Logo­suun­nit­te­lu

Logo on olen­nai­nen osa yritystäsi/brändiäsi.  Ammat­ti­mai­sel­la logol­la on voi­maa ja se aut­taa sinua erot­tu­maan kilpailijoistasi.

Logo­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä laa­di­taan yleen­sä myös graa­fi­nen ohjeis­tus, jon­ka mukaan yri­tyk­sen tule­vat mate­ri­aa­lit, toi­mi­ti­lat ja mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­lit toteu­te­taan. Esi­mer­kik­si myyn­tie­sit­teet, verk­ko­si­vut, hin­nas­tot, käyn­ti­kor­tit, ovi­ma­tot, ikku­na­teip­pauk­set, valo­mai­nok­set… Ja niin edel­leen. Graa­fi­nen ohjeis­tus hel­pot­taa elä­mää ja var­mis­taa sen, että kaik­ki nou­dat­ta­vat yhte­näis­tä yri­tyk­sen mukais­ta visu­aa­lis­ta lin­jaa. Aikaa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se joka ker­ta aloit­taa suun­nit­te­lua alusta.

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?