PAL­VE­LUT &
YHTEYS­TIE­DOT

MAI­NOS­TOI­MIS­TO CREAMEDIA

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopiikin.

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me par­haak­si. Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

CREAM TEAM

Meil­lä Crea­me­dias­sa on luo­va, inno­kas, ket­te­rä ja osaa­va tii­mi — Cream Team.

Ei olla suu­ri, eikä olla pie­ni, ollaan nimit­täin juu­ri sopi­van kokoi­nen. Teh­dään pal­jon, suu­rel­la sydä­mel­lä, tie­tys­ti myös osa­taan ja innos­tu­taan yhdes­sä. Kyl­lä­hän sii­tä sil­loin hyvää syntyy.

Käyn­tio­soi­te:
Ran­ta­ka­tu 10
67100 Kok­ko­la

Verk­ko­si­vu­jen päi­vi­tys­asiat
(arki­sin 8–16):
tuki@creamedia.fi

Tar­jous­pyyn­nöt ja muut yhtey­de­no­tot:
 info@creamedia.fi

Minna

Min­na

Asiak­kuus­pääl­lik­kö / myynti

Tiina

Tii­na

Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja / myynti

044 574 1513
tiina.fors@creamedia.fi
käyn­tio­soi­te: Val­ta­ka­tu 9, 69100 Kannus

Olli

Olli

Kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja

Turbo

Tur­bo

Video­tuot­ta­ja

Jere

Jere

Some-asian­tun­ti­ja

Jyri

Jyri

Digi­tuot­ta­ja

Heta

Heta

Kump­pa­ni, Google (Ads/Analytics)

Emilia

Emi­lia

Kump­pa­ni, Sisällöntuottaja

TEKO­JA
JA
SANO­JA

Pal­ve­lu­re­per­tu­aa­rim­me on var­sin laa­ja. Meil­tä voi pyy­tää mel­kein mitä vain.

Olem­me sekä ana­lo­gi­sia että digi­taa­li­sia. Autam­me valit­se­maan oikeat kana­vat ja rat­kai­sut asiak­kaan tar­peet huomioiden.

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

LAS­KUT

Crea­me­dia, Hil­la Group Oyj
PL 45, Ran­ta­ka­tu 10
67101 Kok­ko­la

Y‑tunnus: 0198165–6

Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: 003701981656
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126
Välit­tä­jä: MAVENTA

Mikä­li teil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta lähet­tää verk­ko­las­kua, osto­las­kun voi lähet­tää säh­kö­pos­tiin:
invoice-01981656@kollektor.fi

TAI pape­ri­se­na osoit­teel­la:
Hil­la Group Oyj
01981656
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!