Mitä ovat evästeet?

Eväs­teet, eli coo­kiet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, joi­den avul­la verk­ko­si­vus­tol­la pys­ty­tään mm. tun­nis­ta­maan käyt­tä­jä samak­si eri käyn­ti­ker­to­jen välil­lä ja kerää­mään ano­nyy­me­jä kävi­jä­ti­las­to­ja. Inter­net­se­lain tal­len­taa eväs­teet käyt­tä­jän lait­teel­le, jot­ka käyt­tä­jä voi itse halu­tes­saan tyh­jen­tää selai­men asetuksista.

Eväs­tei­tä on kah­den­lai­sia: tila­päi­siä istun­non mit­tai­sia eväs­tei­tä, jot­ka säi­ly­vät kun­nes käyt­tä­jä sul­kee selai­men, sekä pysy­viä eväs­tei­tä, jot­ka säi­ly­vät mää­rä­tyn ajan tai kun­nes käyt­tä­jä pois­taa ne itse.

Mik­si nii­tä käytetään?

Yleen­sä eväs­teet ovat hyö­dyl­li­siä sekä käyt­tä­jäl­le että sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vält­tä­mät­tö­mät ja toi­min­nal­li­set eväs­teet mah­dol­lis­ta­vat käyt­tä­jäl­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sivus­tol­la, ja jot­kin toi­min­not vaa­ti­vat eväs­tei­tä toi­miak­seen. Tilas­tol­li­set eväs­teet aut­ta­vat sivus­ton yllä­pi­tä­jää saa­maan dataa sivus­ton käy­tös­tä, ja sen perus­teel­la kehit­tä­mään sivus­toa. Mark­ki­noin­tiin käy­tet­tä­vät eväs­teet mah­dol­lis­ta­vat mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen käyt­tä­jän mie­len­kiin­non­koh­tei­siin perustuen.

Sivus­tol­la käy­te­tyt eväs­teet on luo­ki­tel­tu kate­go­rioi­hin. Alla voit lukea tie­toa jokai­ses­ta kate­go­rias­ta ja sal­lia tai kiel­tää osan tai kaik­ki eväs­teis­tä. Jos aiem­min sal­li­tut kate­go­riat pois­te­taan käy­tös­tä, kaik­ki kysei­seen luok­kaan mää­ri­te­tyt eväs­teet pois­te­taan selai­mes­ta. Lisäk­si löy­dät eväs­te­luet­te­los­ta kuhun­kin kate­go­ri­aan mää­ri­te­tyt eväs­teet yksi­tyis­koh­tai­si­ne tietoineen.

Vält­tä­mät­tö­mät evästeet

Osa eväs­teis­tä on vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton ydin­toi­min­to­jen tar­joa­mi­sek­si. Verk­ko­si­vus­to ei toi­mi kun­nol­la ilman näi­tä eväs­tei­tä, jot­ka ovat ole­tuk­se­na käy­tös­sä ja joi­ta ei voi poistaa.

Nimi Isän­tä­ni­mi Pol­ku Erään­ty­mi­nen  
__cf_bm .vimeo.com / 1 tun­ti Kol­mas osapuoli
The __cf_bm coo­kie sup­ports Cloud­fla­re Bot Mana­ge­ment by mana­ging inco­ming traf­fic that matc­hes cri­te­ria associa­ted with bots. The coo­kie does not col­lect any per­so­nal data, and any infor­ma­tion col­lec­ted is sub­ject to one-way encryption.
_GRECAPTCHA www.google.com /recaptcha 180 päi­vää Kol­mas osapuoli
Used by Google reCaptc­ha for risk analysis

Ana­lyyt­ti­set evästeet

Ana­lyyt­ti­sia eväs­tei­tä käy­te­tään verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­seen kerää­mäl­lä ja rapor­toi­mal­la sivus­ton käyt­töä kos­ke­vaa tietoa.

Nimi Isän­tä­ni­mi Pol­ku Erään­ty­mi­nen  
_gid .creamedia.fi / 1 päi­vä
Con­tains a unique iden­ti­fier used by Google Ana­ly­tics to deter­mi­ne that two dis­tinct hits belong to the same user across brow­sing sessions.
_gat_* .creamedia.fi / 1 tun­ti
Used by Google Ana­ly­tics to thrott­le request rate (limit the col­lec­tion of data on high traf­fic sites)
_ga_* .creamedia.fi / 730 päi­vää
Con­tains a unique iden­ti­fier used by Google Ana­ly­tics 4 to deter­mi­ne that two dis­tinct hits belong to the same user across brow­sing sessions.
_ga .creamedia.fi / 730 päi­vää
Con­tains a unique iden­ti­fier used by Google Ana­ly­tics to deter­mi­ne that two dis­tinct hits belong to the same user across brow­sing sessions.
YSC .youtube.com / Istun­to Kol­mas osapuoli
This coo­kie is set by You­Tu­be video ser­vice on pages with You­Tu­be embed­ded videos to track views.

Mark­ki­noin­tie­väs­teet

Mark­ki­noin­tie­väs­tei­tä käy­te­tään verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den seu­raa­mi­seen, jot­ta jul­kai­si­jat voi­vat koh­den­taa mark­ki­noin­ti­aan asi­aan­kuu­lu­vil­la ja kiin­nos­ta­vil­la mainoksilla.

Nimi Isän­tä­ni­mi Pol­ku Erään­ty­mi­nen  
test_cookie .doubleclick.net / 1 tun­ti Kol­mas osapuoli
Used to check if the user’s brow­ser sup­ports cookies
IDE .doubleclick.net / 390 päi­vää Kol­mas osapuoli
Used by Google’s DoubleClick to ser­ve tar­ge­ted adver­ti­se­ments that are rele­vant to users across the web. Tar­ge­ted adver­ti­se­ments may be displayed to users based on pre­vious visits to a web­si­te. The­se coo­kies mea­su­re the con­ver­sion rate of ads pre­sen­ted to the user.
uuid2 .adnxs.com / 90 päi­vää Kol­mas osapuoli
This coo­kie con­tains a unique ran­dom­ly-gene­ra­ted value that enables App­Nexus to dis­tin­guish brow­sers and devices. This infor­ma­tion is used by clients to select adver­ti­se­ments for deli­ve­ry by the Plat­form, and to mea­su­re the per­for­mance of, and att­ri­bu­te pay­ment for, tho­se advertisements.
anj .adnxs.com / 90 päi­vää Kol­mas osapuoli
Used by App­Nexus and con­tains data deno­ting whet­her a coo­kie ID is synced with their partners.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / 180 päi­vää Kol­mas osapuoli
Set by You­Tu­be and used for various pur­po­ses, inclu­ding ana­ly­tical and advertising.