Reklam- och kom­mu­ni­ka­tions­byrå Creamedia

PÅ-
LITLig

Vi är din krea­ti­va och pålit­li­ga mark­nadsfö­rings­part­ner – precis som sig bör för den som till­hör gräd­dan av reklambyråerna.

Vår krea­ti­vi­tet kom­mer till sin ful­la poten­tial i vår förmå­ga att ifrå­ga­sät­ta och ta fram nya rele­van­ta lös­nin­gar till våra kunder.

Vår pålit­lig­het byg­ger på mång­si­digt kun­nan­de i kom­bi­na­tion med en ung­dom­lig entusiasm. Med en gedi­gen förståel­se för oli­ka branscher och kundgrup­per är vi exper­ter på att skräd­dar­sy lös­nin­gar för kunden.

Att ta hand om mark­nadsfö­rin­gen är myc­ket enkla­re till­sam­mans med en pålit­lig och idé­rik part­ner som kän­ner ditt före­tag. Är vi byrån för dig?

Säg ja och ta kon­takt med en gång!

Koncept

Koncep­tet är en övergri­pan­de idé kring vil­ken alla mark­nadsfö­ringsåt­gär­der planeras.

Visuellt utt­ryck & logo

En pro­fes­sio­nell och hög­kva­li­ta­tiv visuell pro­fil gör ditt varu­mär­ke igen­känn­ligt och lätt att kom­ma ihåg.

Webb­si­dor

Webbplat­sen är grun­den för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Vi byg­ger webbplat­ser som är anpas­sa­de efter dina behov.

Foto & video

Foton och videor har en cent­ral roll i dagens mark­nadsfö­ring. En bild säger verkli­gen mer än tusen ord, för att inte tala om vad en video gör.

För­pack­nings­de­sign

En pro­fes­sio­nell för­pack­nings­de­sign bek­räf­tar såväl varu­mär­ket som pris- och kva­li­tet­supp­fatt­nin­gen, och det köper kun­den gär­na igen.

Socia­la medier

Ja, vad ska man säga? Alla hän­ger ju på socia­la medier. Men det är trots allt skill­nad på att pos­ta på egen pro­fil och att kom­mu­nice­ra pro­fes­sio­nellt som före­tag. Socia­la medier krä­ver tid och pen­gar – det finns inga genvägar.

Innehålls­pro­duk­tion

Överlåt innehålls­pro­duk­tio­nen till oss och lägg din tid på kärn­verk­sam­he­ten. Vi ska­par bland annat nyhe­ter till er webbplats, kund­be­rät­tel­ser, inlägg till socia­la medier… Vad helst du kan tän­kas behöva!

Kund­tid­ning

En välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker ditt varu­mär­ke. Genom kund­tid­nin­gen får du även möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

Gra­fisk design

Gra­fisk design är något hel­täc­kan­de som inget före­tag kan kla­ra sig utan. Gra­fisk design inklu­de­rar före­ta­gets utseen­de, logo, broschy­rer, kund­tid­nin­gar, flyers, visit­kort, tryckmaterial…

Google Ads & SEO-optimering

Det är dags för dig att nå din målgrupp och dyka upp i sökre­sul­ta­ten. Innan du kör i gång är det vik­tigt att SEO-opti­me­ra din webbplats. Det här behö­ver vi pra­ta mer om i detalj, hör av dig!

Mark­nadschef

Det finns till­räckligt att göra, men inte på hel­tid. Beho­ven är mån­ga och en per­son kan inte göra allt. Vi erb­ju­der en mark­nadschefst­jänst som lös­ning – en kon­takt­per­son, bakom vil­ken det finns mån­ga experter.

Mäss­mont­rar och kundgåvor

Behö­ver du int­res­se­väc­kan­de mäss­mont­rar så väl som ori­gi­nel­la och min­nes­vär­da kundgå­vor? Vi tar hand om hel­he­ten, med hjälp av våra samarbetspartners.

CASE

Man ska väl inte beröm­ma sig själv, så låt vårt arbe­te tala för sig och kun­der­na för oss.

Socia­la medier

Kuinka luoda hyvä somevideo?

Tässä neljä vinkkiä, jotka auttavat sinua onnistumaan:

1. Aika: pidä pituus lyhyenä, n. 5-15 sekuntia. Lyhyet videot jyräävät!

2. Sisältö: älä tee pelkkää markkinointia. Esittele tuotteitasi tai palveluitasi oikeasti in action ja vetoa tunteisiin.

3. Thumbnail: valitse kansikuva, joka herättää ihmisten huomion - myös niiden jotka vain skrollaavat ohi.

4. Tekstitys: yli 90% videoista katsotaan ilman ääniä. Varmista että viestisi tavoittaa myös ne, jotka katsovat videon äänettömänä.

