GÖR RÄTT — GÖR MODIG MARK­NADSFÖ­RING, PRECIS SOM HAAPAJÄRVI

År 1999 sän­des en iste-reklam av ett stort inter­na­tio­nellt före­tag på cent­ra­leu­ro­peis­ka tv-appa­ra­ter. Per­so­ner­na i rekla­men befin­ner sig i ark­tis­ka förhål­lan­den och blir näs­tan begrav­da under en lavin. I slu­tet visas tex­ten “Haa­pa­jär­vi ‑27 °C” i rutan.

Haa­pa­jär­vi-bor­na tog genast till sig rekla­men och bör­ja­de sam­la på tekop­par, ord­na te-pick­nic­kar, samt fira “Suo­men Viral­li­sek­si Teekaupunki”.

“Tes­ta­den” blev därför en självklar utgångs­punkt i utvecklan­det av en ny visuell iden­ti­tet för Haa­pa­jär­vi i sam­band med att sta­den gjor­de en omfat­tan­de utveckling av sin mark­nadsfö­ring. Vi utveckla­de en logo base­rat på den för de fles­ta väl­be­kan­ta ått­kan­ti­ga lap­pen i änden av tes­nö­ret. Fär­ger­na kom­mer från asplöv och sjö­ar. Sla­gor­det “Tee oikein” (Gör rätt) kom­bi­ne­rar te-dryc­ken och impe­ra­tiv­for­men av ver­bet att göra.

Rekla­men poäng­te­ra­de vik­ten av män­nis­kors egna val och hand­lin­gar. Illustra­tio­nen ovan är ett exem­pel på mate­ria­let från kam­pan­jen “Gör rätt – tänk på dina barns fram­tid” som använ­des för att loc­ka män­nis­kor att flyt­ta till Haapajärvi.

Vi ska­pa­de ett nytt och fräscht utseen­de för sta­dens webbplat­ser och lade till kam­panj­si­dor för både invan­dra­re och före­ta­ga­re. Socia­la medier spe­la­de också en helt ny och vik­tig roll inom marknadsföringen.

Vi glad­des över sta­dens mod att infö­ra en myc­ket mer dis­tinkt lin­je i marknadsföringen.

“Vår mark­nadsfö­ring har utvecklats och vi har fått nya ele­ment och verk­tyg för annon­se­ring i socia­la medier. Våra mål har uppnåtts och vi har varit nöjda.”

Juha Uusi­vir­ta
Borg­mäs­ta­re
Haa­pa­jär­ven kaupunki