Caset

Ruuk­ki Construction

Ruuk­ki Construction

Kyky pitää kiin­ni aika­tau­luis­ta tuo asiak­kaal­le luo­tet­ta­vuut­ta ja enna­koi­ta­vuut­ta Yhteis­työm­me Ruuk­ki Con­struc­tio­nin kans­sa alkoi jo vuon­na 2016.…

read more
Pit­kää yhteistyötä

Pit­kää yhteistyötä

Pit­käl­lä yhteis­työl­lä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen on ollut teho­kas­ta Vuon­na 1967 perus­tet­tu kok­ko­la­lai­nen per­hey­ri­tys Sarins Båtar val­mis­taa joka sään veneitä…

read more

Bot­nia Print

Bot­nia Prin­til­lä on käy­tös­sä Suo­men ainoa kui­vaoff­set­ro­taa­tio, jol­loin pai­no­pro­ses­sis­sa ei käy­te­tä lain­kaan vet­tä, öljy­jä tai kemi­kaa­le­ja. Yhtiöl­lä on leh­ti­pai­not Kok­ko­las­sa (Bot­nia Print) sekä Kajaa­nis­sa (Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no). Bot­nia Print on tuot­ta­nut pal­lon paras­ta pai­no­laa­tua asiak­kait­ten­sa eduk­si jo yli kym­me­nen vuo­den ajan, sii­tä uusim­pa­na tun­nus­tuk­se­na lois­taa ansait­se­mam­me WAN-IFRA Star Club- tähtiluokitus.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Logon ja brän­di-ilmeen suun­nit­te­lu
Verk­ko­si­vus­ton suun­nit­te­lu ja tek­ni­nen toteu­tus
Video­tuo­tan­not
Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tuot­tei­ta, kuten esit­teet ja ilmoitusaineisto

Kan­nuk­sen kaupunki

Kan­nus on Les­ti­jo­ki­laak­son vireä seu­tu­kau­pun­ki Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Kan­nuk­ses­sa riit­tää tilaa elää ja hen­git­tää niin työs­sä kuin vapaal­la. Vapaa-ajan pal­ve­lut ovat erin­omai­set. Asu­mi­nen on tur­val­lis­ta ja lähel­tä löy­ty­vis­tä perus­pal­ve­luis­ta pide­tään huol­ta. Kan­nuk­ses­sa työs­ken­nel­lään niin teh­tais­sa ja pel­loil­la kuin pajois­sa ja pal­ve­lusek­to­ril­la. Tun­ne­tuim­piin työ­nan­ta­jiin kuu­lu­vat elin­tar­vi­ke­val­mis­ta­ja Pout­tu sekä talo­ja toteut­ta­va Kan­nus­ta­lo.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Visu­aa­li­nen ilme ja graa­fi­nen ohjeis­tus
Verk­ko­si­vus­to
Graa­fis­ta suunnittelua

Kok­ko­la Areena

Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen syys­kuus­sa 2022 hyväk­syes­sään Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tu­mi­sen. Han­ke pitää sisäl­lään allians­si­mal­lil­la toteu­te­tun moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan, kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sekä nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­te­tun jää­hal­lin. Tavoit­tee­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urheilupuisto.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­pal­ve­lu
Sisäl­lön­tuo­tan­to (sosi­aa­li­nen media, verk­ko­si­vus­to, artik­ke­lit)
Videot, valo­ku­vaus ja kuva­ma­te­ri­aa­li
Media­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu ja toteu­tus
Vies­tin­tä­pal­ve­lut ja uutis­kir­jeet
Lomak­keis­to ja yri­tyspre­sen­taa­tiot
Verk­ko­si­vus­to

Softwa­ve & Opiferus®

Softwa­ve Ohjel­mis­tot Oy on vuon­na 2003 perus­tet­tu kes­ki­poh­ja­lai­nen yri­tys, joka tuot­taa asiak­kail­leen koko­nais­val­tai­sia tie­to­jär­jes­tel­miä Opiferus®-tuoteperhettä hyö­dyn­täen. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään uusim­pia, toi­mi­vik­si todet­tu­ja ja moder­ne­ja tek­nii­koi­ta, joi­den avul­la luo­daan asiak­kaan tar­pei­ta vas­taa­via, dynaa­mi­sia rat­kai­su­ja. Sovel­luk­set integroi­tu­vat sau­mat­to­mas­ti kes­ke­nään sekä myös asiak­kaan mui­hin tietojärjestelmiin.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Softwa­ve yri­ty­sil­me, tuo­tebrän­däys Opi­fe­rus®
Tuo­te-esit­te­ly­vi­deot ja valo­ku­vaus
Sisäl­lön­tuo­tan­to sosi­aa­li­seen medi­aan ja verk­ko­si­vus­tol­le
Media­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu ja toteutus

