TJÄNS­TER &
KON­TAK­TUPP­GIF­TER

REKLAM­BYRÅN CREAMEDIA

Vi är din krea­ti­va och pålit­li­ga mark­nadsfö­rings­part­ner – precis som sig bör för den som till­hör gräd­dan av reklambyråerna.

Vår krea­ti­vi­tet kom­mer till sin ful­la poten­tial i vår förmå­ga att ifrå­ga­sät­ta och ta fram nya rele­van­ta lös­nin­gar till våra kun­der.
Vår pålit­lig­het byg­ger på mång­si­digt kun­nan­de i kom­bi­na­tion med en ung­dom­lig entusiasm. Med en gedi­gen förståel­se för oli­ka branscher och kundgrup­per är vi exper­ter på att skräd­dar­sy lös­nin­gar för kunden.

CREAM TEAM

Vi på Crea­me­dia är ett krea­tivt, entusias­tiskt, smi­digt och kom­pe­tent team – Cream Team.

Vi är inte för stor och inte för liten utan precis rätt stor­lek. Vi har en stor kom­pe­tens och ett stort hjär­ta – med erfa­ren­het och iver tar vi oss an nya pro­jekt och kun­der. Här föds det helt klart bra idéer.

Besök­sadress:
Strand­ga­tan 10
67100 Kar­le­by

Sup­port för webbplats(arkisin 8–16):
tuki@creamedia.fi

Offertförfrå­gan och övrig kon­takt:
info@creamedia.fi

Sanna

San­na

Verks­täl­lan­de direktör

Lasse

Las­se

Affärschef

Mats

Mats

AD / försäljning

Minna

Min­na

Key Account Mana­ger / försäljning

Tiina

Tii­na

Gra­fisk desig­ner / försäljning

Olli

Olli

Koncep­tut­veckla­re

Turbo

Tur­bo

Video­pro­ducent

Jere

Jere

Social media expert

Jyri

Jyri

Digi­tal producent

Heta

Heta

Samar­bets­part­ner, Google (Ads/Analytics)

Emilia

Emi­lia

Samar­bets­part­ner, Innehållsproduktion

ORD

OCH

HAND­LIN­GAR

Vår reper­toar är bred, av oss kan du be om näs­tan vad som helst.

Vi job­bar både ana­logt och digi­talt. Med vår hjälp kan du väl­ja rätt kana­ler och lös­nin­gar med kun­dens behov som utgångsläge.

Koncept

Koncep­tet är en övergri­pan­de idé kring vil­ken alla mark­nadsfö­ringsåt­gär­der planeras.

Visuellt utt­ryck & logo

En pro­fes­sio­nell och hög­kva­li­ta­tiv visuell pro­fil gör ditt varu­mär­ke igen­känn­ligt och lätt att kom­ma ihåg.

Webb­si­dor

Webbplat­sen är grun­den för all digi­tal mark­nadsfö­ring. Vi byg­ger webbplat­ser som är anpas­sa­de efter dina behov.

Foto & video

Foton och videor har en cent­ral roll i dagens mark­nadsfö­ring. En bild säger verkli­gen mer än tusen ord, för att inte tala om vad en video gör.

För­pack­nings­de­sign

En pro­fes­sio­nell för­pack­nings­de­sign bek­räf­tar såväl varu­mär­ket som pris- och kva­li­tet­supp­fatt­nin­gen, och det köper kun­den gär­na igen.

Socia­la medier

Ja, vad ska man säga? Alla hän­ger ju på socia­la medier. Men det är trots allt skill­nad på att pos­ta på egen pro­fil och att kom­mu­nice­ra pro­fes­sio­nellt som före­tag. Socia­la medier krä­ver tid och pen­gar – det finns inga genvägar.

Innehålls­pro­duk­tion

Överlåt innehålls­pro­duk­tio­nen till oss och lägg din tid på kärn­verk­sam­he­ten. Vi ska­par bland annat nyhe­ter till er webbplats, kund­be­rät­tel­ser, inlägg till socia­la medier… Vad helst du kan tän­kas behöva!

Kund­tid­ning

En välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker ditt varu­mär­ke. Genom kund­tid­nin­gen får du även möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

Gra­fisk design

Gra­fisk design är något hel­täc­kan­de som inget före­tag kan kla­ra sig utan. Gra­fisk design inklu­de­rar före­ta­gets utseen­de, logo, broschy­rer, kund­tid­nin­gar, flyers, visit­kort, tryckmaterial…

Google Ads & SEO-optimering

Det är dags för dig att nå din målgrupp och dyka upp i sökre­sul­ta­ten. Innan du kör i gång är det vik­tigt att SEO-opti­me­ra din webbplats. Det här behö­ver vi pra­ta mer om i detalj, hör av dig!

Mark­nadschef

Det finns till­räckligt att göra, men inte på hel­tid. Beho­ven är mån­ga och en per­son kan inte göra allt. Vi erb­ju­der en mark­nadschefst­jänst som lös­ning – en kon­takt­per­son, bakom vil­ken det finns mån­ga experter.

Mäss­mont­rar och kundgåvor

Behö­ver du int­res­se­väc­kan­de mäss­mont­rar så väl som ori­gi­nel­la och min­nes­vär­da kundgå­vor? Vi tar hand om hel­he­ten, med hjälp av våra samarbetspartners.

FAK­TU­RE­RINGS-
UPP­GIF­TER

Crea­me­dia
Strand­ga­tan 10
67101 Kar­le­by

FO-num­mer: 2222224–5

E‑fakturaadress: 003722222245
Ope­ra­tör: 003708599126 (Open­Text)

Om du inte har möj­lig­het att skic­ka en e‑faktura kan du skic­ka inköps­fak­tu­ran till
e‑post adres­sen: fennoa.507020@erin.posti.com

ELLER i pap­pers­form till:​
WTF Design Oy
PL 62356
01051 LAS­KUT

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!