Some­si­säl­löt

SOME

SOME-SISÄL­TÖ­JEN IDEOIN­NIN, SUUN­NIT­TE­LUN JA KÄY­TÄN­NÖN TYÖN VOI ULKOIS­TAA AMMATTILAISELLE.

Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse.

Meil­lä on koke­mus­ta ja osaa­mis­ta, teem­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sel­len­ne some-suun­ni­tel­man ja toteu­tam­me sen kaik­ki osa-alu­eet halu­tes­sa­si avai­met käteen –peri­aat­tel­la. Sinun teh­tä­vä­si on vain hyväk­syä suun­ni­tel­ma ja me hoi­dam­me kai­ken muun.

Kaik­ki­han sen jo tie­tää, mut­ta sanot­ta­koon nyt vie­lä tähän lopuk­si, Sosi­aa­li­nen media on tul­lut jää­däk­seen. Eikö­hän sii­nä ole jo ihan riit­tä­väs­ti syy­tä ottaa asia agen­dal­le ja osak­si omaa mark­ki­noin­nin työkalupakkia.

Kurk­kaa alta uusim­mat pos­tauk­set ja ota yhteyt­tä täs­tä.
Tääl­lä ollaan, val­mii­na palvelukseen!

SOME-refe­rens­sit

Valon­no­peu­del­la val­koi­nen hymy kesäk­si Ryti­vaa­ral­ta! Tur­val­li­sel­la ja hel­lä­va­rai­sel­la BlancO­ne® ham­pai­den­val­kai­sul­la saat kirk­kaan hymyn ja pit­kä­kes­toi­sen val­kai­su­tu­lok­sen.

BlancO­ne® Click kevyt­val­kai­su 65e (tai ham­mas­ki­ven pois­ton yhtey­des­sä 60e) on täy­del­li­nen sinul­le joka haluat kir­kas­taa aiem­min teh­tyä val­kai­sua, haluat vain kevyt­tä val­kai­su­tu­los­ta tai haluat kokeil­la pie­nem­mäl­lä kyn­nyk­sel­lä ja kus­tan­nuk­sel­la nope­aa Click val­kai­sua!

BlancO­ne® Ult­ra + teho­val­kai­su (240e) suu­rem­man muu­tok­sen halua­vil­le.

Varaa ham­pai­den­val­kai­su verk­ko­si­vuil­lam­me: www.rytivaara.fi

Ita­lia­lai­nen Mio­net­to Pro­secco on val­loit­ta­nut myös suo­ma­lais­ten sydä­met, se on Alkon tämän het­ken myy­dyin Pro­secco. Aro­maat­tis­ta ome­naa, rai­kas­ta sit­rus­ta, pää­ry­nää ja apri­koo­sia. Upei­ta maku­ja, ja kaik­ki pakat­tu­na yhteen pul­loon.

Mio­net­to Pro­secco 0,75 l Alkos­sa 13,49€, saa­ta­vil­la myös alko­ho­li­ton ver­sio Alkos­ta ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­ta.

#mio­net­to #pro­secco #mio­net­to­pro­secco #alko­ho­li­ton #luo­mu #kuo­hu­vii­ni #kupli­va­mio­net­to

Suo­men ”kes­kei­sin” met­sä- ja konea­lan tapah­tu­ma, Pro­fo­rest, jär­jes­tet­tiin nel­jät­tä ker­taa 12.–13.5.2023. Joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­tä­vä koko per­heen tapah­tu­ma kerä­si Kala­joen len­to­ken­täl­le lähes 4 700 mes­su­kä­vi­jää ja yli 180 näyt­teil­lea­set­ta­jaa. Jun­nik­ka­lan met­sä­joh­ta­ja Jus­si Joen­suu ker­too nyt hie­man tapah­tu­mas­ta ja koke­muk­sis­taan.

Lue koko artik­ke­li pro­fii­lin lin­kin kaut­ta: Ajankohtaista

Olem­me aina suo­si­neet toi­min­nas­sam­me kes­tä­vää kehi­tys­tä muun muas­sa val­mis­ta­mal­la mas­so­ja kier­rä­te­tyis­tä tii­lis­tä. Nykyi­sin jopa 25 % raa­ka-aineis­tam­me ovat kier­rä­tet­ty­jä.