Wedeco

Wedeco on vuon­na 1987 perus­tet­tu, yrit­tä­jä­ve­toi­siin omis­tus­jär­jes­te­lyi­hin eri­kois­tu­nut poh­ja­lai­nen pää­oma­si­joit­ta­ja. Vuon­na 2017 käyn­nis­ty­nyt yhteis­työm­me Wedecon kans­sa aloi­tet­tiin yri­tys­gra­fii­kan ja net­ti­si­vu­jen re-desig­nil­la. Yhteis­työm­me puit­teis­sa var­mis­tam­me, että visu­aa­li­sen
iden­ti­teet­ti ja mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pysy­vät hal­lit­tu­na kokonaisuutena.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Brän­di-ilme
Verk­ko­si­vu-uudis­tuk­sen suun­nit­te­lu ja toteu­tus
Yri­ty­se­sit­te­ly- ja pro­mo­ma­te­ri­aa­lit
Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän suunnittelu

Neoen

Neoen on yksi maa­il­man joh­ta­vis­ta riip­pu­mat­to­mis­ta uusiu­tu­van ener­gian tuot­ta­jis­ta. Yhtiö toi­mii 18 maas­sa. Neoen kehit­tää rahoit­taa, raken­taa, omis­taa ja ope­roi aurin­ko­voi­ma­loi­ta, tuu­li­puis­to­ja ja akku­va­ras­to­ja. Neoen on kas­vu­yri­tys ja se on lis­tat­tu Euro­nex­tin sään­nel­ty­jen mark­ki­noi­den A‑listalla Parii­sis­sa. Neoe­nil­la on täl­lä het­kel­lä toi­min­nas­sa När­piös­sä sijait­se­va Hede­tin tuu­li­puis­to, Yllik­kä­län akku­va­ras­to sekä Suo­men suu­rin tuu­li­puis­to Mut­ka­lam­pi, joka sijait­see Kala­joen, Kan­nuk­sen ja Kok­ko­lan alueil­la. Neoe­nil­la on kehit­teil­lä suu­ri mää­rä tuu­li­voi­maa, aurin­ko­voi­maa ja akkuvarastoja.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Video­tuo­tan­not
Verk­ko­si­vus­to mutkalampi.fi
Esit­tei­tä ja tapahtumamateriaaleja

Alhol­men Industrial Park

Alhol­men Industrial Park on kah­dek­san teol­li­sen ja 53 pal­ve­lu­yri­tyk­sen vah­va kes­kit­ty­mä, joka työl­lis­tää suo­raan lähes 2000 ihmis­tä Pie­tar­saa­res­sa.
Yhteis­työm­me AIP:n kans­sa alkoi vuon­na 2017, kun loim­me yhdis­tyk­sel­le graa­fi­sen ilmeen. Ilme otet­tiin käyt­töön verk­ko­si­vuil­la, mis­sä vas­ta­sim­me myös sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta. Lisäk­si olem­me toteut­ta­neet alu­een his­to­riik­ki­vi­deon osa­na laa­jem­paa yhteistyötä.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Graa­fi­nen ilme
Verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus
Verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­to
Video­tuo­tan­to

Roh­ki Events

Roh­ki Events tekee mer­ki­tyk­sel­li­siä tapah­tu­mia roh­keas­ti, suu­rel­la sydä­mel­lä ja hyväl­lä syk­keel­lä. Roh­ki Events on jär­jes­tä­nyt mes­su­ja ja tapah­tu­mia ympä­ri Suo­men jo 20 vuo­den ajan.

Yhteis­työn sisäl­tö:
Logo ja visu­aa­li­nen ilme
Verk­ko­si­vut
Tapah­tu­ma­lo­go­ja ja ‑julis­tei­ta
Ilmoi­tusai­neis­tot
Sosi­aa­li­sen median sisällöntuotantoa

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?