Some­si­säl­löt

SOME

SOME-SISÄL­TÖ­JEN IDEOIN­NIN, SUUN­NIT­TE­LUN JA KÄY­TÄN­NÖN TYÖN VOI ULKOIS­TAA AMMATTILAISELLE.

Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse.

Meil­lä on koke­mus­ta ja osaa­mis­ta, teem­me mie­lel­läm­me yri­tyk­sel­len­ne some-suun­ni­tel­man ja toteu­tam­me sen kaik­ki osa-alu­eet halu­tes­sa­si avai­met käteen –peri­aat­tel­la. Sinun teh­tä­vä­si on vain hyväk­syä suun­ni­tel­ma ja me hoi­dam­me kai­ken muun.

Kaik­ki­han sen jo tie­tää, mut­ta sanot­ta­koon nyt vie­lä tähän lopuk­si, Sosi­aa­li­nen media on tul­lut jää­däk­seen. Eikö­hän sii­nä ole jo ihan riit­tä­väs­ti syy­tä ottaa asia agen­dal­le ja osak­si omaa mark­ki­noin­nin työkalupakkia.

Kurk­kaa alta uusim­mat pos­tauk­set ja ota yhteyt­tä täs­tä.
Tääl­lä ollaan, val­mii­na palvelukseen!

UUSIM­MAT SISÄLLÖT

Uuden, Ouluun val­mis­tu­van saha­lai­tok­sem­me teh­das­pääl­li­kök­si on valit­tu yhtiön sisäl­tä kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö Ant­ti Kyrö­läi­nen.

”Teh­tä­vä on todel­la mie­len­kiin­toi­nen. Var­sin­kin kun uusia saha­lai­tok­sia ei ole juu­ri­kaan raken­net­tu tähä­nas­ti­sen elä­mä­ni aika­na – ja Oulun saha­lai­tos tulee vie­lä­pä ole­maan Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa poik­keuk­sel­li­sen iso ja mer­kit­tä­vä.”
‑Ant­ti Kyrö­läi­nen, Jun­nik­ka­lan tule­va teh­das­pääl­lik­kö-

Lue lisää Antin odo­tuk­sis­ta tule­vaa työ­teh­tä­vään­sä koh­taan pro­fii­lin lin­kis­tä: työntekijätarinat

🧡 Maku­ku­vaus: Erit­täin kui­va, hapo­kas, sit­ruk­si­nen, pää­ry­näi­nen, apri­koo­si­nen, hen­non val­ko­per­sik­kai­nen
🧡 Maa, alue, laa­tu­luo­ki­tus: Ita­lia, DOC Pro­secco
🧡 Rypä­le­la­ji­ke: Gle­ra
🧡 Tuot­ta­ja: Mio­net­to
🧡 Alko­ho­li: 11 %
🧡 Soke­ri: 10 g/l
🧡 Ruo­ka­suo­si­tus: seu­rus­te­lu­juo­ma, ape­ri­tii­vi, vähä­ras­vai­nen kala, salaa­tit ja kas­vis­ruo­ka

Mio­net­to Pro­secco #luo­mu 0,75l Alkos­sa 12,98€
PS. Mio­net­to Pro­secco on val­loit­ta­nut myös suo­ma­lais­ten sydä­met, se on Alkon tämän het­ken myy­dyin Pro­secco.

#mio­net­to #pro­secco #mio­net­to­pro­secco #luo­mu #kuo­hu­vii­ni #kupli­va­mio­net­to

Pak­kaus­suun­nit­te­lu vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta ja vank­kaa koke­mus­ta. Suun­nit­te­li­jan on huo­mioi­ta­va muun muas­sa pak­kauk­sen toi­min­nal­li­suus, käy­tet­tä­vä mate­ri­aa­li, kus­tan­nus­te­hok­kuus, logis­tiik­ka, esil­le­pa­no, käyt­töym­pä­ris­tö sekä pak­kaus­mer­kin­tö­jen lain­mu­kai­suus. AD:mme Mats Aurén on suun­ni­tel­lut uran­sa aika­na sato­ja pak­kauk­sia niin kulut­ta­ja­tuot­teil­le kuin teol­li­suu­del­le­kin.

