Pak­kaus­de­sign

Laa­du­kas pak­kaus­sun­nit­te­lu lisää myyn­tiä ja nos­taa brän­di­si arvoa.  

Pak­kauk­sen ulkoa­su ja omi­nai­suu­det luo­vat osal­taan mie­li­ku­vaa niin itse tuot­tees­ta, sen hin­nas­ta ja laa­dus­ta kuin tuot­teen taka­na ole­vas­ta yrityksestäkin.

Pak­kauk­sen ulkoa­sul­la on iso mer­ki­tys myös osto­ti­lan­tees­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan perä­ti 2/3 osto­pää­tök­sis­tä tapah­tuu vas­ta tuot­teen myyn­ti­pai­kas­sa ja valin­ta hyl­lyn äärel­lä kes­tää kes­ki­mää­rin nel­jä sekun­tia. Mikä­li pak­kaus ei ero­tu, jää tuo­te siis toden­nä­köi­ses­ti ostamatta.

Pak­kaus­suun­nit­te­lu vaa­tii sekä eri­kois­osaa­mis­ta että vank­kaa koke­mus­ta. Suun­nit­te­li­jan on huo­mioi­ta­va muun muas­sa pak­kauk­sen toi­min­nal­li­suus, käy­tet­tä­vä mate­ri­aa­li, kus­tan­nus­te­hok­kuus, logis­tiik­ka, esil­le­pa­no, käyt­töym­pä­ris­tö sekä pak­kaus­mer­kin­tö­jen lain­mu­kai­suus. AD:mme Mats Aurén on suun­ni­tel­lut uran­sa aika­na sato­ja pak­kauk­sia niin kulut­ta­ja­tuot­teil­le kuin teol­li­suu­del­le­kin. 

Pak­kaus­suun­nit­te­lun asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut — Ota yhteyt­tä Mat­siin joko soit­ta­mal­la tai säh­kö­pos­tit­se

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

Tutus­tu töihimme

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!