Mai­nos- ja vies­tin­tä­toi­mis­to Creamedia

LUO-
TET­TAVA

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopiikin.

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

Logo­suun­nit­te­lu vaa­tii osaamista

Logo­suun­nit­te­lu vaa­tii osaamista

Näet­kö usein brän­de­jä tai yri­tyk­siä ilman omaa logoa? — Etkö? Se joh­tuu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, ettei nii­tä juu­ri ole. Yri­tyk­se­si tai brän­di­si logo vaikuttaa…

read more
Ker­ro tari­na­si videolla

Ker­ro tari­na­si videolla

Sano­taan, että kuva ker­too enem­män, kuin tuhat sanaa. Video puo­les­taan pitää sisäl­lään usei­ta kuvia, joten voi­daan var­mas­ti sanoa, että video ker­too enemmän,…

read more

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

Case: Softwa­ve

Case: Softwa­ve

Kiin­nos­ta­vil­la sisäl­löil­lä jopa 60% enem­män lisä­myyn­tiä Ohjel­mis­to­y­ri­tys Softwa­ve on tie­don ana­ly­soin­nin, jalos­ta­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja, joka…

read more
Case: Jun­nik­ka­la

Case: Jun­nik­ka­la

Kan­nol­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le https://vimeo.com/700811823 Kala­jo­ki­nen per­hey­ri­tys Jun­nik­ka­la Oy on yksi maa­il­man moder­neim­mis­ta mekaanisen…

read more
Case: Haa­pa­jär­vi

Case: Haa­pa­jär­vi

Tee oikein – kun­ta­mark­ki­noi roh­keas­ti kuten Haa­pa­jär­vi Vuon­na 1999 Kes­ki-Euroo­pan tele­vi­siois­sa pyö­ri ison, kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen jää­tee­mai­nos, jossa…

read more

SOME

Pakkaussuunnittelu vaatii erikoisosaamista ja vankkaa kokemusta. Suunnittelijan on huomioitava muun muassa pakkauksen toiminnallisuus, käytettävä materiaali, kustannustehokkuus, logistiikka, esillepano, käyttöympäristö sekä pakkausmerkintöjen lainmukaisuus. AD:mme Mats Aurén on suunnitellut uransa aikana satoja pakkauksia niin kuluttajatuotteille kuin teollisuudellekin. 

Tutustu työnäytteisiin verkkosivuillamme Linkki tuttuun tapaan profiilissa :)

Pak­kaus­suun­nit­te­lu vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta ja vank­kaa koke­mus­ta. Suun­nit­te­li­jan on huo­mioi­ta­va muun muas­sa pak­kauk­sen toi­min­nal­li­suus, käy­tet­tä­vä mate­ri­aa­li, kus­tan­nus­te­hok­kuus, logis­tiik­ka, esil­le­pa­no, käyt­töym­pä­ris­tö sekä pak­kaus­mer­kin­tö­jen lain­mu­kai­suus. AD:mme Mats Aurén on suun­ni­tel­lut uran­sa aika­na sato­ja pak­kauk­sia niin kulut­ta­ja­tuot­teil­le kuin teollisuudellekin. 

Tutus­tu työ­näyt­tei­siin verk­ko­si­vuil­lam­me Link­ki tut­tuun tapaan pro­fii­lis­sa 🙂

9 0
Täällä ollaan osoitteessa Rantakatu 10 ja pitää sanoa, että ollaan kyllä viihdytty näissä meidän uusissa tiloissa erinomaisen hyvin. Jaetaan tilat tapahtumatoimisto @rohki_events  kanssa.

Tääl­lä ollaan osoit­tees­sa Ran­ta­ka­tu 10 ja pitää sanoa, että ollaan kyl­lä viih­dyt­ty näis­sä mei­dän uusis­sa tilois­sa erin­omai­sen hyvin. Jae­taan tilat tapah­tu­ma­toi­mis­to @rohki_events kans­sa.

13 0
Jos oma työsi pitää sisällään myös yrityksenne sosiaalisen median kanavien sisältöjen suunnittelua, tekstien kirjoittamista, kuvien valintaa sekä markkinointikampanjoiden suunnittelua ja toteuttamista, seurannasta ja raportoinnista puhumattakaan, pitää sille löytyä aikaa. Eikä todellakaan ole kyse pelkästä tekemisestä, sillä toimenpiteiden ideointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi vievät yllättävänkin paljon työaikaasi. 
Tämän olet varmasti jo huomannutkin.... 

Sosiaalisen median sisältöjen ideoinnin, suunnittelun ja käytännön työn voi ulkoistaa ammattilaiselle. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Anna meidän auttaa! Verkkosivuillamme pääset tutustumaan ja vakuuttumaan tekemisemme tasosta. Linkki löytyy profiilista.

