INT­RES­SE­VÄC­KAN­DE INNEHÅLL GAV 60 % ÖKAD FÖRSÄLJNING

Mju­kva­rufö­re­ta­get Softwa­ve är exper­ter inom ana­lys, bear­bet­ning och utveckling av data som erb­ju­der digi­ta­la tjäns­ter och systemlösningar.

Crea­me­dia och Softwa­ve inled­de ett samar­be­te i janua­ri när förändrin­gar inom mark­nadsfö­rin­gen hos Softwa­ve blev aktuella.

– Vi tror på kun­nan­det i nej­den och därför vil­le vi anli­ta ett lokalt före­tag som kun­de erb­ju­da oss alla mark­nadsfö­ringst­jäns­ter vi behö­ver, säger Softwa­ves vd Jan­ne Lehtinen.

“Crea­me­dia är enga­ge­rad i kun­den och vill verkli­gen lära sig vad vi kan erb­ju­da, vad vi säl­jer och hur vi tänker.”

ÅRSKLOC­KA OCH MARK­NADSFÖ­RINGS­STRA­TE­GI SOM RÖD TRÅD

Vårt förs­ta upp­drag var att göra en mark­nadsfö­rings­stra­te­gi för Softwa­ve. Den nya stra­te­gin utfor­ma­des i en works­hop ledd av Crea­me­dias exper­ter till­sam­mans med bland andra Softwa­ves produktchefer.

Med utgångs­punkt i den nya mark­nadsfö­rings­stra­te­gin ska­pa­de vi en årskloc­ka med upp­gif­ter och ans­vars­rol­ler. Crea­me­dia föres­log också att Softwa­ve skul­le upp­da­te­ra sti­len i enlig­het med den nya marknadsföringsstrategin.

– Vi säl­jer kom­pe­tens och lös­nin­gar men som medar­be­ta­re och orga­ni­sa­tion är vi avs­lapp­na­de och trev­li­ga, och det har Crea­me­dia lyc­ka­des för­med­la genom vår mark­nadsfö­ring. Guru-karak­tä­ren på fram­si­dan av vår webbplats är ett bra exem­pel på det. Här fram­kom­mer det att de har förstått vil­ka vi är, säger Softwa­ves vice vd Kat­ri Kanniala.

INT­RES­SE­VÄC­KAN­DE INNEHÅLL TILL WEBBPLAT­SEN OCH NYHETSBREVEN

Int­res­sant innehåll utgör kär­nan i mark­nadsfö­ring. Minst en kund­be­rät­tel­se eller ett blog­gin­lägg publice­ras var­je månad, vil­ket kon­kre­ti­se­rar för­de­lar­na med Softwa­ves lös­nin­gar för kun­den, samt lyf­ter fram medar­be­tar­nas kompetens.

Mark­nadsfö­ring byg­ger på bra innehåll. Innehål­let mark­nadsförs i de kana­ler där rätt målgrupp finns. Särs­kilt goda resul­tat har uppnåtts genom Lin­ke­dIn-annon­se­ring och nyhetsbre­vet, vars antal läsa­re sex­dubbla­des till följd av samarbetet!

ANA­LY­SER SOM STYR MARKNADSFÖRINGEN

Med hjälp av ana­lyst­jäns­ten kan vi över­va­ka effek­ti­vi­te­ten av mark­nadsfö­rin­gen och ta hand om webbplat­sop­ti­me­rin­gen. Tack vare Crea­me­dia har Softwa­ves syn­lig­het i sökre­sul­ta­ten ökat och webbplat­sen har fått mer tra­fik. I det månat­li­ga mark­nadsfö­rings­mö­tet går vi ige­nom huru­vi­da vi lyc­kats uppnå föregåen­de månads mål och fun­de­rar på vil­ka förbätt­rin­gar som kan göras.

UPP TILL 60 PROCENT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Crea­me­dias Key Account Mana­ger har upps­kat­tat samar­be­tet med Softwave.

– Ett nära samar­be­te ger de bäs­ta resul­ta­ten. När vi och kun­den lär kän­na varan­dra kan vi bara erb­ju­da bätt­re lös­nin­gar och kom­mu­ni­ka­tio­nen oss emel­lan är okomplice­rad. Des­su­tom vågar man kas­ta ut idéer och feed­back, vil­ket gör att vi kan utvecklas hela tiden.

Leh­ti­nen är också nöjd med de resul­tat som uppnåtts genom samarbetet.

– Vår kuns­kap inom för­sälj­ning och mark­nadsfö­ring har vuxit. Vi lig­ger redan före årets mål, vi är på rätt väg och resul­ta­ten syns. I år har vår licensför­sälj­ning redan ökat med 60 procent. Crea­me­dia har kun­nat ge oss fräscha idéer och lyf­ta fram vår exper­tis. Vi behöv­de hjälp av proffs inom mark­nadsfö­ring, därför inled­des det här samarbetet.