Video­pro­duk­tio­ner

VIDEO

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD – OCH EN VIDEO ÄR OFTA MER EFFEK­TIV ÄN TUSEN BILDER.

Mark­nadsfö­ringsåt­gär­der ska ska­pa en käns­lo­mäs­sig reak­tion hos målgrup­pen som stär­ker min­net. Med hjälp av en video mång­dubblas chan­ser­na att lyc­kas – speciellt om den är pro­fes­sio­nellt genomfört. Som mark­nadsfö­rings­verk­tyg är video mång­si­dig. Med hjälp av video kan du effek­tivt berät­ta till exem­pel före­ta­gets his­to­ria, pre­sen­te­ra en pro­dukt eller tjänst, byg­ga upp en arbets­gi­var­bild eller kans­ke du behö­ver kor­ta fil­mer att använ­da på socia­la mediekanaler?

Ska vi göra en video? Kon­tak­ta vår video­pro­ducent “Tur­bo” antin­gen genom att  rin­ga eller via mejl. 

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­pro­ducent

Tit­ta och njut – våra jobb

SKALL BI JOBBA TILSAMMANS?
SKICKA ETT MEDDELANDE!

Fyll i for­mu­lä­ret nedas så åter­kom­mer vi snarast!