Alu­mii­niok­si­di­mas­san kier­rä­tys on tuo­reim­pia inno­vaa­tioi­tam­me. Kerääm­me asiak­kail­tam­me – emme viek­kau­del­la emme­kä vää­ryy­del­lä, vaan hei­dän kans­saan teh­ty­jen sopi­mus­ten mukai­ses­ti – käy­tet­ty­jä alu­mii­niok­si­di­vuo­rauk­sia, min­kä jäl­keen käsit­te­lem­me ne ja käy­täm­me uudel­leen alu­mii­niok­si­di­mas­sa- ja raken­neo­sa­tuot­teis­sam­me.

Olem­me saa­vut­ta­neet kier­rä­tet­tyä alu­mii­niok­si­di­mas­saa sisäl­tä­vil­lä tuot­teil­la jopa neit­seel­li­siä mate­ri­aa­le­ja parem­pia per­for­mans­se­ja. Kier­rä­te­tyt mate­ri­aa­lit tuo­vat asiak­kail­lem­me myös kus­tan­nuse­tu­ja sekä las­ke­vat tuot­teen hii­li­ja­lan­jäl­keä.

Ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen pit­kä­kes­toi­nen kehi­tys­työm­me sen kun jat­kuu; etsim­me koko ajan uusia mah­dol­li­suuk­sia hank­kia tulen­kes­tä­vää jätet­tä asiak­kail­tam­me sekä inno­voim­me uusia tuot­tei­ta ja käyt­tö­koh­tei­ta asiak­kai­dem­me pro­ses­seis­sa.

Lop­pu­ki­tey­tyk­se­nä voi­kin sanoa, että alu­mii­nok­si­dia (Al2O3) sisäl­tä­vän mas­san kier­rä­tys on idea­na täyt­tä rau­taa (Fe)!

Kiin­nos­tuit­ko kier­rä­tet­tyä alu­mii­niok­si­di­mas­saa sisäl­tä­vis­tä tuot­teis­tam­me? Ota yhteyttä!

Image for shared link
Etusi­vu — Bet-Ker

Tulen­kes­tä­vien raken­tei­den asian­tun­ti­ja Bet-Ker Oy tar­jo­aa pit­kän koke­muk­sen ja osaa­vien asian­tun­ti­joi­den avul­la luo­tet­ta­via tulenkestäviä…

betker.fi

Ham­maskli­nik­ka Ryti­vaa­ra­lai­set esit­täy­ty­vät. Tänään vuo­ros­sa mei­dän uusin suu­hy­gie­nis­ti Anni, ter­ve­tu­loa Ryti­vaa­raan! 🦷

Olen opis­kel­lut suu­hy­gie­nis­tik­si Oulus­sa ja val­mis­tu­nut vuon­na 2009. Hoi­dan mie­lel­lä­ni kai­ke­ni­käi­siä asiak­kai­ta suomeksi,ruotsiksi ja englan­nik­si. Olen luon­teel­ta­ni iloi­nen ja työs­sä­ni huo­lel­li­nen.

Työ­hö­ni kuu­luu mm. ham­mas­ki­ven pois­tot, soo­da­puh­dis­tuk­set ja ham­mas­ko­ru­jen kiin­ni­tyk­set. Eri­tyi­ses­ti olen kiin­nos­tu­nut esteet­ti­ses­tä ham­mas­hoi­dos­ta ja tyk­kään teh­dä eri­lai­sia val­kai­su­ja. Tyy­ty­väi­nen asia­kas antaa minul­le moti­vaa­tio­ta työ­hö­ni ja tavoit­tee­ni onkin että jokai­nen ham­mas­hoi­to­käyn­ti oli­si asiak­kaal­le miel­lyt­tä­vä ja posi­tii­vi­nen kokemus.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tar­kas­tus

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mek­sian­nos­ta @swecofinland suo­rit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­ta teh­ty­jen las­kel­mien oikeel­li­suus ver­taa­mal­la tämän­het­kis­tä kus­tan­nus­tie­toa ja suun­ni­tel­mis­ta las­ket­tua mää­rä­tie­toa allians­sin teke­mään kus­tan­nus­las­kel­maan.

