Luo­va ja luo­tet­ta­va mainostoimisto

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kan­sain­vä­li­nen Pan­to­ne tun­ne­taan värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä. Pan­to­ne jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin­sä, jos­ta se ennus­taa suur­ta tren­di­vä­riä niin…

read more
Teko­ä­lyä ja luovuutta

Teko­ä­lyä ja luovuutta

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee…

read more

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

SOME

Tulevana vuonna ihmiset kuluttavat yhä enenemässä määrin autenttista ja nopeasti selattavaa sisältöä.

Toisin sanoen sisältöä, jota sosiaalinenmedia tarjoaa. Sosiaalisenmedian rooli tiedon etsimisessä tulee nousemaan perinteisten hakukoneiden rinnalle. Tiedon haku sosiaalisesta mediastaon viihdyttävää, koska hakutulokset saa sekä visuaalisessa että helposti (ja viihdyttävästi) selattavassa muodossa.

Tämän muutoksen myötä SEO:n merkitys sosiaalisessa mediassakin korostuu, onkin tärkeää kiinnittää huomiota oikeanlaisten avainsanojen käyttämiseen myös sosiaalisenmedian sisällöissä. Jos et vielä ole kiinnittänyt tähän huomiota, niin sen aika on nyt!

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #SEO #sometrendit2024

Tule­va­na vuon­na ihmi­set kulut­ta­vat yhä ene­ne­mäs­sä mää­rin autent­tis­ta ja nopeas­ti selat­ta­vaa sisäl­töä.

Toi­sin sanoen sisäl­töä, jota sosi­aa­li­nen­me­dia tar­jo­aa. Sosi­aa­li­sen­me­dian roo­li tie­don etsi­mi­ses­sä tulee nouse­maan perin­teis­ten haku­ko­nei­den rin­nal­le. Tie­don haku sosi­aa­li­ses­ta medias­taon viih­dyt­tä­vää, kos­ka haku­tu­lok­set saa sekä visu­aa­li­ses­sa että hel­pos­ti (ja viih­dyt­tä­väs­ti) selat­ta­vas­sa muo­dos­sa.

Tämän muu­tok­sen myö­tä SEO:n mer­ki­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa­kin koros­tuu, onkin tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta oikean­lais­ten avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­seen myös sosi­aa­li­sen­me­dian sisäl­löis­sä. Jos et vie­lä ole kiin­nit­tä­nyt tähän huo­mio­ta, niin sen aika on nyt!

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #SEO #sometrendit2024

Millaista sisältöä Facebookin algoritmi suosii vuonna 2024?

➡️ Laadukasta, hyvin tehtyä, kiinnostavaa ja ajankohtaista.
➡️ Vastuullista ja turvallista, joka ei loukkaa.
➡️ Käyttäjälle relevanttia (kohdentamiseen käytetään yhä enemmän tekoälyä ja koneoppimista)

Muistisääntöjä!

✔️ Sisältö, sisältö ja sisältö. Et tee sisältöä itsellesi, teet sitä kohdeyleisöllesi. Mieti, mikä heitä aidosti kiinnostaa ja puhu siitä.
✔️Panosta visuaalisuuteen (kuvat, videot, giffit…).
✔️Ilmaisia lounaita ei ole. Rahaa tarvitaan sisältöjen markkinointiin.
✔️Ole aktiivinen!

Jos oma aika ei riitä…..
Bingo, täällä olemme!
Ota yhteyttä bion linkin kautta!

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #mainoskampanja #markkinointikampanja #algoritmi

Mil­lais­ta sisäl­töä Face­boo­kin algo­rit­mi suo­sii vuon­na 2024?

➡️ Laa­du­kas­ta, hyvin teh­tyä, kiin­nos­ta­vaa ja ajan­koh­tais­ta.
➡️ Vas­tuul­lis­ta ja tur­val­lis­ta, joka ei louk­kaa.
➡️ Käyt­tä­jäl­le rele­vant­tia (koh­den­ta­mi­seen käy­te­tään yhä enem­män teko­ä­lyä ja koneop­pi­mis­ta)

Muis­ti­sään­tö­jä!