Tutus­tu työ­näyt­tei­siin verk­ko­si­vuil­lam­me Link­ki tut­tuun tapaan profiilissa 🙂

Tääl­lä ollaan osoit­tees­sa Ran­ta­ka­tu 10 ja pitää sanoa, että ollaan kyl­lä viih­dyt­ty näis­sä mei­dän uusis­sa tilois­sa erin­omai­sen hyvin. Jae­taan tilat tapah­tu­ma­toi­mis­to @rohki_events kanssa.

Jos oma työ­si pitää sisäl­lään myös yri­tyk­sen­ne sosi­aa­li­sen median kana­vien sisäl­tö­jen suun­nit­te­lua, teks­tien kir­joit­ta­mis­ta, kuvien valin­taa sekä mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den suun­nit­te­lua ja toteut­ta­mis­ta, seu­ran­nas­ta ja rapor­toin­nis­ta puhu­mat­ta­kaan, pitää sil­le löy­tyä aikaa. Eikä todel­la­kaan ole kyse pel­käs­tä teke­mi­ses­tä, sil­lä toi­men­pi­tei­den ideoin­ti, suun­nit­te­lu, seu­ran­ta ja rapor­toin­ti vie­vät yllät­tä­vän­kin pal­jon työ­ai­kaa­si.
Tämän olet var­mas­ti jo huo­man­nut­kin.…

Sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jen ideoin­nin, suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn voi ulkois­taa ammat­ti­lai­sel­le. Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse. Anna mei­dän aut­taa! Verk­ko­si­vuil­lam­me pää­set tutus­tu­maan ja vakuut­tu­maan teke­mi­sem­me tasos­ta. Link­ki löy­tyy profiilista.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huo­mioo­not­ta­mi­nen.

Ter­vei­siä tämän vuo­den ensim­mäi­ses­tä käyt­tä­jä­työ­pa­jas­ta! Tääl­lä ollaan paras­ta aikaa. Suun­nit­te­lua ja kes­kus­te­lua muun muas­sa pesä­pal­lon, sul­ka­pal­lon, jousiam­mun­nan ja kun­to­sa­lin käyt­tä­jien kans­sa.

#Kok­ko­la­nUr­hei­lu­puis­to #Kok­ko­laA­ree­na #Kok­ko­la

Pro­seccon avaa­mi­seen liit­tyy aina jota­kin juh­la­vaa ✨. Olet ehkä kuul­lut sanot­ta­van, että juh­lan syyk­si riit­tää pelk­kä kuo­hu­vii­ni­pul­lon pok­sah­dus. 🥂 Poks! 🧡

PS. Arvaa muu­ten, mikä on Suo­men eni­ten myy­ty Pro­secco? Oikein 😊 Mio­net­to Pro­secco tot­ta­kai!

#mio­net­to #pro­secco #mio­net­to­pro­secco #luo­mu #kuo­hu­vii­ni
#kupli­va­mio­net­to

HAEM­ME IT-TUKI­HEN­KI­LÖÄ KALA­JOEL­LE

Teh­tä­väs­sä­si toi­mit tär­keäs­sä roo­lis­sa Jun­nik­ka­lan työn­te­ki­jöi­den tie­to­tek­ni­se­nä tuki­hen­ki­lö­nä, var­mis­taen osal­ta­si Jun­nik­ka­la­lais­ten arjen suju­vuut­ta IT-näkö­kul­mas­ta Kala­joen ja Oulais­ten toi­mi­pis­teil­lä. Moni­puo­li­ses­sa roo­lis­sa­si otat vas­taan käyt­tä­jil­tä tule­via tuki­pyyn­tö­jä, teet tie­to­tek­ni­siä avus­tus- ja kou­lu­tus­teh­tä­viä sekä hoi­dat pää­te­lait­tei­den asen­nuk­sia. Pää­set mukaan myös IT kehi­tys- ja käyt­töön­ot­to­pro­jek­tei­hin sekä toi­mit joi­den­kin tie­to­jär­jes­tel­mien pää­käyt­tä­jä­teh­tä­vis­sä.

