Krea­ti­va och pålit­li­ga marknadsföringspartner

Vår krea­ti­vi­tet kom­mer till sin ful­la poten­tial i vår förmå­ga att ifrå­ga­sät­ta och ta fram nya rele­van­ta lös­nin­gar till våra kunder.

Vår pålit­lig­het byg­ger på mång­si­digt kun­nan­de i kom­bi­na­tion med en ung­dom­lig entusiasm. Med en gedi­gen förståel­se för oli­ka branscher och kundgrup­per är vi exper­ter på att skräd­dar­sy lös­nin­gar för kunden.

Att ta hand om mark­nadsfö­rin­gen är myc­ket enkla­re till­sam­mans med en pålit­lig och idé­rik part­ner som kän­ner ditt före­tag. Är vi byrån för dig?

Säg ja och ta kon­takt med en gång!

Koncept

Koncep­tet är en övergri­pan­de idé kring vil­ken alla mark­nadsfö­ringsåt­gär­der planeras.

Visuellt utt­ryck & logo

En pro­fes­sio­nell och hög­kva­li­ta­tiv visuell pro­fil gör ditt varu­mär­ke igen­känn­ligt och lätt att kom­ma ihåg.

Webb­si­dor

Webbplat­sen är grun­den för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Vi byg­ger webbplat­ser som är anpas­sa­de efter dina behov.

Foto & video

Foton och videor har en cent­ral roll i dagens mark­nadsfö­ring. En bild säger verkli­gen mer än tusen ord, för att inte tala om vad en video gör.

För­pack­nings­de­sign

En pro­fes­sio­nell för­pack­nings­de­sign bek­räf­tar såväl varu­mär­ket som pris- och kva­li­tet­supp­fatt­nin­gen, och det köper kun­den gär­na igen.

Socia­la medier

Ja, vad ska man säga? Alla hän­ger ju på socia­la medier. Men det är trots allt skill­nad på att pos­ta på egen pro­fil och att kom­mu­nice­ra pro­fes­sio­nellt som före­tag. Socia­la medier krä­ver tid och pen­gar – det finns inga genvägar.

Innehålls­pro­duk­tion

Överlåt innehålls­pro­duk­tio­nen till oss och lägg din tid på kärn­verk­sam­he­ten. Vi ska­par bland annat nyhe­ter till er webbplats, kund­be­rät­tel­ser, inlägg till socia­la medier… Vad helst du kan tän­kas behöva!

Kund­tid­ning

En välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker ditt varu­mär­ke. Genom kund­tid­nin­gen får du även möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

Gra­fisk design

Gra­fisk design är något hel­täc­kan­de som inget före­tag kan kla­ra sig utan. Gra­fisk design inklu­de­rar före­ta­gets utseen­de, logo, broschy­rer, kund­tid­nin­gar, flyers, visit­kort, tryckmaterial…

Google Ads & SEO-optimering

Det är dags för dig att nå din målgrupp och dyka upp i sökre­sul­ta­ten. Innan du kör i gång är det vik­tigt att SEO-opti­me­ra din webbplats. Det här behö­ver vi pra­ta mer om i detalj, hör av dig!

Mark­nadschef

Det finns till­räckligt att göra, men inte på hel­tid. Beho­ven är mån­ga och en per­son kan inte göra allt. Vi erb­ju­der en mark­nadschefst­jänst som lös­ning – en kon­takt­per­son, bakom vil­ken det finns mån­ga experter.

Mäss­mont­rar och kundgåvor

Behö­ver du int­res­se­väc­kan­de mäss­mont­rar så väl som ori­gi­nel­la och min­nes­vär­da kundgå­vor? Vi tar hand om hel­he­ten, med hjälp av våra samarbetspartners.

CASE

Man ska väl inte beröm­ma sig själv, så låt vårt arbe­te tala för sig och kun­der­na för oss.

Socia­la medier

Tulevana vuonna ihmiset kuluttavat yhä enenemässä määrin autenttista ja nopeasti selattavaa sisältöä.

Toisin sanoen sisältöä, jota sosiaalinenmedia tarjoaa. Sosiaalisenmedian rooli tiedon etsimisessä tulee nousemaan perinteisten hakukoneiden rinnalle. Tiedon haku sosiaalisesta mediastaon viihdyttävää, koska hakutulokset saa sekä visuaalisessa että helposti (ja viihdyttävästi) selattavassa muodossa.

