Mai­nos- ja vies­tin­tä­toi­mis­to Creamedia

LUO-
TET­TAVA

Olem­me luo­va ja luo­tet­ta­va mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni — kuten mai­nos­toi­mis­to­jen ker­maan kuu­lu­val­ta toi­mi­jal­ta odot­taa sopiikin.

Luo­vuu­tem­me syn­tyy kysee­na­lais­ta­mis­ha­lus­ta ja jalos­tuu kyvyk­si tuot­taa uuden­lai­sia rat­kai­su­ja asiak­kai­dem­me parhaaksi.

Luo­tet­ta­vuu­tem­me perus­tuu moni­puo­li­seen osaa­mi­seen, sopi­vaan yhdis­tel­mään pit­kää koke­mus­ta ja nuo­ruu­den intoa sekä asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ymmär­tä­mi­seen ja oikei­siin mediavalintoihin.

Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä on hel­pom­pi hal­li­ta luo­tet­ta­van, yri­tyk­se­si toi­min­nan tun­te­van ja idea­rik­kaan kump­pa­nin avul­la. Voi­sim­me­ko me olla mai­nos­toi­mis­to, jon­ka kans­sa haluai­sit teh­dä töitä?

Sano kyl­lä ja ota heti yhteyttä!

Kon­sep­ti­suun­nit­te­lu

Kon­sep­ti on yksin­ker­tais­tet­tu­na idea, jon­ka ympä­ril­le mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet suunnitellaan.

Yri­ty­sil­meet & logot

Ammat­ti­mai­nen ja laa­du­kas yri­ty­sil­me tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja hel­pos­ti muistettavan.

Verk­ko­si­vus­tot

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin perus­ta. Toteu­tam­me rää­tä­löi­dyt, tar­pei­ta­si vas­taa­vat verkkosivut.

Videot & valokuvaus

Videot ja valo­ku­vat ovat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa tämän päi­vän mark­ki­noin­nis­sa. Kuva tun­ne­tus­ti ker­too enem­män kuin tuhat sanaa.

Pak­kaus­de­sign

Ammat­ti­mai­nen pak­kaus­suun­nit­te­lu pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta sekä  hin­ta- ja laa­tu­mie­li­ku­vas­ta ja se oste­taan mie­lel­lään uudelleen.

Sosi­aa­li­nen media

Mitä tähän sanoi­si. Kaik­ki­han somes­sa surf­faa. On kui­ten­kin eri asia pos­ta­ta omia jut­tu­ja, kuin vies­tiä ammat­ti­mai­ses­ti. Some vaa­tii aikaa ja rahaa, ilmai­sia lou­nai­ta ei ole.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Ulkois­ta sisäl­lön­tuo­tan­to­si meil­le ja käy­tä oma aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taan. Toteu­tam­me puo­les­ta­si esim. Verk­ko­si­vu­je­si uuti­set, asia­kas­ta­ri­nat, some­si­säl­löt… mitä iki­nä tarvitsetkin!

Asia­kas­leh­det

Hyvin toteu­tet­tu asia­kas­leh­ti vah­vis­taa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä­si. Asia­kas­leh­ti on hal­lit­ta­va koko­nai­suus, toi­sin kuin some. Asia­kas­leh­den avul­la vies­tit yri­tyk­ses­tä­si monipuolisesti.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu kat­taa pal­jon, eikä yksi­kään yri­tys pär­jää ilman sitä. Graa­fis­ta suun­nit­te­lua on yri­ty­sil­me, logo, esit­teet, asia­kas­leh­det, flye­rit, käyn­ti­kor­tit, printti-ilmoitukset…

Google Ads ja SEO-optimointi

Tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si osto­housut jalas­sa ja näyt haku­tu­lok­sis­sa. Ennen aloi­tus­ta on kui­ten­kin syy­tä var­mis­taa verk­ko­si­vu­je­si SEO-opti­moin­ti. Täs­tä on tar­peen jutel­la tar­kem­min, ole yhteydessä!

