Työ­näyt­teet

Tutus­tu Crea­me­dia­lais­ten ideoi­miin toteu­tuk­siin tääl­lä, työ­näyt­teem­me todis­ta­koon osaa­mi­sem­me ja puhu­koon puo­les­tam­me. Kol­men vuo­si­kym­me­nen aika­na olem­me luon­nol­li­ses­ti ehti­neet teh­dä vaik­ka ja mitä yhteis­työs­sä usei­den eri toi­mia­lo­jen ja yri­tys­ten kans­sa. Kuten huo­maat, meil­tä löy­tyy osaa­mis­ta moni­puo­li­ses­ti kai­ken­lai­siin mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tar­pei­siin. Voi­sim­me­ko ken­ties olla avuk­si? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

VERK­KO­SI­VUT

Yri­tyk­sen oma verk­ko­si­vus­to on kai­ken digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin alus­ta, sik­si sivus­ton tulee olla kai­kin puo­lin toi­mi­va ja tar­pei­ta vastaava.

Verk­ko­si­vus­ton ulkoa­su on se, mikä sivus­tos­ta ensim­mäi­se­nä näkyy, sik­si on tär­ke­ää, että verk­ko­si­vus­to nou­dat­taa yri­tyk­se­si muu­ta ilmet­tä ja tär­keim­mäs­sä osas­sa ovat ne asiat, jois­ta yri­tyk­sen­ne halu­aa ensi­si­jai­ses­ti vies­tiä. Usein poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si tutus­tuu ensin juu­ri verk­ko­si­vui­hi­si ja luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si, joten ensi­vai­ku­tel­man tulee olla ammat­ti­mai­nen ja laadukas.

PAK­KAUS­DE­SIGN

Laa­du­kas pak­kaus­suun­nit­te­lu lisää myyn­tiä ja nos­taa brän­di­si arvoa.

Lisää myyn­tiä ja nos­taa brän­di­si arvoa.  

Pak­kauk­sen ulkoa­su ja omi­nai­suu­det luo­vat osal­taan mie­li­ku­vaa niin itse tuot­tees­ta, sen hin­nas­ta ja laa­dus­ta kuin tuot­teen taka­na ole­vas­ta yrityksestäkin.

Pak­kauk­sen ulkoa­sul­la on iso mer­ki­tys myös osto­ti­lan­tees­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan perä­ti 2/3 osto­pää­tök­sis­tä tapah­tuu vas­ta tuot­teen myyn­ti­pai­kas­sa ja valin­ta hyl­lyn äärel­lä kes­tää kes­ki­mää­rin nel­jä sekun­tia. Mikä­li pak­kaus ei ero­tu, jää tuo­te siis toden­nä­köi­ses­ti ostamatta.

VIDEO-
TUO­TAN­NOT

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, mut­ta video enem­män kuin tuhat kuvaa.

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den on saa­ta­va aikaan koh­de­ryh­mässä muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Videon avul­la onnis­tu­mis­mah­dol­li­suu­det monin­ker­tais­tu­vat – var­sin­kin mikä­li se on ammat­ti­tai­toi­ses­ti toteu­tet­tu. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Videon avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu, raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai ehkä tar­vit­set lyhyi­tä videoi­ta some­ka­na­vis­sa käytettäväksi?

LOGO-
SUUN­NIT­TE­LU

Yri­tyk­sen ilme on yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­se­si persoonallisuus.

Logo on olen­nai­nen osa yritystäsi/brändiäsi.  Ammat­ti­mai­sel­la logol­la on voi­maa ja se aut­taa sinua erot­tu­maan kilpailijoistasi.

Logo­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä laa­di­taan yleen­sä myös graa­fi­nen ohjeis­tus, jon­ka mukaan yri­tyk­sen tule­vat mate­ri­aa­lit, toi­mi­ti­lat ja mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­lit toteu­te­taan. Esi­mer­kik­si myyn­tie­sit­teet, verk­ko­si­vut, hin­nas­tot, käyn­ti­kor­tit, ovi­ma­tot, ikku­na­teip­pauk­set, valo­mai­nok­set… Ja niin edel­leen. Graa­fi­nen ohjeis­tus hel­pot­taa elä­mää ja var­mis­taa sen, että kaik­ki nou­dat­ta­vat yhte­näis­tä yri­tyk­sen mukais­ta visu­aa­lis­ta lin­jaa. Aikaa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se joka ker­ta aloit­taa suun­nit­te­lua alusta.