Tämän muutoksen myötä SEO:n merkitys sosiaalisessa mediassakin korostuu, onkin tärkeää kiinnittää huomiota oikeanlaisten avainsanojen käyttämiseen myös sosiaalisenmedian sisällöissä. Jos et vielä ole kiinnittänyt tähän huomiota, niin sen aika on nyt!

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #SEO #sometrendit2024

Tule­va­na vuon­na ihmi­set kulut­ta­vat yhä ene­ne­mäs­sä mää­rin autent­tis­ta ja nopeas­ti selat­ta­vaa sisäl­töä.

Toi­sin sanoen sisäl­töä, jota sosi­aa­li­nen­me­dia tar­jo­aa. Sosi­aa­li­sen­me­dian roo­li tie­don etsi­mi­ses­sä tulee nouse­maan perin­teis­ten haku­ko­nei­den rin­nal­le. Tie­don haku sosi­aa­li­ses­ta medias­taon viih­dyt­tä­vää, kos­ka haku­tu­lok­set saa sekä visu­aa­li­ses­sa että hel­pos­ti (ja viih­dyt­tä­väs­ti) selat­ta­vas­sa muo­dos­sa.

Tämän muu­tok­sen myö­tä SEO:n mer­ki­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa­kin koros­tuu, onkin tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta oikean­lais­ten avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­seen myös sosi­aa­li­sen­me­dian sisäl­löis­sä. Jos et vie­lä ole kiin­nit­tä­nyt tähän huo­mio­ta, niin sen aika on nyt!

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #SEO #sometrendit2024

Millaista sisältöä Facebookin algoritmi suosii vuonna 2024?

➡️ Laadukasta, hyvin tehtyä, kiinnostavaa ja ajankohtaista.
➡️ Vastuullista ja turvallista, joka ei loukkaa.
➡️ Käyttäjälle relevanttia (kohdentamiseen käytetään yhä enemmän tekoälyä ja koneoppimista)

Muistisääntöjä!

✔️ Sisältö, sisältö ja sisältö. Et tee sisältöä itsellesi, teet sitä kohdeyleisöllesi. Mieti, mikä heitä aidosti kiinnostaa ja puhu siitä.
✔️Panosta visuaalisuuteen (kuvat, videot, giffit…).
✔️Ilmaisia lounaita ei ole. Rahaa tarvitaan sisältöjen markkinointiin.
✔️Ole aktiivinen!

Jos oma aika ei riitä…..
Bingo, täällä olemme!
Ota yhteyttä bion linkin kautta!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #mainoskampanja #markkinointikampanja #algoritmi

Mil­lais­ta sisäl­töä Face­boo­kin algo­rit­mi suo­sii vuon­na 2024?

➡️ Laa­du­kas­ta, hyvin teh­tyä, kiin­nos­ta­vaa ja ajan­koh­tais­ta.
➡️ Vas­tuul­lis­ta ja tur­val­lis­ta, joka ei louk­kaa.
➡️ Käyt­tä­jäl­le rele­vant­tia (koh­den­ta­mi­seen käy­te­tään yhä enem­män teko­ä­lyä ja koneop­pi­mis­ta)

Muis­ti­sään­tö­jä!

✔️ Sisäl­tö, sisäl­tö ja sisäl­tö. Et tee sisäl­töä itsel­le­si, teet sitä koh­dey­lei­söl­le­si. Mie­ti, mikä hei­tä aidos­ti kiin­nos­taa ja puhu sii­tä.
✔️Panos­ta visu­aa­li­suu­teen (kuvat, videot, gif­fit…).
✔️Ilmai­sia lou­nai­ta ei ole. Rahaa tar­vi­taan sisäl­tö­jen mark­ki­noin­tiin.
✔️Ole aktii­vi­nen!

Jos oma aika ei rii­tä…..
Bin­go, tääl­lä olem­me!
Ota yhteyt­tä bion lin­kin kaut­ta!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #mai­nos­kam­pan­ja #mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja #algo­rit­mi

Jokaisella yrityksellä on tarina, meillä on taito muokata se videon muotoon. Hyppää verkkosivuillemme ja käy tutustumassa videotuotantoihimme! Linkki profiilissa.

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #mainosvideo #videotuottaja #videotuotanto #somevideo

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on tari­na, meil­lä on tai­to muo­ka­ta se videon muo­toon. Hyp­pää verk­ko­si­vuil­lem­me ja käy tutus­tu­mas­sa video­tuo­tan­toi­him­me! Link­ki pro­fii­lis­sa.

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #mai­nos­vi­deo #video­tuot­ta­ja #video­tuo­tan­to #some­vi­deo

Vuoden trendikkäin väri on Pantonen vuoden väriksi valitsema Peach Fuzz.