Uskom­me, että tulet lois­ta­maan täs­sä teh­tä­väs­sä, kun sinul­la on ole­mas­sa tai olet par­hail­laan opis­ke­le­mas­sa sovel­tu­vaa tut­kin­toa IT-alal­ta (esim. data­no­mi, tra­de­no­mi, insi­nöö­ri). Toi­vom­me, että sinul­la oli­si ker­ty­nyt jo jon­kin ver­ran aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, ja omaat ennen kaik­kea IT-alan innos­tus­ta & oppi­mis­ha­lua. Teh­tä­väs­sä on eduk­si, mikä­li sinul­la on tie­tä­mys­tä tuo­tan­non tie­to­ver­kois­ta sekä Win­dows-toi­mia­lue­työ­ase­mien yllä­pi­dos­ta (Win 10/11), kuten myös hyvää osaa­mis­ta Mic­ro­soft Office ‑tuo­te­per­hees­tä ja Mic­ro­soft O365 ympä­ris­tös­tä. Myös aiem­pi koke­mus Android ja Apple tablet­tien sekä äly­pu­he­lin­ten asen­nuk­sis­ta, kuten myös Mic­ro­soft Intu­nen ja Auto­pi­lo­tin tun­te­mus kat­so­taan eduk­si.

Täy­tä hake­mus pro­fii­lin lin­kis­sä: Rek­ry­toin­ti

Lisä­tie­to­ja voit tie­dus­tel­la rek­ry­toi­jal­tam­me Anna-Mai­jal­ta säh­kö­pos­tit­se anna-maija.vastila@junnikkala.com tai puhe­li­mit­se 050 402 8338.

Läm­pi­mät onnit­te­lut uudel­le isälle.🧡Jere viet­tä­nyt van­hem­pain­va­paa­ta alku­vuo­den, täs­tä päi­väs­tä alkaen taas takai­sin työ­pöy­dän ääres­sä. Jere tus­kin miet­ti­nyt mei­tä, eikö­hän ollut muu­ta­kin tär­keäm­pää teke­mis­tä, mut­ta meil­lä tääl­lä alkoi kyl­lä olla jo ikävä.….

K E V Y E S T I K U P L I V A alko­ho­li­ton Mio­net­to Pro­secco #vegaa­ni­nen #luo­mu

🧡 Viher­kel­tai­nen, puo­li­kui­va, hapo­kas, pää­ry­näi­nen, vihe­ro­me­nai­nen, sit­ruk­si­nen ja kevyen kuk­kai­nen.
🧡 Tar­joi­le hyvin vii­len­net­ty­nä 6–8‑asteisena.
🧡 Moni­käyt­töi­nen, sil­lä tämä sopii nau­tit­ta­vak­si ihan sel­lai­se­naan tai ita­lia­lai­sit­tain pizzan, pas­tan, anti­pas­to­jen…. seu­ra­na
🧡 Saa­ta­vil­la Alkos­ta ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­ta.

#alko­ho­li­ton #mio­net­to #pro­secco #mio­net­to­pro­secco #kuo­hu­vii­ni #kupli­va­mio­net­to

Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Videon avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu, raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai ehkä tar­vit­set sisäl­tö­ja sosi­aa­li­sen median kana­vii­si videoi­den muo­dos­sa?

Tutus­tu töi­him­me — creamedia.fi
Lin­kin löy­dät pro­fii­lis­ta 🙂

#crea­me­dia #video­tuo­tan­not #kok­ko­la

Poh­ja­set Oy on valit­tu Jun­nik­ka­lan Ouluun val­mis­tu­van uuden suku­pol­ven sahan pit­kä­ai­kai­sek­si logis­tiik­ka­kump­pa­nik­si. Lue lisää, link­ki löy­tyy pro­fii­lis­ta -> ajan­koh­tais­ta.

“Tur­val­li­suus, vas­tuul­li­suus, jat­ku­va toi­min­nan paran­ta­mi­nen sekä vah­va tah­to onnis­tua kuvaa­vat osu­vas­ti molem­pien yhtiöi­den toi­min­taa. Tär­kei­tä kul­ma­ki­viä, joil­le yhteis­työm­me on hyvä perus­taa.” Kal­le Jun­nik­ka­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Jun­nik­ka­la Oy

#jun­nik­ka­la #poh­ja­set #poh­ja­se­toy

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!