Jos oma työ­si pitää sisäl­lään myös yri­tyk­sen­ne sosi­aa­li­sen median kana­vien sisäl­tö­jen suun­nit­te­lua, teks­tien kir­joit­ta­mis­ta, kuvien valin­taa sekä mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den suun­nit­te­lua ja toteut­ta­mis­ta, seu­ran­nas­ta ja rapor­toin­nis­ta puhu­mat­ta­kaan, pitää sil­le löy­tyä aikaa. Eikä todel­la­kaan ole kyse pel­käs­tä teke­mi­ses­tä, sil­lä toi­men­pi­tei­den ideoin­ti, suun­nit­te­lu, seu­ran­ta ja rapor­toin­ti vie­vät yllät­tä­vän­kin pal­jon työaikaasi. 
Tämän olet var­mas­ti jo huomannutkin.… 

Sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jen ideoin­nin, suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn voi ulkois­taa ammat­ti­lai­sel­le. Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä itse. Anna mei­dän aut­taa! Verk­ko­si­vuil­lam­me pää­set tutus­tu­maan ja vakuut­tu­maan teke­mi­sem­me tasos­ta. Link­ki löy­tyy pro­fii­lis­ta.

10 0
Lämpimät onnittelut uudelle isälle.🧡Jere viettänyt vanhempainvapaata alkuvuoden, tästä päivästä alkaen taas takaisin työpöydän ääressä. Jere tuskin miettinyt meitä, eiköhän ollut muutakin tärkeämpää tekemistä, mutta meillä täällä alkoi kyllä olla jo ikävä.....

Läm­pi­mät onnit­te­lut uudel­le isälle.🧡Jere viet­tä­nyt van­hem­pain­va­paa­ta alku­vuo­den, täs­tä päi­väs­tä alkaen taas takai­sin työ­pöy­dän ääres­sä. Jere tus­kin miet­ti­nyt mei­tä, eikö­hän ollut muu­ta­kin tär­keäm­pää teke­mis­tä, mut­ta meil­lä tääl­lä alkoi kyl­lä olla jo ikä­vä.….

14 0
Markkinointivälineenä video on monipuolinen ja ‑käyttöinen. Videon avulla voidaan kertoa vaikuttavasti esimerkiksi yrityksen tarina, esitellä tuote tai palvelu, rakentaa työnantajamielikuvaa tai ehkä tarvitset sisältöja sosiaalisen median kanaviisi videoiden muodossa? 

Tutustu töihimme - creamedia.fi
Linkin löydät profiilista 🙂

#creamedia #videotuotannot #kokkola

Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Videon avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu, raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai ehkä tar­vit­set sisäl­tö­ja sosi­aa­li­sen median kana­vii­si videoi­den muodossa? 

Tutus­tu töi­him­me — creamedia.fi
Lin­kin löy­dät profiilista 🙂

#crea­me­dia #video­tuo­tan­not #kok­ko­la

12 0
Markkinoinnin mittaaminen ja tulosten analysointi on tärkeä osa yrityksen markkinointia. Markkinointia tulisikin mitata aina tavoitteiden kautta. Ensin tarvitaan kuitenkin laadukas mediasuunnitelma, jossa tavoitteet määritellään. Jokaikisellä somekanavalla tai mediatoimenpiteellä tulisi aina olla jokin selkeä tarkoitus ja tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi tunnettuuden kasvattaminen, myynnin lisääminen tai yrityksen toiminnasta tiedottaminen. Yksittäiset markkinointitempaukset silloin tällöin toteutettuina vievät aikaa ja niiden suunnittelukin on usein varsin vaivalloista. Määrätietoinen ja suunnitelmallinen tekeminen ammattitaitoisen yhteistyökumppanin kanssa johtaa pitkällä tähtäimellä varmemmin tuloksiin.

Mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­nen ja tulos­ten ana­ly­soin­ti on tär­keä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Mark­ki­noin­tia tuli­si­kin mita­ta aina tavoit­tei­den kaut­ta. Ensin tar­vi­taan kui­ten­kin laa­du­kas media­suun­ni­tel­ma, jos­sa tavoit­teet mää­ri­tel­lään. Jokai­ki­sel­lä some­ka­na­val­la tai media­toi­men­pi­teel­lä tuli­si aina olla jokin sel­keä tar­koi­tus ja tavoi­te. Tavoi­te voi olla esi­mer­kik­si tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen, myyn­nin lisää­mi­nen tai yri­tyk­sen toi­min­nas­ta tie­dot­ta­mi­nen. Yksit­täi­set mark­ki­noin­ti­tem­pauk­set sil­loin täl­löin toteu­tet­tui­na vie­vät aikaa ja nii­den suun­nit­te­lu­kin on usein var­sin vai­val­lois­ta. Mää­rä­tie­toi­nen ja suun­ni­tel­mal­li­nen teke­mi­nen ammat­ti­tai­toi­sen yhteis­työ­kump­pa­nin kans­sa joh­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä var­mem­min tulok­siin.