Nappaa vinkit muistiin tallentamalla tämä postaus!

Jos kaipaat apua somevideoidesi
suunnittelussa ja toteutuksessa, ole meihin yhteydessä. Autamme mielellämme! 😊

#creamedia #creamteam #somevideo #markkinointi #sisällöntuotanto #somevinkit
#mainostoimisto

Kuin­ka luo­da hyvä some­vi­deo?

Täs­sä nel­jä vink­kiä, jot­ka aut­ta­vat sinua onnis­tu­maan:

1. Aika: pidä pituus lyhye­nä, n. 5–15 sekun­tia. Lyhyet videot jyrää­vät!

2. Sisäl­tö: älä tee pelk­kää mark­ki­noin­tia. Esit­te­le tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si oikeas­ti in action ja vetoa tun­tei­siin.

3. Thumb­nail: valit­se kan­si­ku­va, joka herät­tää ihmis­ten huo­mion — myös nii­den jot­ka vain skrol­laa­vat ohi.

4. Teks­ti­tys: yli 90% videois­ta kat­so­taan ilman ääniä. Var­mis­ta että vies­ti­si tavoit­taa myös ne, jot­ka kat­so­vat videon äänet­tö­mä­nä.

Nap­paa vin­kit muis­tiin tal­len­ta­mal­la tämä pos­taus!

Jos kai­paat apua some­vi­deoi­de­si
suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, ole mei­hin yhtey­des­sä. Autam­me mie­lel­läm­me! 😊

#crea­me­dia #cream­team #some­vi­deo #mark­ki­noin­ti #sisäl­lön­tuo­tan­to #some­vin­kit
#mai­nos­toi­mis­to

5 0
Oletko huomannut, että Instagram huonontaa joskus kuviesi laatua, joko feedissä tai storyissa? Mikäli vastasit kyllä, tarkista tämä asetus Instagramistasi.

#somevinkit #creamedia #instagramvinkit
#mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Olet­ko huo­man­nut, että Ins­ta­gram huo­non­taa jos­kus kuvie­si laa­tua, joko fee­dis­sä tai sto­ryis­sa? Mikä­li vas­ta­sit kyl­lä, tar­kis­ta tämä ase­tus Ins­ta­gra­mis­ta­si.

#some­vin­kit #crea­me­dia #ins­ta­gram­vin­kit
#mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

6 0
Kun haluat uniikkeja ja vain omassa käytössäsi olevia kuvia, suosittelemme kääntymään meidän puoleen! Asiansa osaavan valokuvaajan ottamat kuvat varmistavat laadukkaan lopputuloksen.

Jos kuitenkin jostain syystä et halua käyttää valokuvaajaa ja tarvitset kuvia käyttöösi, niin ei huolta, meillä on ratkaisu. Esittelimme jokin aika sitten kolme ilmaista kuvapankkia, joista voit löytää laadukkaita ja monipuolisia kuvia erilaisiin tarpeisiin. Toki sinun on silloin otettava huomioon se, että joku muukin saattaa käyttää samaa kuvaa.

Kipin kapin meidän sivuille lukemaan lisää.

Linkit yhteydenottoon ja blogiin löytyy biostamme!

#creamedia #mainostoimisto #kuvapankit #valokuvauspalvelu #markkinointi
#sisällöntuotanto

Kun haluat uniik­ke­ja ja vain omas­sa käy­tös­sä­si ole­via kuvia, suo­sit­te­lem­me kään­ty­mään mei­dän puo­leen! Asian­sa osaa­van valo­ku­vaa­jan otta­mat kuvat var­mis­ta­vat laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen.

Jos kui­ten­kin jos­tain syys­tä et halua käyt­tää valo­ku­vaa­jaa ja tar­vit­set kuvia käyt­töö­si, niin ei huol­ta, meil­lä on rat­kai­su. Esit­te­lim­me jokin aika sit­ten kol­me ilmais­ta kuva­pank­kia, jois­ta voit löytää laa­duk­kai­ta ja moni­puo­li­sia kuvia eri­lai­siin tar­pei­siin. Toki sinun on sil­loin otet­ta­va huo­mioon se, että joku muu­kin saat­taa käyt­tää samaa kuvaa.

Kipin kapin mei­dän sivuil­le luke­maan lisää.

Lin­kit yhtey­den­ot­toon ja blo­giin löytyy bios­tam­me!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #kuva­pan­kit #valo­ku­vaus­pal­ve­lu #mark­ki­noin­ti
#sisäl­lön­tuo­tan­to

7 0
Video on tulevaisuuden (ja nykyajan) markkinointia! 