Lue koko artik­ke­li pro­fii­lin lin­kis­tä: Ajan­koh­tais­ta

—–

Kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­den hos Kar­le­by Idrotts­parks allians

På upp­drag av Kar­le­by Idrotts­park Ab utför @swecofinland en kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­der­na hos Kar­le­by Idrotts­parks allians. Kost­nads­kont­rol­lens upp­gift är att säkers­täl­la att de kal­ky­ler som gjorts är kor­rek­ta genom att jämfö­ra de nuva­ran­de kost­nad­supp­gif­ter­na med de kvan­ti­ta­ti­va upp­gif­ter­na som beräk­nats för pla­ner­na utifrån den kost­nads­kal­kyl som gjorts av allian­sen.

Läs hela arti­keln via län­ken i pro­fi­len: Aktuellt

🥂 Poks! Juh­lien alku­juo­mak­si Mio­net­to Pro­secco
🥂 Oikea tar­joi­lu­läm­pö­ti­la on 6–8 astet­ta.
🥂 Vii­len­nys nor­maa­lis­sa jää­kaap­pi­läm­pö­ti­las­sa kes­tää noin 3 tun­tia, puo­let jäi­tä ja puo­let vet­tä sisäl­tä­väs­sä coo­le­ris­sa juo­man vii­len­nys vie aikaa noin 20 minuut­tia.
🥂 Pul­los­ta riit­tää alku­mal­jak­si 6–8 annos­ta.
🥂 Hyvä annos­ko­ko alku­mal­jal­le on noin 1 dl.
🥂 Muis­ta vara­ta tar­jol­le aina myös alko­ho­li­ton vaih­toeh­to. Mio­net­to Pro­seccon alko­ho­li­ton ver­sio löy­tyy Alkos­ta ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­ta.
🥂 Kaa­da lasiin Mio­net­to Pro­seccoa ensin vähän ja anna vaah­don tasaan­tua rau­has­sa, kaa­da vas­ta sit­ten lisää.

Mio­net­to Pro­secco 0,75 l Alkos­sa 13,49€

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien vali­doin­ti

Kok­ko­lan kau­pun­ki on pal­kan­nut @welado_official val­vo­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­hin­nan mää­rit­tä­mi­sen yleis­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­jat aloit­ti­vat suun­ni­tel­mien vali­doin­nin maa­lis­kuus­sa 2023, teh­tä­vis­sä toi­mi­vat raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aaro Kemp­pai­nen, LVIA-tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Heik­ki Lou­kusa ja säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aulis Romak­ka­nie­mi.

Lue koko artik­ke­li pro­fii­lin lin­kis­tä: Ajan­koh­tais­ta

—–

Vali­de­ring av pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­parks allians

Kar­le­by stad har ans­tällt @welado_official för att över­va­ka den all­män­na pla­ne­rin­gen av fasts­täl­lan­det av målpri­set för Kar­le­by idrotts­parks allians. Exper­ter­na bör­ja­de vali­de­ra pla­ner­na i mars 2023. Upp­gif­ten sköts av bygg­tek­ni­kex­per­ten Aaro Kemp­pai­nen, VVSA-exper­ten Heik­ki Lou­kusa och eltek­ni­kex­per­ten Aulis Romak­ka­nie­mi.

Läs hela arti­keln via län­ken i pro­fi­len: Aktuellt

Olem­me kehit­tä­neet koko­naan uuden tuo­te­per­heen, jos­sa valu­mas­so­jen side­ai­nee­na toi­mii kol­loi­di­nen sili­ka. Sen etu­na perin­tei­ses­ti side­ai­nee­na käy­tet­tä­vään sement­tiin ver­rat­tu­na on parem­pi kui­vat­ta­vuus, mikä sääs­tää ener­gi­aa ja mah­dol­lis­taa koh­tei­den nopeam­man käyt­töön­o­ton. Lisäk­si kol­loi­di­sen sili­kan hii­li­ja­lan­jäl­ki on noin 40 % sement­tiä pie­nem­pi.

Suo­sit­te­lem­me Col­loi­dal Silica ‑sidot­tu­ja valu­mas­so­ja eri­tyi­ses­ti koh­tei­siin, jois­ta on vai­kea pois­taa kos­teut­ta hal­li­tus­ti joko nii­den pak­suu­den tai raken­tei­den vuok­si. Kui­vaus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös tii­li­vuo­rauk­sil­le suun­na­tuil­la polt­ti­mil­la.