Vuoden värin ennustetaan vaikuttavan merkittävästi tulevan vuoden niin muotoiluun ja graafiseen suunnitteluun, kuin muotiin ja sisustukseenkin.

Ehkäpä oletkin jo törmännyt Peach Fuzziin, eli vapaasti suomennettuna ”persikkapörröön”.

Ei ole ihan sama, mitä väriä ja millaisia väriyhdistelmiä käytetään. Ammattitaitoisen graafikon työkalupakkiin kuuluu myös ymmärrys värien merkityksestä ja niiden yhdistämisestä toisiinsa.

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#mainostoimistokokkola #peachfuzz #pantone #vuodenväri
#graafinensuunnittelija #graafinensuunnittelu

Vuo­den tren­dik­käin väri on Pan­to­nen vuo­den värik­si valit­se­ma Peach Fuzz.

Vuo­den värin ennus­te­taan vai­kut­ta­van mer­kit­tä­väs­ti tule­van vuo­den niin muo­toi­luun ja graa­fi­seen suun­nit­te­luun, kuin muo­tiin ja sisus­tuk­seen­kin.

Ehkä­pä olet­kin jo tör­män­nyt Peach Fuzziin, eli vapaas­ti suo­men­net­tu­na ”per­sik­ka­pör­röön”.

Ei ole ihan sama, mitä väriä ja mil­lai­sia väriyh­dis­tel­miä käy­te­tään. Ammat­ti­tai­toi­sen graa­fi­kon työ­ka­lu­pak­kiin kuu­luu myös ymmär­rys värien mer­ki­tyk­ses­tä ja nii­den yhdis­tä­mi­ses­tä toi­siin­sa.

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #peach­fuzz #pan­to­ne #vuo­den­vä­ri
#graa­fi­nen­suun­nit­te­li­ja #graa­fi­nen­suun­nit­te­lu

Pantone tunnetaan kansainvälisenä värien asiantuntijayrityksenä, joka julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärin, josta he ennustavat trendiväriä niin tuotesuunnittelun, kuin muodin ja sisustuksenkin saralle. Pantonen vuoden väri 2024 on Peach Fuzz, joka voidaan hyvin vapaasti käännettynä nimetä suomeksi persikkapörröksi. 

Lue aiheesta lisää blogistamme! Linkki profiilissa.

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #peachfuzz #pantone #vuodenväri

Pan­to­ne tun­ne­taan kan­sain­vä­li­se­nä värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä, joka jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin, jos­ta he ennus­ta­vat tren­di­vä­riä niin tuo­te­suun­nit­te­lun, kuin muo­din ja sisus­tuk­sen­kin saral­le. Pan­to­nen vuo­den väri 2024 on Peach Fuzz, joka voi­daan hyvin vapaas­ti kään­net­ty­nä nime­tä suo­mek­si per­sik­ka­pör­rök­si.

Lue aihees­ta lisää blo­gis­tam­me! Link­ki pro­fii­lis­sa.

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #peach­fuzz #pan­to­ne #vuo­den­vä­ri

Generatiivisen tekoälyn, eli visuaalisen sisällön luomisessa ja käsittelyssä on otettu ja tullaan ottamaan isoja harppauksia lyhyessä ajassa. 🏃🏽‍♀️

Videoiden tuotannossa erilaiset tekoälysovellukset, kuten äänityökalut ja automaattinen tekstitys ovat herättäneet alalla suurta kiinnostusta, koska niiden avulla on mahdollista tehostaa tuotannon prosesseja. Edelleen olemme odottavalla kannalla, mutta esimerkiksi tekoälyn tuottama musiikki voisi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Niin videotuotannoissa kuin kaikessa muussakin tekemisessä on tietysti tärkeää huomioida tekijänoikeudet. Luovan ja luotettavan kumppanin kanssa kaikki on helppoa. Saat ammattimaisesti tuotetun videon ja voit olla varma siitä, että tekijänoikeuksista on huolehdittu.

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #tekoäly #videotuotanto

Gene­ra­tii­vi­sen teko­ä­lyn, eli visu­aa­li­sen sisäl­lön luo­mi­ses­sa ja käsit­te­lys­sä on otet­tu ja tul­laan otta­maan iso­ja harp­pauk­sia lyhyes­sä ajas­sa. 🏃🏽‍♀️

Videoi­den tuo­tan­nos­sa eri­lai­set teko­ä­ly­so­vel­luk­set, kuten ääni­työ­ka­lut ja auto­maat­ti­nen teks­ti­tys ovat herät­tä­neet alal­la suur­ta kiin­nos­tus­ta, kos­ka nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta tehos­taa tuo­tan­non pro­ses­se­ja. Edel­leen olem­me odot­ta­val­la kan­nal­la, mut­ta esi­mer­kik­si teko­ä­lyn tuot­ta­ma musiik­ki voi­si olla har­kit­se­mi­sen arvoi­nen vaih­toeh­to.

