Asia­kas­leh­det

Asia­kas­leh­ti on teho­kas kei­no tavoit­taa omat asiak­kaat ja sidosryhmät.

Asia­kas­leh­ti on toi­mi­va kei­no sekä BtoB- että BtoC-mark­ki­noin­nis­sa. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten asia­kas­leh­dil­le ennus­tet­tiin var­sin synk­kää tule­vai­suut­ta, mut­ta digi­ta­li­saa­tios­ta huo­li­mat­ta, pai­ne­tut asia­kas­leh­det pitä­vät pin­tan­sa ja nii­den ase­ma on säi­ly­nyt vah­va­na. Eikä mikään ihme, sil­lä hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti sitout­taa ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si, lisäk­si se on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, aivan toi­sin kuin sosi­aa­li­nen media. Asia­kas­leh­den avul­la saat mah­dol­li­suu­den vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Leh­ti voi ilmes­tyä ker­ran tai muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa, moni jul­kai­see asia­kas­leh­den jopa kuu­kausit­tain. Leh­den laa­juus­kin voi vaih­del­la muu­ta­mis­ta sivuis­ta kym­me­niin sivui­hin. Yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä asia­kas­leh­dis­sä on aina se, että nii­den tavoit­tee­na on esi­tel­lä yri­tys­tä, teki­jöi­tä, asia­kas­ko­ke­muk­sia, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta sekä toi­mia­laa kos­ke­via ajan­koh­tai­sia asioita.

Asia­kas­leh­ti puo­lus­taa paik­kaan­sa sil­loin, kun halu­taan pitää yhteyt­tä ole­mas­sa ole­viin asiak­kai­siin. Digi­taa­lis­ten kana­vien avul­la puo­les­taan löy­tyy usei­ta tehok­kai­ta kei­no­ja uusien asiak­kai­den hank­ki­mi­seen. Oman asia­kas­leh­den vah­vuus onkin juu­ri huo­len­pi­to van­hois­ta, uskol­li­sis­ta ja ole­mas­sa ole­vis­ta asiak­kais­ta. Leh­teen tuo­tet­tu sisäl­tö toi­mii sitä pait­si sel­lai­se­naan useis­sa muis­sa­kin kanavissa.

Pai­ne­tun leh­den luke­mi­nen irrot­taa mei­dät het­kek­si digi­taa­li­ses­ta maa­il­mas­ta ja sitä luke­mal­la pää­see het­kek­si irti vauh­dik­kaas­ta ja nopea­tem­poi­ses­ta arjes­ta. Asia­kas­leh­ti­tut­ki­mus­ten tulos­ten mukaan yri­tys­asiak­kaat käyt­tä­vät perin­tei­sen pai­ne­tun asia­kas­leh­den luke­mi­seen lähes 20 minuut­tia ja samai­sen tut­ki­muk­sen mukaan sii­hen pala­taan yli kak­si kertaa.

Jos suun­nit­te­let asia­kas­leh­teä, ovat tär­keim­mät kysy­myk­set; kenel­le ja mik­si? Vas­taus näi­hin kysy­myk­siin tuli­si olla mie­les­sä kirk­kaa­na sii­nä vai­hees­sa, kun leh­teä ruve­taan suunnittelemaan.

Asia­kas­leh­den sisäl­lön­tuo­tan­non ja ulkoa­sun suun­nit­te­lun voit par­haas­sa tapauk­ses­sa ulkois­taa koko­naan ja sääs­tät omaa aikaa­si ydin­te­ke­mi­sel­le. Meil­lä Crea­me­dias­sa on kym­me­nien vuo­sien koke­mus asia­kas­leh­tien tuot­ta­mi­ses­ta. Alla esi­tel­ty­nä muu­ta­mia niistä.

Jos asia­kas­leh­ti mark­ki­noin­nin väli­nee­nä kiin­nos­taa, niin ota yhteyt­tä ja jutel­laan tarkemmin!

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

Tiina Fors

Tii­na Fors

Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja / myynti

TYÖ­NÄYT­TEI­TÄ ASIAKASLEHDISTÄ

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!