Uuti­set

Onnea, kuk­kia ja kunniakirjat

Onnea, kuk­kia ja kunniakirjat

Vii­me vii­kol­la nos­tim­me mal­jat Tii­nan ja Ollin pit­kien työ­urien kun­niak­si. Molem­mil­la taka­na hui­kean pit­kä, tänä päi­vä­nä poik­keuk­sel­li­sen­kin pit­kä ura…

read more
Hyö­dyn­nä videoita

Hyö­dyn­nä videoita

Videois­ta on tul­lut yhä suo­si­tum­pia ja myös tär­keäm­piä mark­ki­noin­nin väli­nei­tä tämän päi­vän digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Mah­dol­li­suu­den kehit­ty­vät jatkuvasti…

read more
Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Kol­me ilmais­ta kuvapankkia

Aina ei ole mah­dol­li­suut­ta käyt­tää omia valo­ku­via. Useim­mi­ten kysees­sä on resurs­sien puu­te ja aika­pu­la. Kuva­pank­ke­ja hyö­dyn­ne­tään useas­ti myös sil­loin, kun et…

read more
Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­tol­le kan­nat­taa teh­dä vuo­si­huol­to, mik­sei useam­pi­kin. Verk­ko­si­vus­ton nykyi­sen sisäl­lön tar­kas­tus ja van­ho­jen tie­to­jen pois­ta­mi­nen säännöllisin…

read more

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!