Valo­ku­vaus

Valo­ku­via tar­vi­taan mark­ki­noin­nis­sa moniin eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin; verk­ko­si­vuil­le, esit­tei­siin, sosi­aa­li­seen mediaan…

Tänä päi­vä­nä on käy­tän­nös­sä lähes mah­do­ton­ta teh­dä mark­ki­noin­tia ilman valo­ku­via. Omil­la per­soo­nal­li­sil­la valo­ku­vil­la voit vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­luis­ta­si oman­nä­köi­ses­ti. Valo­ku­vat ja nii­den tyy­li edus­ta­vat yri­tys­tä, sik­si ei ole saman­te­ke­vää, mil­lai­sia ne ovat.

Ennen valo­ku­vaus­ta on hyvä miet­tiä tar­kas­ti se, mihin tar­koi­tuk­siin kuvia käy­te­tään ja mis­sä kana­vis­sa nii­tä mah­dol­li­ses­ti voi­daan tar­vi­ta. Useim­mi­ten samas­ta koh­das­ta on hyvä olla ole­mas­sa useam­man muo­toi­sia kuvia, jol­loin ne toi­mi­vat opti­maa­li­ses­ti eri käyt­töyh­teyk­sis­sä. Laa­duk­kaat valo­ku­vat kiin­nit­tä­vät huo­mion ja ne on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään aikaa, par­haim­mil­laan valo­ku­vat ovat aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä useam­man vuo­den ajan.

Toteut­ta­mam­me kuvaus­pro­jek­tit ovat kaik­ki oman­lai­si­aan koko­nai­suuk­sia. Toi­si­naan valo­ku­vaa­jam­me tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään hyvin­kin haas­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa ja vai­keis­sa asen­nois­sa, jot­ta saa­daan otet­tua huippuotoksia.

Valo­ku­vaa­jal­ta vaa­di­taan­kin kyky hah­mot­taa eri tilo­ja ja kuva­kul­mia, min­kä lisäk­si vaa­di­taan tai­teel­lis­ta sil­mää sekä ymmär­rys­tä asiak­kaan tavoit­teis­ta ja toi­veis­ta, jot­ta lop­pu­tu­los on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen. Ammat­ti­lai­sen erot­taa sii­tä, että hänel­lä on myös eri­lai­set tär­keät ja lop­pu­tu­lok­seen vai­kut­ta­vat tek­ni­set mene­tel­mät hallussaan.

Tar­vit­set­ko oman­nä­köi­siä per­soo­nal­li­sia valo­ku­via?  Ole yhtey­des­sä ja jutel­laan lisää.

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja / valokuvaaja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!