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lut

Teke­mis­tä riit­täi­si, mut­ta ei kui­ten­kaan koko­päi­väi­ses­ti. Tar­pei­ta on pal­jon, yksi ihmi­nen ei pys­ty kaik­keen. Tar­joam­me rat­kai­suk­si mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lua. Yksi yhteys­hen­ki­lö, jon­ka takaa löy­tyy mon­ta osaajaa.

Mes­suo­sas­tot ja asiakaslahjat

Mes­suo­sas­to­jen visua­li­soin­ti ja toteu­tus avai­met käteen sekä erot­tu­vien ja mie­leen­jää­vien asia­kas­lah­jo­jen ideoin­ti sekä ali­han­kin­nat avai­met käteen.

UUTI­SET

Ajan­koh­tai­sim­mat artik­ke­lit Crea­me­dian teke­mi­sis­tä, vink­ke­jä mai­non­taan ja vies­tin­tään sekä mui­ta uutisaiheita.

CASET

Itse­ään ei oikein keh­taa lii­kaa kehua, joten työm­me puhu­koon puo­les­taan ja asiak­kaat puolestamme.

SOME

Yritysilmeitä ja logoja löytyy varmasti kaikissa mahdollisissa väreissä. Väri onkin hyvin tärkeä yksityiskohta, sillä jokaisella värillä on oma merkityksensä. Ammattitaitoinen graafikko ymmärtää väripsykologiaa ja osaa ottaa huomioon myös sen, miten ja missä logoa sekä yritysilmettä tullaan käyttämään ja osaa ottaa erilaiset vaatimukset huomioon suunnittelutyössään. 

Tarvitsetko logon, yritysilmeen tai ehkäpä olemassa olevan ilmeen uudistamisen? Me voimme auttaa! Tutustu töihimme verkkosivulla, linkin löydät profiilista.

Yri­ty­sil­mei­tä ja logo­ja löy­tyy var­mas­ti kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa väreis­sä. Väri onkin hyvin tär­keä yksi­tyis­koh­ta, sil­lä jokai­sel­la väril­lä on oma mer­ki­tyk­sen­sä. Ammat­ti­tai­toi­nen graa­fik­ko ymmär­tää värip­sy­ko­lo­gi­aa ja osaa ottaa huo­mioon myös sen, miten ja mis­sä logoa sekä yri­ty­sil­met­tä tul­laan käyt­tä­mään ja osaa ottaa eri­lai­set vaa­ti­muk­set huo­mioon suunnittelutyössään. 

Tar­vit­set­ko logon, yri­ty­sil­meen tai ehkä­pä ole­mas­sa ole­van ilmeen uudis­ta­mi­sen? Me voim­me aut­taa! Tutus­tu töi­him­me verk­ko­si­vul­la, lin­kin löy­dät pro­fii­lis­ta.

10 0
Hyvää huomenta. 🧡 Mukavaa työviikkoa!

Hyvää huo­men­ta. 🧡 Muka­vaa työ­viik­koa!

12 0
Hyvin ja ammattimaisesti toteutetut verkkosivut toimivat sujuvasti kaikilla päätelaitteilla. Sisältöön on panostettu sekä kuvien että tekstin osalta ja toteutus vastaa sivustolle asetettuja tavoitteita. 

Me autamme mielellämme sekä uusien verkkosivujesi suunnittelussa, kuin myös olemassa olevien verkkosivujesi uudistamisessa ja freesauksessa. Apua löytyy myös sivuston tekstisisältöjen, valokuvien ja videoiden ideointiin sekä toteutukseen. Kotisivuiltamme löydät esimerkkejä toteuttamistamme töistä. Linkki profiilissa.

