Verk­ko­si­vut

WWW

Yri­tyk­sen oma verk­ko­si­vus­to on kai­ken digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin alus­ta, sik­si sivus­ton tulee olla kai­kin puo­lin toi­mi­va ja tar­pei­ta vastaava.

Verk­ko­si­vus­ton ulkoa­su on se, mikä sivus­tos­ta ensim­mäi­se­nä näkyy, sik­si on tär­ke­ää, että verk­ko­si­vus­to nou­dat­taa yri­tyk­se­si muu­ta ilmet­tä ja tär­keim­mäs­sä osas­sa ovat ne asiat, jois­ta yri­tyk­sen­ne halu­aa ensi­si­jai­ses­ti vies­tiä. Usein poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si tutus­tuu ensin juu­ri verk­ko­si­vui­hi­si ja luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si, joten ensi­vai­ku­tel­man tulee olla ammat­ti­mai­nen ja laadukas.

Ulkoa­sun suun­nit­te­lul­la UI tar­koi­te­taan käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lua, eli sitä joka käyt­tä­jäl­le näyt­täy­tyy koko­nai­suu­te­na. Täs­sä suun­nit­te­lu­vai­hees­sa sivus­tol­le­si vali­taan kir­ja­sin­tyy­pit, eli fon­tit sekä muut visu­aa­li­set ele­men­tit. Ulkoa­su on yksi osa koko­nai­suut­ta ja yhtä tär­keä osa-alue on verk­ko­si­vus­ton käy­tet­tä­vyys, eli se miten help­poa sivus­tol­la on liik­kua ja että sivus­to­kä­vi­jä löy­tää hel­pos­ti ja nopeas­ti halua­man­sa tie­don. Täl­löin puhu­taan UX-suunnittelusta.

Visu­aa­li­sen ilmeen ja käy­tet­tä­vyy­den lisäk­si laa­duk­kaas­ti toteu­tet­tu sisäl­tö on se, joka vies­tii yri­tyk­ses­tä­si vuo­ro­kau­den kaik­ki­na tun­tei­na. Sisäl­töön kan­nat­taa­kin panos­taa. Esi­mer­kik­si Google arvos­taa pit­kiä ja rele­vant­te­ja sisäl­tö­jä ja sivus­to­si sisäl­lön olles­sa laa­du­kas­ta, mah­dol­li­suu­det nous­ta hauis­sa kor­keam­mal­le monin­ker­tais­tu­vat. Suo­sit­te­lem­me tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si kir­joi­tet­ta­van mini­mis­sään 300–500 sanan sisältöjä.

Verk­ko­si­vus­too­si panos­ta­mi­nen on pit­kän aika­vä­lin sijoi­tus. Verk­ko­si­vus­tol­le­si kan­nat­taa teh­dä sään­nöl­li­sin välia­join niin sanot­tu­ja vuo­si­huol­to­ja, ihan kuten autoil­le­kin. Vuo­si­huol­lon yhtey­des­sä tar­kis­te­taan raken­ne, ajan­ta­sai­suus ja muut yksi­tyis­koh­dat. Panos­ta­mal­la myös tähän, verk­ko­si­vus­to­si ovat ajan tasal­la, pien­ten kor­jaus­ten teke­mi­nen­kin on aina hel­pom­paa, kuin aloit­taa koko työ alus­ta sen jäl­keen, kun sivus­toon ei ole juu­ri­kaan kos­ket­tu, pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vuosiin.

On kui­ten­kin hyvä muis­taa se, että verk­ko­si­vus­tot tulee aina suun­ni­tel­la niin, että ne vas­taa­vat todel­li­sia tar­pei­ta. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa riit­tää niin sanot­tu käyn­ti­kort­ti­si­vus­to, jol­loin tar­ve on yksin­ker­tai­nen sivus­to, jol­ta löy­tyy hyvin­kin vähän, mut­ta sitä­kin tar­peel­li­sem­paa tie­toa, kuten pal­ve­lun kuvaus lyhyes­ti ja yhteys­tie­dot. Täl­lai­nen rat­kai­su sopii yri­tyk­sil­le, joil­la on vakiin­tu­nut asia­kas­kun­ta ja verk­ko­si­vu­jen vaan pitää olla olemassa.

Me tääl­lä Crea­me­dias­sa toteu­tam­me kai­ken­ko­koi­sia verkkosivustoja.

On mie­les­sä­si sit­ten koko­naan uudet sivut, van­ho­jen sivu­jen päi­vi­tys tai siir­to uudel­le alus­tal­le, niin ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää sii­tä, mil­lai­nen koko­nai­suus pal­ve­li­si yri­tys­tä­si parhaiten.

Aku Saarenpää

Aku Saa­ren­pää

Digi­tuot­ta­ja Lead

Jyri Kivioja

Jyri Kivio­ja

Digi­tuot­ta­ja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!