Videoita kulutetaan enemmän kuin koskaan ja niiden suosio jatkaa edelleen kasvamistaan sosiaalisen median alustoilla! Oletko sinä hyödyntänyt videoita markkinoinnissasi tai suunnitteletko kenties ottavasi ne mukaan markkinoinnin keinovalikoimaan?

Video on monipuolisesti hyödynnettävissä sosiaalisessa mediassa, verkkosivustolla, asiakaskäynneillä ja vaikka missä…..

Meillä tehdään ja ideoidaan videoita kaikenlaiseen tarpeeseen. Olipa kyseessä sitten lyhyt somevideo tai pidempi mainosvideo, videotuottajamme Turbo hoitaa homman!

Lue lisää videon tarjoamista mahdollisuuksista blogistamme.

Blogiin pääset biomme linkin kautta!

#videotuotanto #creamedia #creamteam #sisällöntuotanto #mainostoimisto #visuaalisetsisällöt #somevideo
#videotuotanto

Video on tule­vai­suu­den (ja nyky­ajan) mark­ki­noin­tia!

Videoi­ta kulu­te­taan enemmän kuin kos­kaan ja nii­den suo­sio jat­kaa edel­leen kas­va­mis­taan sosi­aa­li­sen median alus­toil­la! Olet­ko sinä hyö­dyn­tä­nyt videoi­ta mark­ki­noin­nis­sa­si tai suun­nit­te­let­ko ken­ties otta­va­si ne mukaan mark­ki­noin­nin kei­no­va­li­koi­maan?

Video on moni­puo­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, verk­ko­si­vus­tol­la, asia­kas­käyn­neil­lä ja vaik­ka mis­sä…..

Meil­lä teh­dään ja ideoi­daan videoi­ta kai­ken­lai­seen tar­pee­seen. Oli­pa kysees­sä sit­ten lyhyt some­vi­deo tai pidem­pi mai­nos­vi­deo, video­tuot­ta­jam­me Tur­bo hoi­taa hom­man!

Lue lisää videon tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta blo­gis­tam­me.

Blo­giin pää­set biom­me lin­kin kaut­ta!

#video­tuo­tan­to #crea­me­dia #cream­team #sisällöntuotanto #mai­nos­toi­mis­to #visuaalisetsisällöt #some­vi­deo
#video­tuo­tan­to

14 0
Canva -ohjelmiston avulla voi tehdä helposti erilaisia markkinoinnin materiaaleja, esimerkiksi somepostauksiin se on varsin näppärä apuväline.

Canvasta löytyy laaja valikoima fontteja, ilmaisia kuvia, musiikkia ja videoita sekä erilaisia elementtejä. Ilmaisella versiollakin pärjäät hienosti, toki maksullisessa pro -versiossa on laajempi kattaus vaihtoehtoja, niin kuvia kuin fonttejakin.

Canva on verraton apu silloinkin, kun itsellä ei ole visuaalista silmää tai osaamista graafisesta suunnittelusta, koska voit käyttää hyödyksesi erilaisia valmiita mallipohjia.

Ammattilaista sinusta ei Canvan avulla tule, mutta kyllä siitä oivan apulaisen saat.

#somevinkit #creamedia #instagramvinkit #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Can­va ‑ohjel­mis­ton avul­la voi teh­dä hel­pos­ti eri­lai­sia mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­le­ja, esi­mer­kik­si some­pos­tauk­siin se on var­sin näp­pä­rä apu­vä­li­ne.

Can­vas­ta löy­tyy laa­ja vali­koi­ma font­te­ja, ilmai­sia kuvia, musiik­kia ja videoi­ta sekä eri­lai­sia ele­ment­te­jä. Ilmai­sel­la ver­siol­la­kin pär­jäät hie­nos­ti, toki mak­sul­li­ses­sa pro ‑ver­sios­sa on laa­jem­pi kat­taus vaih­toeh­to­ja, niin kuvia kuin font­te­ja­kin.

Can­va on ver­ra­ton apu sil­loin­kin, kun itsel­lä ei ole visu­aa­lis­ta sil­mää tai osaa­mis­ta graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, kos­ka voit käyt­tää hyö­dyk­se­si eri­lai­sia val­mii­ta mal­li­poh­jia.

Ammat­ti­lais­ta sinus­ta ei Can­van avul­la tule, mut­ta kyl­lä sii­tä oivan apu­lai­sen saat.