Olem­me teh­neet laa­jaa tut­ki­mus­ta näi­den uusien tuot­tei­dem­me omi­nai­suuk­sis­ta kui­vaa­mal­la iso­ja, 500 kg pai­na­via kuu­tioi­ta eri­lai­sil­la koos­tu­muk­sil­la sekä kui­vaus­no­peuk­sil­la. Olem­me huo­man­neet, että suu­ret kap­pa­leet on mah­dol­lis­ta kui­va­ta alle 12 tun­nis­sa, kun sement­ti­si­dos­tei­sel­la mas­sal­la kui­vaus­oh­jel­ma kes­täi­si useam­man vuo­ro­kau­den. Kui­vauk­seen liit­ty­vä tut­ki­muk­sem­me esi­tel­lään syys­kuus­sa maa­il­man suu­rim­mas­sa tulen­kes­tä­viin tuot­tei­siin kes­kit­ty­väs­sä Uni­tecr 2023 ‑kon­fe­rens­sis­sa otsi­kol­la ”Obser­va­tions on the strength and drying per­for­mance of SolCast cas­tables”.

Kuvan sha­mot­tia ja bauk­siit­tia sisäl­tä­vä, Picant 260 SC:sta val­mis­tet­tu kuu­tio kui­vat­tiin alle 12 tun­nis­sa ilman vau­rioi­ta. Picant 260 SC:n etui­na ovat hyvän kui­vat­ta­vuu­den lisäk­si kor­kea tulen­kes­tä­vyys sekä eri­tyi­sen hyvä tila­vuuss­ta­bii­li­suus.

Mikä­li haluat kuul­la lisää kol­loi­di­ses­ta sili­kas­ta tai uudes­ta tuo­te­per­hees­täm­me, ota yhteyttä!

Image for shared link
Col­loi­dal Silica ‑sido­tut valu­mas­sat » BET-KER OY

Olem­me kehit­tä­neet koko­naan uuden tuo­te­per­heen, jos­sa valu­mas­so­jen side­ai­nee­na toi­mii kol­loi­di­nen sili­ka. Tämä artik­ke­li ker­too siitä.

www.betker.fi

Olem­me vah­vis­ta­neet tek­nis­tä tukeam­me ja asia­kas­pal­ve­luam­me! Vil­le Lap­pi on aloit­ta­nut Tech­nical Sup­port Engi­nee­ri­nä ja vas­taa tek­ni­ses­tä tues­ta ja asia­kas­pal­ve­lus­ta SSAB Raa­hel­le ja Boli­den Har­ja­val­lal­le. Ter­ve­tu­loa Vil­le! 😊

#teräk­sen­val­mis­tus #tulen­kes­tä­vät­ma­te­ri­aa­lit #tek­ni­nen­tu­ki #asia­kas­pal­ve­lu #steel­ma­king #refrac­to­ries #tech­nical­sup­port #cus­to­mer­ser­vice

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa muka­na ole­vat tahot ja esi­mer­kik­si lop­pu­käyt­tä­jis­tä koos­tu­vat käyt­tä­jä­työ­pa­jat ovat kokoon­tu­neet Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me mitä big room ‑työs­ken­te­ly käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja mil­lai­sia etu­ja se tar­jo­aa hank­keen tilaa­jal­le ja sii­hen osal­lis­tu­vil­le. 👇

Lue artik­ke­li pro­fii­lin lin­kin kaut­ta: Ajankohtaista

Kii­tos kai­kil­le Kala­joen 🌲🌲🌲 Pro­fo­rest ‑tapah­tu­mas­sa 12.–13.5. osas­tol­lam­me vie­rail­leil­le! Jär­jes­tim­me osas­tol­lam­me kil­pai­lun, jos­sa pyy­det­tiin arvaa­maan tukin tila­vuut­ta. ✔️ Oikea vas­taus oli 212 lit­raa.

Arvon­nan voit­ti­vat 1️⃣ Ris­to Anias Ala­vies­kas­ta 2️⃣ Juho Mäy­rä Raa­hes­ta ja 3️⃣ Toni Ruot­sa­lai­nen Son­ka­jär­vel­tä. Voit­ta­jiin on oltu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä ja sovit­tu pal­kin­to­na olleen kuk­san toi­mit­ta­mi­ses­ta. Onnit­te­lut voit­ta­jil­le!

#jun­nik­ka­la #kala­jo­ki #pro­fo­rest

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!