✔️ Sisäl­tö, sisäl­tö ja sisäl­tö. Et tee sisäl­töä itsel­le­si, teet sitä koh­dey­lei­söl­le­si. Mie­ti, mikä hei­tä aidos­ti kiin­nos­taa ja puhu sii­tä.
✔️Panos­ta visu­aa­li­suu­teen (kuvat, videot, gif­fit…).
✔️Ilmai­sia lou­nai­ta ei ole. Rahaa tar­vi­taan sisäl­tö­jen mark­ki­noin­tiin.
✔️Ole aktii­vi­nen!

Jos oma aika ei rii­tä…..
Bin­go, tääl­lä olem­me!
Ota yhteyt­tä bion lin­kin kaut­ta!

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #mai­nos­kam­pan­ja #mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja #algo­rit­mi

Jokaisella yrityksellä on tarina, meillä on taito muokata se videon muotoon. Hyppää verkkosivuillemme ja käy tutustumassa videotuotantoihimme! Linkki profiilissa.

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #mainosvideo #videotuottaja #videotuotanto #somevideo

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on tari­na, meil­lä on tai­to muo­ka­ta se videon muo­toon. Hyp­pää verk­ko­si­vuil­lem­me ja käy tutus­tu­mas­sa video­tuo­tan­toi­him­me! Link­ki pro­fii­lis­sa.

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #mai­nos­vi­deo #video­tuot­ta­ja #video­tuo­tan­to #some­vi­deo

Vuoden trendikkäin väri on Pantonen vuoden väriksi valitsema Peach Fuzz.

Vuoden värin ennustetaan vaikuttavan merkittävästi tulevan vuoden niin muotoiluun ja graafiseen suunnitteluun, kuin muotiin ja sisustukseenkin.

Ehkäpä oletkin jo törmännyt Peach Fuzziin, eli vapaasti suomennettuna ”persikkapörröön”.

Ei ole ihan sama, mitä väriä ja millaisia väriyhdistelmiä käytetään. Ammattitaitoisen graafikon työkalupakkiin kuuluu myös ymmärrys värien merkityksestä ja niiden yhdistämisestä toisiinsa.

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto
#mainostoimistokokkola #peachfuzz #pantone #vuodenväri
#graafinensuunnittelija #graafinensuunnittelu

Vuo­den tren­dik­käin väri on Pan­to­nen vuo­den värik­si valit­se­ma Peach Fuzz.

Vuo­den värin ennus­te­taan vai­kut­ta­van mer­kit­tä­väs­ti tule­van vuo­den niin muo­toi­luun ja graa­fi­seen suun­nit­te­luun, kuin muo­tiin ja sisus­tuk­seen­kin.

Ehkä­pä olet­kin jo tör­män­nyt Peach Fuzziin, eli vapaas­ti suo­men­net­tu­na ”per­sik­ka­pör­röön”.

Ei ole ihan sama, mitä väriä ja mil­lai­sia väriyh­dis­tel­miä käy­te­tään. Ammat­ti­tai­toi­sen graa­fi­kon työ­ka­lu­pak­kiin kuu­luu myös ymmär­rys värien mer­ki­tyk­ses­tä ja nii­den yhdis­tä­mi­ses­tä toi­siin­sa.

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to
#mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #peach­fuzz #pan­to­ne #vuo­den­vä­ri
#graa­fi­nen­suun­nit­te­li­ja #graa­fi­nen­suun­nit­te­lu

Pantone tunnetaan kansainvälisenä värien asiantuntijayrityksenä, joka julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärin, josta he ennustavat trendiväriä niin tuotesuunnittelun, kuin muodin ja sisustuksenkin saralle. Pantonen vuoden väri 2024 on Peach Fuzz, joka voidaan hyvin vapaasti käännettynä nimetä suomeksi persikkapörröksi. 