Hyvin ja ammat­ti­mai­ses­ti toteu­te­tut verk­ko­si­vut toi­mi­vat suju­vas­ti kai­kil­la pää­te­lait­teil­la. Sisäl­töön on panos­tet­tu sekä kuvien että teks­tin osal­ta ja toteu­tus vas­taa sivus­tol­le ase­tet­tu­ja tavoitteita. 

Me autam­me mie­lel­läm­me sekä uusien verk­ko­si­vu­je­si suun­nit­te­lus­sa, kuin myös ole­mas­sa ole­vien verk­ko­si­vu­je­si uudis­ta­mi­ses­sa ja free­sauk­ses­sa. Apua löy­tyy myös sivus­ton teks­ti­si­säl­tö­jen, valo­ku­vien ja videoi­den ideoin­tiin sekä toteu­tuk­seen. Koti­si­vuil­tam­me löy­dät esi­merk­ke­jä toteut­ta­mis­tam­me töis­tä. Link­ki pro­fii­lis­sa.

11 0
Hyvää naistenpäivää! ❤️

Hyvää nais­ten­päi­vää! ❤️

13 0
Joskus vähemmän on enemmän. 🧡

Jos­kus vähem­män on enem­män. 🧡

8 0
Hyvää ystävänpäivää 🧡🧡🧡

PS. Tiesitkö muuten, että ystävänpäivän juuret ovat Euroopassa. Meille tänne pohjolaan tämä juhla on saapunut kuitenkin varsin myöhään. Saimme siitä kaupallisemman version Yhdysvalloista, jossa kaupat ottivat juhlapäivän haltuun sekä alkoivat markkinoida sitä voimakkaasti. Tämäkin jälleen varsin erinomainen esimerkki markkinoinnin voimasta 🧡

Hyvää ystä­vän­päi­vää 🧡🧡🧡

PS. Tie­sit­kö muu­ten, että ystä­vän­päi­vän juu­ret ovat Euroo­pas­sa. Meil­le tän­ne poh­jo­laan tämä juh­la on saa­pu­nut kui­ten­kin var­sin myö­hään. Saim­me sii­tä kau­pal­li­sem­man ver­sion Yhdys­val­lois­ta, jos­sa kau­pat otti­vat juh­la­päi­vän hal­tuun sekä alkoi­vat mark­ki­noi­da sitä voi­mak­kaas­ti. Tämä­kin jäl­leen var­sin erin­omai­nen esi­merk­ki mark­ki­noin­nin voi­mas­ta 🧡

8 0
Aikamoista haipakkaa ollut koko alkuvuosi. Arkistoja selaillessa tuli vastaan tämä kuva, josta tuli heti jotenkin mieleen tämä meidän porukka - Cream Team. Yhtä köyttä ja hyvä tulee.🧡 Ja nyt tiimipalaveriin, monesti menee lounaaseen saakka, koska olemme ottaneet tavaksi liittää tähän yhteyteen uuden oppimista ja usein liitymmekin mukaan MARK:n webinaariin tai katsomme tallenteita mielenkiintoisista markkinointiin liittyvistä aiheista.

Aika­mois­ta hai­pak­kaa ollut koko alku­vuo­si. Arkis­to­ja selail­les­sa tuli vas­taan tämä kuva, jos­ta tuli heti joten­kin mie­leen tämä mei­dän poruk­ka — Cream Team. Yhtä köyt­tä ja hyvä tulee.🧡 Ja nyt tii­mi­pa­la­ve­riin, mones­ti menee lou­naa­seen saak­ka, kos­ka olem­me otta­neet tavak­si liit­tää tähän yhtey­teen uuden oppi­mis­ta ja usein lii­tym­me­kin mukaan MARK:n webi­naa­riin tai kat­som­me tal­len­tei­ta mie­len­kiin­toi­sis­ta mark­ki­noin­tiin liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

13 0
Ai jai ku pitiki olla niin kauhian mugavaa 😀.

Ai jai ku piti­ki olla niin kau­hian muga­vaa 😀.

17 1

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!