10 0
Suuret ja lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille creamedialaisille, yhteistyökumppaneille sekä upeille asiakkaillemme! Takana on hieno vuosi, mieli korkealla suuntaamme eteenpäin kohti vuotta 2023, joka epäilemättä tuo mukanaan monia uusia mielenkiintoisia projekteja. 

#mainostoimisto #creamedia #kokkola

Suu­ret ja läm­pi­mät kii­tok­set kulu­nees­ta vuo­des­ta kai­kil­le crea­me­dia­lai­sil­le, yhteis­työ­kump­pa­neil­le sekä upeil­le asiak­kail­lem­me! Taka­na on hie­no vuo­si, mie­li kor­keal­la suun­taam­me eteen­päin koh­ti vuot­ta 2023, joka epäi­le­mät­tä tuo muka­naan monia uusia mie­len­kiin­toi­sia projekteja. 

#mai­nos­toi­mis­to #crea­me­dia #kok­ko­la

18 0
Tarvitsetko logon tai yritysilmeen?
Me autamme mielellämme yrityksesi ilmeen suunnittelussa. Kokemusta ja osaamista löytyy, yli 30 vuoden aikana olemme suunnitelleet asiakkaillemme satoja logoja ja yritysilmeitä. 

Logo on olennainen osa yritystäsi/brändiäsi.  Ammattimaisella logolla on voimaa ja se auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi. Logon suunnittelun yhteydessä laaditaan yleensä myös graafinen ohjeistus, jonka mukaan yrityksen tulevat materiaalit, toimitilat ja markkinoinnin materiaalit toteutetaan. 

Esimerkiksi myyntiesitteet, verkkosivut, hinnastot, käyntikortit, ovimatot, ikkunateippaukset, valomainokset… ja niin edelleen. Graafinen ohjeistus helpottaa elämää ja varmistaa sen, että kaikki noudattavat yhtenäistä yrityksen mukaista visuaalista linjaa. Aikaa säästyy, kun ei tarvitse joka kerta aloittaa suunnittelua alusta.

Graafinen ohjeistus pitää sisällään minimissään logon ja mahdollisesti käytettävän liikemerkin sekä niiden käyttöohjeet, fontin (kirjasin) ja värit. Laajemmassa kokonaisuudessa suunnitellaan myös mm. puhetyyli, käytettävien kuvien visuaalisuus, slogan, yrityksen toimitilat, verkkosivut ja monen monta muuta yksityiskohtaa.

Yrityksen ilme on yksinkertaisesti yrityksesi persoonallisuus.

Tar­vit­set­ko logon tai yritysilmeen?
Me autam­me mie­lel­läm­me yri­tyk­se­si ilmeen suun­nit­te­lus­sa. Koke­mus­ta ja osaa­mis­ta löy­tyy, yli 30 vuo­den aika­na olem­me suun­ni­tel­leet asiak­kail­lem­me sato­ja logo­ja ja yritysilmeitä. 

Logo on olen­nai­nen osa yritystäsi/brändiäsi. Ammat­ti­mai­sel­la logol­la on voi­maa ja se aut­taa sinua erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta­si. Logon suun­nit­te­lun yhtey­des­sä laa­di­taan yleen­sä myös graa­fi­nen ohjeis­tus, jon­ka mukaan yri­tyk­sen tule­vat mate­ri­aa­lit, toi­mi­ti­lat ja mark­ki­noin­nin mate­ri­aa­lit toteutetaan. 

Esi­mer­kik­si myyn­tie­sit­teet, verk­ko­si­vut, hin­nas­tot, käyn­ti­kor­tit, ovi­ma­tot, ikku­na­teip­pauk­set, valo­mai­nok­set… ja niin edel­leen. Graa­fi­nen ohjeis­tus hel­pot­taa elä­mää ja var­mis­taa sen, että kaik­ki nou­dat­ta­vat yhte­näis­tä yri­tyk­sen mukais­ta visu­aa­lis­ta lin­jaa. Aikaa sääs­tyy, kun ei tar­vit­se joka ker­ta aloit­taa suun­nit­te­lua alusta.

Graa­fi­nen ohjeis­tus pitää sisäl­lään mini­mis­sään logon ja mah­dol­li­ses­ti käy­tet­tä­vän lii­ke­mer­kin sekä nii­den käyt­tö­oh­jeet, fon­tin (kir­ja­sin) ja värit. Laa­jem­mas­sa koko­nai­suu­des­sa suun­ni­tel­laan myös mm. puhe­tyy­li, käy­tet­tä­vien kuvien visu­aa­li­suus, slo­gan, yri­tyk­sen toi­mi­ti­lat, verk­ko­si­vut ja monen mon­ta muu­ta yksityiskohtaa.

Yri­tyk­sen ilme on yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­se­si per­soo­nal­li­suus.

8 0

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!