Logo­suun­nit­te­lu

LOGOT

Logo on olen­nai­nen osa yritystäsi/brändiäsi.  Ammat­ti­mai­sel­la logol­la on voi­maa ja se aut­taa sinua erot­tu­maan kilpailijoistasi.

Logo­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä laa­di­taan yleen­sä myös graa­fi­nen ohjeis­tus, jon­ka mukaan yri­tyk­sen tule­vat mate­ri­aa­lit, toi­mi­ti­lat ja mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­lit toteu­te­taan. Esi­mer­kik­si myyn­tie­sit­teet, verk­ko­si­vut, hin­nas­tot, käyn­ti­kor­tit, ovi­ma­tot, ikku­na­teip­pauk­set, valo­mai­nok­set… Ja niin edel­leen. Graa­fi­nen ohjeis­tus hel­pot­taa elä­mää ja var­mis­taa sen, että kaik­ki nou­dat­ta­vat yhte­näis­tä yri­tyk­sen mukais­ta visu­aa­lis­ta lin­jaa. Aikaa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se joka ker­ta aloit­taa suun­nit­te­lua alusta.

Graa­fi­nen ohjeis­tus pitää sisäl­lään mini­mis­sään logon ja mah­dol­li­ses­ti käy­tet­tä­vän lii­ke­mer­kin sekä nii­den käyt­tö­oh­jeet, fon­tin (kir­ja­sin­tyy­lin) ja värit. Laa­jem­mas­sa koko­nai­suu­des­sa suun­ni­tel­laan myös puhe­tyy­li, käy­tet­tä­vien kuvien visu­aa­li­suus, slo­gan, yri­tyk­sen toi­mi­ti­lat, verk­ko­si­vut ja monen mon­ta muu­ta yksityiskohtaa.

Yri­tyk­sen ilme on yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­se­si persoonallisuus.

Yli 30 vuo­den aika­na olem­me suun­ni­tel­leet asiak­kail­lem­me sato­ja logo­ja ja yritysilmeitä.

Tar­vit­set­ko logon tai yritysilmeen?

Me autam­me, ota yhteyt­tä Mat­siin tai Olliin ja jutel­laan lisää.

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

Olli Ilmanen

Olli Ilma­nen

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

Osa toteut­ta­mis­tam­me logoista

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!