Kon­sep­ti-
suun­nit­te­lu

Net­ti on täyn­nä hie­no­ja, pit­kiä ja moni­mut­kai­sia mää­ri­tel­miä konsepti-käsitteelle.

Kos­ka lyhyes­tä vir­si kau­nis, niin mai­non­taan liit­ty­vä kon­sep­ti voi­daan tii­vis­tää vaik­ka­pa näin: stra­te­gian toteut­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­net­tä­vä yksin­ker­tai­nen perus­idea – ”punai­nen lan­ka”. Sen on hyvä olla erot­tu­va, tun­nis­tet­ta­va, uskot­ta­va sekä pit­kä­jän­tei­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Mones­ti kon­sep­ti tuo tun­teen jär­ki­syi­den rinnalle.

Bet-Ker Oy

Yli­vies­ka­lai­nen Bet-Ker Oy tar­jo­aa luo­tet­ta­via tulen­kes­tä­viä rat­kai­su­ja kor­kea­läm­pö­ti­la­pro­ses­sei­hin. Yri­tys halusi kehit­tää some-mark­ki­noin­ti­aan ja tähän tar­pee­seen kehit­te­lim­me toi­mia­laan liit­ty­vien asiaot­si­koi­den ja yllät­tä­vien kuva­toi­mis­to­ku­vien liit­toon perus­tu­van konseptin.

Haa­pa­jär­ven Kaupunki

Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin brän­di­uu­dis­tuk­sen sekä mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin kär­jek­si nos­tim­me hei­dän jon­kin ver­ran hyö­dyn­tä­män­sä ”tee-juomakaupunki”-imagon. Logo sai muo­ton­sa tee­pus­sin pape­ri­la­pus­ta. Tee-juo­maan ja teh­dä-ver­bin impe­ra­tii­viin viit­taa­va, kak­si­mer­ki­tyk­si­nen ”tee”-sana puo­les­taan jalos­tui kehot­ta­vak­si ”Tee oikein.”-slo­ga­nik­si, jota käy­tet­tiin moni­puo­li­ses­ti varioi­den myös otsikoinneissa.

Jun­nik­ka­la Oy

Kala­joel­la pää­paik­kaan­sa pitä­vä Jun­nik­ka­la on yksi maa­il­man moder­neim­mis­ta mekaa­ni­sen puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den lai­tok­sis­ta. Yri­tys tar­vit­si vah­vas­sa laa­jen­tu­mis­vai­hees­saan tehok­kaan työ­ka­lun mer­kit­tä­väs­ti lisään­ty­nee­seen rek­ry­toin­ti­tar­pee­seen­sa. Syn­tyi kym­me­niä puu­hun ja met­sään liit­ty­viä otsi­koi­ta sekä puu­taus­ta­ku­vaa hyö­dyn­tä­vä kon­sep­ti, jota on käy­tet­ty laa­jas­ti niin hei­dän net­ti­si­vuil­laan, somes­sa ja prin­tis­sä kuin ulkomainonnassakin.

Softwa­ve

Kok­ko­la­lai­nen tie­don ana­ly­soin­nin, jalos­ta­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja Softwa­ve täyt­ti 20 vuot­ta. Ajan­koh­taan liit­tyi myös toi­mi­tus­joh­ta­ja­vaih­dos uusi­ne stra­te­gioi­neen. Yri­tys itse koki juh­la­vuo­des­taan alka­van ”uuden ajan”, joka nousi myös kon­sep­tin tee­mak­si jalos­tuen muun muas­sa logok­si sekä sitä tuke­vak­si otsi­kok­si ja kuvitukseksi.

Kok­ko­lan Satama

Kok­ko­lan Sata­ma on Suo­men suu­rin bulk-sata­ma, suu­rin rai­de­lii­ken­ne- ja tran­si­to­lii­ken­ne­sa­ta­ma sekä kol­man­nek­si suu­rin yleis­sa­ta­ma. Loim­me heil­le pit­kä­jän­tei­sen, lähes 10 vuo­den ajan käy­tös­sä olleen mark­ki­noin­ti­kon­sep­tin, jos­sa huo­mio­ta herät­tä­vä otsi­koin­ti yhdis­tyi napak­kaan ja infor­ma­tii­vi­seen lei­pä­teks­tiin sekä yksin­ker­tai­seen ja hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vaan visu­aa­li­seen ilmee­seen. Pää­asias­sa Kaup­pa­leh­des­sä näky­nyt mai­non­ta on tai­up­nut sit­tem­min mai­nios­ti myös someen…

Kosi­la

Kok­ko­la­lai­nen Kosi­la tar­jo­aa asiak­kail­leen tie­don­hal­lin­ta­rat­kai­su­ja. Mark­ki­noin­ti­kon­sep­ti raken­tui hal­lin­ta-sanan ympä­ril­le jalos­tuen ”hal­lit­si­ja hal­lit­see hal­lin­nan” ‑aja­tuk­sek­si. Tämä puo­les­taan kitey­tyi slo­gan­mai­seen ”Ryh­dy hal­lit­si­jak­si.” ‑keho­tuk­seen sekä sitä tuke­vaan vektorikuvitukseen.

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?