SOME­SI­SÄL­LÖT

Some-sisäl­tö­jen ideoin­nin, suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn voi ulkois­taa ammattilaiselle.

Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse.

Meil­lä on koke­mus­ta ja osaa­mis­ta, teem­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sel­len­ne some-suun­ni­tel­man ja toteu­tam­me sen kaik­ki osa-alu­eet halu­tes­sa­si avai­met käteen –peri­aat­tel­la. Sinun teh­tä­vä­si on vain hyväk­syä suun­ni­tel­ma ja me hoi­dam­me kai­ken muun.

Kaik­ki­han sen jo tie­tää, mut­ta sanot­ta­koon nyt vie­lä tähän lopuk­si, Sosi­aa­li­nen media on tul­lut jää­däk­seen. Eikö­hän sii­nä ole jo ihan riit­tä­väs­ti syy­tä ottaa asia agen­dal­le ja osak­si omaa mark­ki­noin­nin työkalupakkia.

ASIA­KAS­LEH­DET

Asia­kas­leh­ti on teho­kas kei­no tavoit­taa omat asiak­kaat ja sidosryhmät.

Asia­kas­leh­ti on toi­mi­va kei­no sekä BtoB- että BtoC-mark­ki­noin­nis­sa. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten asia­kas­leh­dil­le ennus­tet­tiin var­sin synk­kää tule­vai­suut­ta, mut­ta digi­ta­li­saa­tios­ta huo­li­mat­ta, pai­ne­tut asia­kas­leh­det pitä­vät pin­tan­sa ja nii­den ase­ma on säi­ly­nyt vah­va­na. Eikä mikään ihme, sil­lä hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti sitout­taa ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si, lisäk­si se on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, aivan toi­sin kuin sosi­aa­li­nen media. 

Asia­kas­leh­den avul­la saat mah­dol­li­suu­den vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

VALO­KU­VAUS

Valo­ku­via tar­vi­taan mark­ki­noin­nis­sa moniin eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin; verk­ko­si­vuil­le, esit­tei­siin, sosi­aa­li­seen mediaan…

Tänä päi­vä­nä on käy­tän­nös­sä lähes mah­do­ton­ta teh­dä mark­ki­noin­tia ilman valo­ku­via. Omil­la per­soo­nal­li­sil­la valo­ku­vil­la voit vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­luis­ta­si oman­nä­köi­ses­ti. Valo­ku­vat ja nii­den tyy­li edus­ta­vat yri­tys­tä, sik­si ei ole saman­te­ke­vää, mil­lai­sia ne ovat.

Toteut­ta­mam­me kuvaus­pro­jek­tit ovat kaik­ki oman­lai­si­aan koko­nai­suuk­sia. Toi­si­naan valo­ku­vaa­jam­me tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään hyvin­kin haas­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa ja vai­keis­sa asen­nois­sa, jot­ta saa­daan otet­tua huippuotoksia.

KON­SEP­TI-
SUUN­NIT­TE­LU

Inter­net on täyn­nä hie­no­ja, pit­kiä ja moni­mut­kai­sia mää­ri­tel­miä konsepti-käsitteelle.

Kos­ka lyhyes­tä vir­si kau­nis, niin mai­non­taan liit­ty­vä kon­sep­ti voi­daan tii­vis­tää vaik­ka­pa näin: stra­te­gian toteut­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­net­tä­vä yksin­ker­tai­nen perus­idea – ”punai­nen lan­ka”. Sen on hyvä olla erot­tu­va, tun­nis­tet­ta­va, uskot­ta­va sekä pit­kä­jän­tei­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Mones­ti kon­sep­ti tuo tun­teen jär­ki­syi­den rinnalle.

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!