Lue aiheesta lisää blogistamme! Linkki profiilissa.

#creamedia #wtfdesign #mainostoimisto #markkinointitoimisto #mainostoimistokokkola #peachfuzz #pantone #vuodenväri

Pan­to­ne tun­ne­taan kan­sain­vä­li­se­nä värien asian­tun­ti­jay­ri­tyk­se­nä, joka jul­kai­see joka vuo­del­le oman tun­nus­vä­rin, jos­ta he ennus­ta­vat tren­di­vä­riä niin tuo­te­suun­nit­te­lun, kuin muo­din ja sisus­tuk­sen­kin saral­le. Pan­to­nen vuo­den väri 2024 on Peach Fuzz, joka voi­daan hyvin vapaas­ti kään­net­ty­nä nime­tä suo­mek­si per­sik­ka­pör­rök­si.

Lue aihees­ta lisää blo­gis­tam­me! Link­ki pro­fii­lis­sa.

#crea­me­dia #wtf­de­sign #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #peach­fuzz #pan­to­ne #vuo­den­vä­ri

Generatiivisen tekoälyn, eli visuaalisen sisällön luomisessa ja käsittelyssä on otettu ja tullaan ottamaan isoja harppauksia lyhyessä ajassa. 🏃🏽‍♀️

Videoiden tuotannossa erilaiset tekoälysovellukset, kuten äänityökalut ja automaattinen tekstitys ovat herättäneet alalla suurta kiinnostusta, koska niiden avulla on mahdollista tehostaa tuotannon prosesseja. Edelleen olemme odottavalla kannalla, mutta esimerkiksi tekoälyn tuottama musiikki voisi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Niin videotuotannoissa kuin kaikessa muussakin tekemisessä on tietysti tärkeää huomioida tekijänoikeudet. Luovan ja luotettavan kumppanin kanssa kaikki on helppoa. Saat ammattimaisesti tuotetun videon ja voit olla varma siitä, että tekijänoikeuksista on huolehdittu.

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #tekoäly #videotuotanto

Gene­ra­tii­vi­sen teko­ä­lyn, eli visu­aa­li­sen sisäl­lön luo­mi­ses­sa ja käsit­te­lys­sä on otet­tu ja tul­laan otta­maan iso­ja harp­pauk­sia lyhyes­sä ajas­sa. 🏃🏽‍♀️

Videoi­den tuo­tan­nos­sa eri­lai­set teko­ä­ly­so­vel­luk­set, kuten ääni­työ­ka­lut ja auto­maat­ti­nen teks­ti­tys ovat herät­tä­neet alal­la suur­ta kiin­nos­tus­ta, kos­ka nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta tehos­taa tuo­tan­non pro­ses­se­ja. Edel­leen olem­me odot­ta­val­la kan­nal­la, mut­ta esi­mer­kik­si teko­ä­lyn tuot­ta­ma musiik­ki voi­si olla har­kit­se­mi­sen arvoi­nen vaih­toeh­to.

Niin video­tuo­tan­nois­sa kuin kai­kes­sa muus­sa­kin teke­mi­ses­sä on tie­tys­ti tär­ke­ää huo­mioi­da teki­jä­noi­keu­det. Luo­van ja luo­tet­ta­van kump­pa­nin kans­sa kaik­ki on help­poa. Saat ammat­ti­mai­ses­ti tuo­te­tun videon ja voit olla var­ma sii­tä, että teki­jä­noi­keuk­sis­ta on huo­leh­dit­tu.

