Pal­ve­lut

Työ­näyt­teem­me todis­ta­koon osaa­mi­sem­me ja puhu­koon puo­les­tam­me! Kol­men vuo­si­kym­me­nen aika­na olem­me luon­nol­li­ses­ti ehti­neet teh­dä vaik­ka ja mitä yhteis­työs­sä usei­den eri toi­mia­lo­jen ja yri­tys­ten kans­sa. Kuten huo­maat, meil­tä löy­tyy osaa­mis­ta moni­puo­li­ses­ti kai­ken­lai­siin mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tarpeisiin.

VERK­KO­SI­VUT

Yri­tyk­sen oma verk­ko­si­vus­to on kai­ken digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin alus­ta, sik­si sivus­ton tulee olla kai­kin puo­lin toi­mi­va ja tar­pei­ta vastaava.

PAK­KAUK­SET

Laa­du­kas pak­kaus­suun­nit­te­lu lisää myyn­tiä ja nos­taa brän­di­si arvoa.

VIDEOT

Jun­nik­ka­la – Oulu

Pyhä­Net

KAMK X Raahe

Teamprint

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa, mut­ta video enem­män kuin tuhat kuvaa.

LOGOT

Yri­tyk­sen ilme on yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­se­si persoonallisuus.

SOMET

Some-sisäl­tö­jen ideoin­nin, suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn voi ulkois­taa ammattilaiselle.

ASIA­KAS­LEH­DET

Asia­kas­leh­ti on teho­kas kei­no tavoit­taa omat asiak­kaat ja sidosryhmät.

VALO­KU­VAUS

Valo­ku­via tar­vi­taan mark­ki­noin­nis­sa moniin eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin; verk­ko­si­vuil­le, esit­tei­siin, sosi­aa­li­seen mediaan…

KON­SEP­TI-
SUUN­NIT­TE­LU

Inter­net on täyn­nä hie­no­ja, pit­kiä ja moni­mut­kai­sia mää­ri­tel­miä konsepti-käsitteelle.

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?