Asia­kas­leh­det

Asia­kas­leh­ti on teho­kas kei­no tavoit­taa omat asiak­kaat ja sidosryhmät.

Asia­kas­leh­ti on toi­mi­va kei­no sekä BtoB- että BtoC-mark­ki­noin­nis­sa. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten asia­kas­leh­dil­le ennus­tet­tiin var­sin synk­kää tule­vai­suut­ta, mut­ta digi­ta­li­saa­tios­ta huo­li­mat­ta, pai­ne­tut asia­kas­leh­det pitä­vät pin­tan­sa ja nii­den ase­ma on säi­ly­nyt vah­va­na. Eikä mikään ihme, sil­lä hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti sitout­taa ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si, lisäk­si se on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, aivan toi­sin kuin sosi­aa­li­nen media. Asia­kas­leh­den avul­la saat mah­dol­li­suu­den vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Tiina Fors

Tii­na Fors

Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja / myynti

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?