Niin video­tuo­tan­nois­sa kuin kai­kes­sa muus­sa­kin teke­mi­ses­sä on tie­tys­ti tär­ke­ää huo­mioi­da teki­jä­noi­keu­det. Luo­van ja luo­tet­ta­van kump­pa­nin kans­sa kaik­ki on help­poa. Saat ammat­ti­mai­ses­ti tuo­te­tun videon ja voit olla var­ma sii­tä, että teki­jä­noi­keuk­sis­ta on huo­leh­dit­tu.

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #teko­ä­ly #video­tuo­tan­to

Tekoälystä saa parhaimmillaan tehokkaan ja aikaa säästävän ”työkaverin”.⚖️

Haasteena voidaan pitää sitä, ettei tarkkoja pelisääntöjä ole vielä olemassa, esimerkkinä tekijänoikeuskysymykset.  Lähtökohtaisesti tekoäly ei voi saada tekijänoikeuksia tuottamalleen sisällölle. Ihminen on aina vastuussa kaikesta tuottamastaan ja julkaisemastaan sisällöstä, niin oikeellisuudesta kuin eettisyydestäkin.

Tekoäly toimii parhaimmillaan assistenttina ja tehokkaana apulaisena. ✋ Me olemme hyödyntäneet tekoälyä esimerkiksi verkkosivujen koodiratkaisuissa, käännöstöissä ja ideoinnissa…. 👋

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #tekoälynhaasteet #tekoäly #tekijänoikeudet

Teko­ä­lys­tä saa par­haim­mil­laan tehok­kaan ja aikaa sääs­tä­vän ”työ­ka­ve­rin”.⚖️

Haas­tee­na voi­daan pitää sitä, ettei tark­ko­ja peli­sään­tö­jä ole vie­lä ole­mas­sa, esi­merk­ki­nä teki­jä­noi­keus­ky­sy­myk­set. Läh­tö­koh­tai­ses­ti teko­ä­ly ei voi saa­da teki­jä­noi­keuk­sia tuot­ta­mal­leen sisäl­löl­le. Ihmi­nen on aina vas­tuus­sa kai­kes­ta tuot­ta­mas­taan ja jul­kai­se­mas­taan sisäl­lös­tä, niin oikeel­li­suu­des­ta kuin eet­ti­syy­des­tä­kin.

Teko­ä­ly toi­mii par­haim­mil­laan assis­tent­ti­na ja tehok­kaa­na apu­lai­se­na. ✋ Me olem­me hyö­dyn­tä­neet teko­ä­lyä esi­mer­kik­si verk­ko­si­vu­jen koo­di­rat­kai­suis­sa, kään­nös­töis­sä ja ideoin­nis­sa…. 👋

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #teko­ä­lyn­haas­teet #teko­ä­ly #teki­jä­noi­keu­det

Elämme aikaa, jolloin tekoäly ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä aiheesta kuin aiheesta, myös suomen kielellä. Markkinointiviestinnän arkipäivä tulee muuttumaan vauhdilla tulevien vuosien aikana. Tekoälyn tuottama teksti paranee ja kehittyy varsin nopealla aikataululla, muutoksen tähän tekee luonnollisen kielen algoritmi. Monet ovat tekoälysovelluksia jo testanneetkin ja mitä todennäköisimmin myös samalla hämmästyneet sen kyvyistä tuottaa tekstiä ja vastata erilaisiin kysymyksiin.

Lue lisää! Linkki profiilissa.

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee muut­tu­maan vauh­dil­la tule­vien vuo­sien aika­na. Teko­ä­lyn tuot­ta­ma teks­ti para­nee ja kehit­tyy var­sin nopeal­la aika­tau­lul­la, muu­tok­sen tähän tekee luon­nol­li­sen kie­len algo­rit­mi. Monet ovat teko­ä­ly­so­vel­luk­sia jo tes­tan­neet­kin ja mitä toden­nä­köi­sim­min myös samal­la häm­mäs­ty­neet sen kyvyis­tä tuot­taa teks­tiä ja vas­ta­ta eri­lai­siin kysy­myk­siin.

Lue lisää! Link­ki profiilissa.

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!