Uuti­set

Mai­nos­toi­mis­ton roo­li brän­din rakentamisessa

Mai­nos­toi­mis­ton roo­li brän­din rakentamisessa

Mai­nos­toi­mis­to on kes­kei­nen toi­mi­ja yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den brän­din luo­mi­ses­sa ja hal­lin­nas­sa. Asian­tun­te­muk­sem­me ja koke­muk­sem­me aut­ta­vat yri­tyk­siä raken­ta­maan vah­van, joh­don­mu­kai­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen brän­din. Olem­me kump­pa­ni, jon­ka avul­la brän­di pysyy kasas­sa, näkyy eri kana­vis­sa ja kes­tää aikaa. 

read more
Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kan­sain­vä­li­nen Pan­to­ne tun­ne­taan värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä. Pan­to­ne jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin­sä, jos­ta se ennus­taa suur­ta tren­di­vä­riä niin…

read more
Teko­ä­lyä ja luovuutta

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee…

read more
Onnea, kuk­kia ja kunniakirjat

Onnea, kuk­kia ja kunniakirjat

Vii­me vii­kol­la nos­tim­me mal­jat Tii­nan ja Ollin pit­kien työ­urien kun­niak­si. Molem­mil­la taka­na hui­kean pit­kä, tänä päi­vä­nä poik­keuk­sel­li­sen­kin pit­kä ura…

read more

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!