta!

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia #mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti

7 0
Onko markkinointikonseptisi kymmenen vuoden takainen?

Sitä tulisi välillä päivittää ajan tasalle ja uusien trendien mukaiseksi.

Markkinaympäristö, asiakkaiden tarpeet ja kilpailutilanne voivat muuttua ajan myötä, joten markkinointikonseptin päivittäminen auttaa varmistamaan, että yritys pysyy kilpailukykyisenä ja relevanttina.

Ota yhteyttä tiimiimme ja autamme sinua päivittämään markkinointikonseptisi seuraavalle tasolle! 📲💪

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia #markkinointikonsepti

Onko mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti­si kym­me­nen vuo­den takai­nen?

Sitä tuli­si välil­lä päi­vit­tää ajan tasal­le ja uusien tren­dien mukai­sek­si.

Mark­ki­naym­pä­ris­tö, asiak­kai­den tar­peet ja kil­pai­lu­ti­lan­ne voi­vat muut­tua ajan myö­tä, joten mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin päi­vit­tä­mi­nen aut­taa var­mis­ta­maan, että yri­tys pysyy kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä ja rele­vant­ti­na.

Ota yhteyt­tä tii­miim­me ja autam­me sinua päi­vit­tä­mään mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti­si seu­raa­val­le tasol­le! 📲💪

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia #mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti

6 0
Mikä on bränditarina?

👉 Bränditarina on yrityksen tai brändin kertomus, joka välittää sen ydinviestin, arvot ja merkityksen.

Asiakkaita ei tule hukuttaa kylmiin faktoihin, vaan herättää halu kuulla lisää. Tarinasta tulee ilmetä intohimo aiheeseen, innostus ja tunteet, jotka puolestaan edesauttavat muistijäljen syntymistä. 🫶

Yrityksen tarinan tulee puhutella kaikkia sidosryhmiä ja sen tulee olla uskottava sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tarvitsetko apua bränditarinan toteuttamiseen? Laita rohkeasti meille viestiä bion linkin kautta tai miksei vaikka täällä Instagramissa! 💛

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #bränditarina #markkinointistrategia

Mikä on brän­di­ta­ri­na?

👉 Brän­di­ta­ri­na on yri­tyk­sen tai brän­din ker­to­mus, joka välit­tää sen ydin­vies­tin, arvot ja mer­ki­tyk­sen.

Asiak­kai­ta ei tule hukut­taa kyl­miin fak­toi­hin, vaan herät­tää halu kuul­la lisää. Tari­nas­ta tulee ilme­tä into­hi­mo aihee­seen, innos­tus ja tun­teet, jot­ka puo­les­taan ede­saut­ta­vat muis­ti­jäl­jen syn­ty­mis­tä. 🫶

Yri­tyk­sen tari­nan tulee puhu­tel­la kaik­kia sidos­ryh­miä ja sen tulee olla uskot­ta­va sekä sisäi­ses­ti että ulkoi­ses­ti.

Tar­vit­set­ko apua brän­di­ta­ri­nan toteut­ta­mi­seen? Lai­ta roh­keas­ti meil­le vies­tiä bion lin­kin kaut­ta tai mik­sei vaik­ka tääl­lä Ins­ta­gra­mis­sa! 💛

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #brän­di­ta­ri­na #mark­ki­noin­ti­stra­te­gia

6 0
Olemme luova ja luotettava markkinointikumppani — kuten mainostoimistojen kermaan kuuluvalta toimijalta odottaa sopiikin!💛

#creamedia #markkinointitoimisto #mainostoimisto #viestintätoimisto #markkinointikumppani #sosiaalinenmedia #konseptisuunnittelu

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopii­kin!💛

#crea­me­dia #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni #sosi­aa­li­nen­me­dia #kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

7 0

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!