Crea­me­dian (WTF Desig­nin) asia­kas- ja markkinointirekisteri

Täl­tä sivul­ta löy­dät tie­toa sii­tä, miten kerääm­me ja hal­lin­noim­me saa­miam­me yhteystietoja.

Rakas­tam­me myös kai­ken­lais­ta dataa, kaa­vioi­ta ja käp­py­röi­tä, jon­ka vuok­si sivus­tol­lem­me on asen­net­tu myös muu­ta­mia eväs­tei­tä tämän mah­dol­lis­ta­mi­seen. Klik­kaa täs­tä eväs­te­se­los­te­seen niin näet, miten tämä tapahtuu.

Asia­kas­re­kis­te­ri

Asia­kas­re­kis­te­rin pitäjä

Crea­me­dia (WTF Design Oy), Kirk­ko­ka­tu 28, 92100 Raa­he
0440 265 210, wtf@wtfdesign.fi

Yhteys­hen­ki­lö asia­kas­re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

San­na Paak­ko­nen, Kirk­ko­ka­tu 28, 92100 Raa­he
0440 265 210, sanna@wtfdesign.fi

Rekis­te­rin nimi

Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) asiakasrekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Täs­sä asia­kas­re­kis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja käy­te­tään asia­kas­uh­tei­den hoi­ta­mi­seen hen­ki­lö­tie­to­lain 8 § mukai­ses­ti. Rekis­te­riä käy­te­tään myös tie­dot­ta­mi­seen sil­loin, jos Crea­me­dian (WTF Desig­nin) toi­min­nas­sa tai pal­ve­luis­sa tapah­tuu muu­tok­sia, jot­ka kos­ket­ta­vat tai voi­vat kos­ket­taa myös asia­kas­ta itse­ään tai tämän tilaa­miin töi­hin koh­dis­tu­via ylei­siä muutoksia.

Asia­kas­re­kis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­riin tal­len­ne­taan seu­raa­vat tiedot:

  • Nimi

  • Yri­tyk­sen nimi

  • Las­ku­tuso­soi­te

  • Käyn­ti-/pos­tio­soi­te

  • Säh­kö­pos­tio­soi­te

  • Y‑tunnus

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Asia­kas­re­kis­te­riin tal­len­ne­tut tie­dot saa­daan sään­nön­mu­kai­ses­ti asian­omai­sel­ta eli asiak­kaal­ta itsel­tään asiak­kus­suh­teen hoi­ta­mis­ta ja tilat­tu­jen töi­den las­kut­ta­mis­ta varten.

Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) ulko­puo­li­sil­le tahoil­le muu­ta kuin sil­loin, jos tar­vi­taan kir­jan­pi­dol­lis­ta apua erään­ty­nei­den saa­ta­vien vuok­si. Täl­löin Crea­me­dian (WTF Desig­nin) asia­kas­re­kis­te­ris­tä luo­vu­te­taan Raa­hen Tase Oy:lle tar­vit­ta­vat yhteys- ja las­ku­tus­tie­dot, joi­ta Raa­hen Tase tar­vit­see erään­ty­nei­den saa­ta­vien perimiseen.

Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asia­kas­re­kis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Asia­kas­re­kis­te­ri sijait­see Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mäs­sä ja talou­den­hal­lin­taoh­jel­mis­tos­sa, joi­hin on pää­sy ainoas­taan yri­tyk­sen omis­ta­jil­la. Pää­sy kum­paan­kin jär­jes­tel­mään on suo­jat­tu erik­seen sala­sa­noil­la, jot­ka ovat ainoas­taan yri­tyk­sen omis­ta­jien tie­dos­sa. Sala­sa­no­jen var­muus­ko­piot sijait­se­vat eril­li­ses­sä sala­sa­no­jen tal­len­nus­oh­jel­mis­tos­sa, jon­ne on nii­ni­kään sala­sa­nal­la suo­jat­tu pää­sy. Sala­sa­nat ovat ainoas­taan yri­tyk­sen omis­ta­jien tiedossa.

