Från en stub­be till inter­na­tio­nel­la marknader

Famil­jefö­re­tag Jun­nik­ka­la Oy från Kala­jo­ki är en av värl­dens moder­nas­te anlägg­nin­gar inom den meka­nis­ka trä­bear­bet­ning­sin­dustrin. Före­ta­gets kund­tän­kan­de star­tar i sko­gen och löper genom hela ked­jan fram till kunden.

– Vi är rätt ovan­lig, som såg­verk i all­män­het, säger för­sälj­nings­di­rek­tör Veli-Mat­ti Jun­nik­ka­la glatt.

– Våra råva­ror kom­mer från närområ­det och därför mås­te vi vara när­va­ran­de lokalt och tala om för pro­ducen­ter­na varför vi finns och behövs. När du går från såg­verk till för­sälj­ning­sar­be­te blir job­bet inter­na­tio­nellt i ett svep efter­som vi expor­te­rar våra pro­duk­ter till 35 länder.

För ett par år sedan bes­lu­ta­de Jun­nik­ka­la Oy att koncent­re­ra all mark­nadsfö­ring till ett och sam­ma stäl­le. När det kom till val av samar­bets­part­ner var Crea­me­dia med sin mång­si­dig­het och loka­la ank­nyt­ning ett enkelt sådant. Samar­be­tet fick en fly­gan­de start.

– I bör­jan gick allt väl­digt fort. Till­sam­mans med Crea­me­dia ska­pa­de vi en ny före­tags­look med ny logo, webbplats, mark­nadsfö­rings­ma­te­rial och för­pack­nings­de­sign, säger Junnikkala.

– Träet som pro­duce­ras i vårt områ­de är unikt både när det kom­mer till styr­ka och utseen­de, säger Jun­nik­ka­la. Han upple­ver att den bäs­ta rekla­men och syn­lig­he­ten kom­mer från själ­va pro­duk­ter­na. Därför har man nu ägnat särs­kild upp­märk­sam­het åt för­pack­nin­gens utseende.

– Föru­tom en bra pro­dukt är för­pack­nin­gen vårt bäs­ta visitkort.

Den­na styr­ka behövs inte bara för att nå råva­ru­pro­ducen­ter, utan också för att rek­ry­te­ra nya talan­ger, påpe­kar Junnikkala.

– Det är vik­tigt att unga i regio­nen ser hur mång­si­di­ga och moder­na vi är. Crea­me­dia har hjälpt oss med syn­lig­het i rek­ry­te­rings­proces­sen och vi har fått in bra, pro­fes­sio­nel­la personer.

Jun­nik­ka­la är mest impo­ne­rad över att samar­be­tet med Crea­me­dia har gjort det enkla­re att dri­va företaget.

– Ur vår syn­vin­kel är det lyx att få allt vi behö­ver från ett och sam­ma stäl­le – oav­sett om det hand­lar om att fil­ma, publice­ra innehåll på socia­la medier eller rek­ry­te­ra, säger Jun­nik­ka­la tacksamt.

– När en part­ner vet vad vi vill och vad som är vik­tigt för oss fly­ter arbe­tet på smi­digt, oav­sett vad det hand­lar om. Fak­tum är att Crea­me­dia har myc­ket gemen­samt med oss. Som före­tag är vi båda till­räckligt sto­ra, men sam­ti­digt till­räckligt små för att kun­na vara flexibla och lättillgängliga.

“Den loka­la reklam­byrån förstår kul­tu­ren i regio­nen och sät­tet att tän­ka i Österbotten.”

Veli-Mat­ti Jun­nik­ka­la
För­sälj­ningschef
Jun­nik­ka­la Oy