#some­vin­kit #crea­me­dia #ins­ta­gram­vin­kit #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

5 0
Visuaaliset sisällöt ovat yksi tärkeimmistä osista markkinointia ja sisällöntuotantoa, sillä ne vangitsevat tunteet ja kiinnittävät huomion. Kun valitset kuvia ja videoita markkinointiin, mieti aina tavoitettasi. Haluatko esimerkiksi kertoa tarinan, esitellä tuotteen tai palvelun vai jakaa lisätietoa? Valitse visuaalinen sisältö, joka tukee tavoitettasi ja sopii yrityksesi ilmeeseen.

Yhteneväisyys, brändivärit ja graafiset elementit ovat tärkeitä tekijöitä aina myös visuaalisten sisältöjen luomisessa. Niiden avulla saat yrityksesi näyttämään yhtenäiseltä ja tunnistettavalta. Tämä auttaa jäämään paremmin mieleen ja erottumaan kilpailijoista.

Visuaaliset sisällöt ovat voimakkaita työkaluja markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa. Hyödynnä siis niitä, luo mieleenpainuvaa sisältöä ja saavuta tavoitteesi.

Psst! Muistathan, että Creamedialta saat apua sekä visuaaliseen puoleen että itse
sisällöntuotantoon!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#sisällöntuotanto

Visu­aa­li­set sisäl­löt ovat yksi tär­keim­mis­tä osis­ta mark­ki­noin­tia ja sisäl­lön­tuo­tan­toa, sil­lä ne van­git­se­vat tun­teet ja kiin­nit­tä­vät huo­mion. Kun valit­set kuvia ja videoi­ta mark­ki­noin­tiin, mie­ti aina tavoi­tet­ta­si. Haluat­ko esi­mer­kik­si ker­toa tari­nan, esi­tel­lä tuot­teen tai pal­ve­lun vai jakaa lisä­tie­toa? Valit­se visu­aa­li­nen sisäl­tö, joka tukee tavoi­tet­ta­si ja sopii yri­tyk­se­si ilmee­seen.

Yhte­ne­väi­syys, brän­di­vä­rit ja graa­fi­set ele­men­tit ovat tär­kei­tä teki­jöi­tä aina myös visu­aa­lis­ten sisäl­tö­jen luo­mi­ses­sa. Nii­den avul­la saat yri­tyk­se­si näyt­tä­mään yhte­näi­sel­tä ja tun­nis­tet­ta­val­ta. Tämä aut­taa jää­mään parem­min mie­leen ja erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta.

Visu­aa­li­set sisäl­löt ovat voi­mak­kai­ta työ­ka­lu­ja mark­ki­noin­nis­sa ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Hyö­dyn­nä siis nii­tä, luo mie­leen­pai­nu­vaa sisäl­töä ja saa­vu­ta tavoit­tee­si.

Psst! Muis­tat­han, että Crea­me­dial­ta saat apua sekä visu­aa­li­seen puo­leen että itse
sisäl­lön­tuo­tan­toon!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#sisäl­lön­tuo­tan­to

5 0
Yritysilmeitä ja logoja löytyy varmasti kaikissa mahdollisissa väreissä. Väri onkin hyvin tärkeä yksityiskohta, sillä jokaisella värillä on oma merkityksensä. Ammattitaitoinen graafikko ymmärtää väripsykologiaa ja osaa ottaa huomioon myös sen, miten ja missä logoa sekä yritysilmettä tullaan käyttämään ja osaa ottaa erilaiset vaatimukset huomioon suunnittelutyössään. 

Tarvitsetko logon, yritysilmeen tai ehkäpä olemassa olevan ilmeen uudistamisen? Me voimme auttaa! Tutustu töihimme verkkosivulla, linkin löydät profiilista.

Yri­ty­sil­mei­tä ja logo­ja löy­tyy var­mas­ti kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa väreis­sä. Väri onkin hyvin tär­keä yksi­tyis­koh­ta, sil­lä jokai­sel­la väril­lä on oma mer­ki­tyk­sen­sä. Ammat­ti­tai­toi­nen graa­fik­ko ymmär­tää värip­sy­ko­lo­gi­aa ja osaa ottaa huo­mioon myös sen, miten ja mis­sä logoa sekä yri­ty­sil­met­tä tul­laan käyt­tä­mään ja osaa ottaa eri­lai­set vaa­ti­muk­set huo­mioon suun­nit­te­lu­työs­sään.

Tar­vit­set­ko logon, yri­ty­sil­meen tai ehkä­pä ole­mas­sa ole­van ilmeen uudis­ta­mi­sen? Me voim­me aut­taa! Tutus­tu töi­him­me verk­ko­si­vul­la, lin­kin löy­dät pro­fii­lis­ta.

11 0
Hyvää huomenta. 🧡 Mukavaa työviikkoa!

Hyvää huo­men­ta. 🧡 Muka­vaa työ­viik­koa!

14 0

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!