Asia­kas­re­kis­te­riä ei ole erik­seen sää­det­ty salas­sa­pi­det­tä­väk­si mate­ri­aa­lik­si, mut­ta sii­hen pää­see käsik­si ainoas­taan sala­sa­nal­la, joka on tie­dos­sa vain yri­tyk­sen omistajilla.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin pitäjä

Crea­me­dia (WTF Design Oy), Kirk­ko­ka­tu 28, 92100 Raa­he
0440 265 210, wtf@wtfdesign.fi

Yhteys­hen­ki­lö mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

San­na Paak­ko­nen, Kirk­ko­ka­tu 28, 92100 Raa­he
0440 265 210, sanna@wtfdesign.fi

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin nimi

Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Täs­sä rekis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja käy­te­tään Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) mark­ki­noin­tia ja tie­dot­ta­mis­ta var­ten hen­ki­lö­tie­to­lain 8 § mukai­ses­ti. Rekis­te­riä käy­te­tään tie­dot­ta­mi­seen myös sil­loin, jos Crea­me­dian (WTF Desig­nin) toi­min­nas­sa tai pal­ve­luis­sa tapah­tuu muu­tok­sia, jot­ka kos­ket­ta­vat tai voi­vat kos­ket­taa myös rekis­te­ris­sä ole­vaa henkilöä.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­riin tal­len­ne­taan seu­raa­vat tiedot:

  • Nimi

  • Säh­kö­pos­tio­soi­te

  • Yri­tys

Eväs­teet

Eväs­tei­tä käy­te­tään, jos käyt­tä­jä on anta­nut tähän suos­tu­muk­sen sal­li­mal­la eväs­tei­den tal­len­nuk­sen Inter­net-selai­men­sa ase­tuk­sis­sa. Eväs­tei­den avul­la kerä­tään kävi­jä­ti­las­to­ja ja ana­ly­tiik­ka­tie­to­ja, ja nii­tä hyö­dyn­ne­tään sivus­ton kehit­tä­mi­seen sekä mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­seen. Käyt­tä­mis­täm­me eväs­teis­tä löy­tyy lisä­tie­toa Eväs­teet-sivul­la.

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­dot saa­daan asian­omai­sel­ta hen­ki­löl­tä itsel­tään tämän liit­tyes­sä uutis­kir­jeen tilaa­jak­si yri­tyk­sen www-sivuil­la (www.wtfdesign.fi tai creamedia.fi).

Rekis­te­riin voi­daan liit­tää myös Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) asiak­kai­ta muun asiak­kuus­suh­teen hoi­ta­mi­sen ja yhtey­den­pi­don myötä.

Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) ulko­puo­li­sil­le tahoille

Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri sijait­see uutis­kir­jeoh­jel­mis­to Mail­Poe­tin pal­ve­li­mel­la USA:ssa. Mail­Poe­til­la on käy­tös­sä ns. Pri­vacy Shield Fra­mework, jon­ka myö­tä tie­to­jen suo­jaus on var­mis­tet­tu myös EU:ssa hyväk­sy­tyl­lä tavalla.

Lisä­tie­toa Mail­Poe­tin tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä löy­tyy osoit­tees­ta https://automattic.com/privacy/.

Crea­me­dia (WTF Design) ei erik­seen luo­vu­ta tai siir­rä tie­to­ja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Asia­kas­re­kis­te­ri sijait­see Crea­me­dian (WTF Design Oy:n) käyt­tä­mäs­sä uutis­kir­jeoh­jel­mis­tos­sa, jon­ne on pää­sy ainoas­taan yri­tyk­sen omis­ta­jil­la ja hen­ki­lös­töl­lä. Pää­sy uutis­kir­jeoh­jel­mis­toon on suo­jat­tu erik­seen sala­sa­nal­la, joka on vain yri­tyk­sen omis­ta­jien ja hen­ki­lös­tön tiedossa.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­te­riä ei ole erik­seen sää­det­ty salas­sa­pi­det­tä­väk­si mate­ri­aa­lik­si, mut­ta sii­hen pää­see käsik­si ainoas­taan salasanalla.