Kund­tid­nin­gar

TID­NIN­GAR

ETT EFFEK­TIVT SÄTT ATT NÅ DINA KUN­DER ÄR GENOM EN KUNDTIDNING.

Kund­tid­nin­gen är ett fun­ge­ran­de verk­tyg när det kom­mer till både B2B- och B2C-mark­nadsfö­ring. För några år sedan spåd­des en gans­ka dys­ter fram­tid för kund­tid­nin­gar­na. Digi­ta­li­se­rin­gen till trots har de tryck­ta kund­tid­nin­gar­na fort­fa­ran­de en stark ställ­ning. Och det är inte så kons­tigt – en välg­jord kund­tid­ning är ett koncept som ska­par vär­de, enga­ge­rar och stär­ker bil­den av ditt före­tag. Genom kund­tid­nin­gen får du möj­lig­het att pra­ta om ditt före­tag på ett mång­si­digt sätt.

Tid­nin­gen kan utkom­ma en eller några gån­ger per år, eller till och med månads­vis. Anta­let sidor kan också varie­ra. Det gemen­sam­ma målet för alla kund­tid­nin­gar är att pre­sen­te­ra före­ta­get, arbets­ta­ga­re, kun­dupple­vel­ser, pro­duk­ter och tjäns­ter, samt aktuel­la frå­gor som rör branschen.

Kund­tid­nin­gen är per­fekt när du vill hål­la kon­tak­ten med befint­li­ga kun­der. Digi­ta­la kana­ler är å sin sida ett effek­tivt sätt att nå nya poten­tiel­la kun­der. Det innehåll som publice­ras i tid­nin­gen kan enkelt kor­tas ner och åte­ran­vän­das i andra kanaler.

Att läsa en tryckt tid­ning kan vara ett sätt att koppla bort från den digi­ta­la värl­den så väl som den fart­fyll­da var­da­gen. En under­sök­ning om just kund­tid­nin­gar visa­de att före­tags­kun­der ägnar näs­tan 20 minu­ter åt att läsa en tryckt tid­ning och att de åter­kom­mer till den över två gånger.

När du pla­ne­rar en kund­tid­ning är den vik­ti­gas­te frå­gan “till vem rik­tas tid­nin­gen och varför?” Du behö­ver ett tyd­ligt svar på frå­gor­na innan du sät­ter igång och jobbar.

I bäs­ta fall kan du anli­ta någon för både innehålls­pro­duk­tion och desig­nen av kund­tid­nin­gen så att du istäl­let kan inves­te­ra din tid i kärn­verk­sam­he­ten. På Crea­me­dia har vi lång erfa­ren­het av att pro­duce­ra kund­tid­nin­gar och några av dem kan du se nedan.

Om du är int­res­se­rad av att ska­pa en kund­tid­ning, kon­tak­ta oss så pra­tar vi närmare!

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

SE VÅRA REFERENSER

SKA VI JOBBA TILLSAMMANS?
Skicka ett meddelande!

Fyll i blan­ket­ten nedanför så åter­kom­mer vi snart!