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #teko­ä­ly #video­tuo­tan­to

Tekoälystä saa parhaimmillaan tehokkaan ja aikaa säästävän ”työkaverin”.⚖️

Haasteena voidaan pitää sitä, ettei tarkkoja pelisääntöjä ole vielä olemassa, esimerkkinä tekijänoikeuskysymykset.  Lähtökohtaisesti tekoäly ei voi saada tekijänoikeuksia tuottamalleen sisällölle. Ihminen on aina vastuussa kaikesta tuottamastaan ja julkaisemastaan sisällöstä, niin oikeellisuudesta kuin eettisyydestäkin.

Tekoäly toimii parhaimmillaan assistenttina ja tehokkaana apulaisena. ✋ Me olemme hyödyntäneet tekoälyä esimerkiksi verkkosivujen koodiratkaisuissa, käännöstöissä ja ideoinnissa…. 👋

#creamedia #mainostoimisto #markkinointitoimisto #viestintätoimisto #mainostoimistokokkola #tekoälynhaasteet #tekoäly #tekijänoikeudet

Teko­ä­lys­tä saa par­haim­mil­laan tehok­kaan ja aikaa sääs­tä­vän ”työ­ka­ve­rin”.⚖️

Haas­tee­na voi­daan pitää sitä, ettei tark­ko­ja peli­sään­tö­jä ole vie­lä ole­mas­sa, esi­merk­ki­nä teki­jä­noi­keus­ky­sy­myk­set. Läh­tö­koh­tai­ses­ti teko­ä­ly ei voi saa­da teki­jä­noi­keuk­sia tuot­ta­mal­leen sisäl­löl­le. Ihmi­nen on aina vas­tuus­sa kai­kes­ta tuot­ta­mas­taan ja jul­kai­se­mas­taan sisäl­lös­tä, niin oikeel­li­suu­des­ta kuin eet­ti­syy­des­tä­kin.

Teko­ä­ly toi­mii par­haim­mil­laan assis­tent­ti­na ja tehok­kaa­na apu­lai­se­na. ✋ Me olem­me hyö­dyn­tä­neet teko­ä­lyä esi­mer­kik­si verk­ko­si­vu­jen koo­di­rat­kai­suis­sa, kään­nös­töis­sä ja ideoin­nis­sa…. 👋

#crea­me­dia #mai­nos­toi­mis­to #mark­ki­noin­ti­toi­mis­to #vies­tin­tä­toi­mis­to #mai­nos­toi­mis­to­kok­ko­la #teko­ä­lyn­haas­teet #teko­ä­ly #teki­jä­noi­keu­det

Elämme aikaa, jolloin tekoäly ChatGPT pystyy tuottamaan tekstiä aiheesta kuin aiheesta, myös suomen kielellä. Markkinointiviestinnän arkipäivä tulee muuttumaan vauhdilla tulevien vuosien aikana. Tekoälyn tuottama teksti paranee ja kehittyy varsin nopealla aikataululla, muutoksen tähän tekee luonnollisen kielen algoritmi. Monet ovat tekoälysovelluksia jo testanneetkin ja mitä todennäköisimmin myös samalla hämmästyneet sen kyvyistä tuottaa tekstiä ja vastata erilaisiin kysymyksiin.

Lue lisää! Linkki profiilissa.

Eläm­me aikaa, jol­loin teko­ä­ly ChatGPT pys­tyy tuot­ta­maan teks­tiä aihees­ta kuin aihees­ta, myös suo­men kie­lel­lä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän arki­päi­vä tulee muut­tu­maan vauh­dil­la tule­vien vuo­sien aika­na. Teko­ä­lyn tuot­ta­ma teks­ti para­nee ja kehit­tyy var­sin nopeal­la aika­tau­lul­la, muu­tok­sen tähän tekee luon­nol­li­sen kie­len algo­rit­mi. Monet ovat teko­ä­ly­so­vel­luk­sia jo tes­tan­neet­kin ja mitä toden­nä­köi­sim­min myös samal­la häm­mäs­ty­neet sen kyvyis­tä tuot­taa teks­tiä ja vas­ta­ta eri­lai­siin kysy­myk­siin.

Lue lisää! Link­ki profiilissa.

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!