C

Kyky pitää kiin­ni aika­tau­luis­ta tuo asiak­kaal­le luo­tet­ta­vuut­ta ja ennakoitavuutta

Yhteis­työm­me Ruuk­ki Con­struc­tio­nin kans­sa alkoi jo vuon­na 2016. Yhteis­työ­vuo­sien aika­na olem­me tuot­ta­neet Ruu­kil­le monen­lai­sia mate­ri­aa­le­ja mark­ki­noin­nin tuek­si usei­na eri kie­li­ver­sioi­na Ruu­kin brän­dioh­jeis­toa nou­dat­taen. Käsis­säm­me ovat syn­ty­neet niin esit­teet, hin­nas­tot, kuvas­tot, asen­nus­oh­jeet, leh­ti­mai­nok­set, logot, julis­teet, kyl­tit, pak­kauk­set, myyn­ti­kar­tat, väriop­paat kuin messuständitkin.

Hyvää ja pit­kää yhteis­työ­tä vaa­liak­sem­me olem­me aina pys­ty­neet vas­taa­maan asiak­kaan tar­pei­siin, oli­pa kyse sit­ten tiu­kas­ta aika­tau­lus­ta tai koko­nais­val­tai­ses­ta asiak­kuu­den hal­lin­nas­ta. Tavoit­tee­nam­me on olla jat­kos­sa­kin Ruuk­ki Con­struc­tio­nin mark­ki­noin­nin luottopeluri.

”Olem­me teh­neet yhteis­työ­tä Crea­me­dian kans­sa jo vuo­sien ajan. Hei­dän osaa­mi­sen­sa ja pal­ve­lua­sen­teen­sa on aina ollut ensi­luok­kai­nen – val­mii­ta jous­ta­maan tar­pei­dem­me mukaan, mikä on ollut arvo­kas­ta monis­sa tilan­teis­sa. Yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä eduis­ta on hei­dän kykyn­sä pitää kiin­ni aika­tau­luis­ta, mikä tuo luo­tet­ta­vuut­ta ja enna­koi­ta­vuut­ta pro­jek­tei­him­me. Myös pit­kä toi­mit­ta­ja­suh­de on syven­tä­nyt molem­min­puo­lis­ta ymmär­rys­tä ja teh­nyt toi­mek­sian­to­jen hal­lin­nas­ta suju­vaa. Tämä tut­tuus mah­dol­lis­taa nopeam­man rea­goin­nin ja tehok­kaam­man kom­mu­ni­kaa­tion, mikä on ollut kor­vaa­ma­ton­ta pro­jek­tien onnistumiselle.”

Tii­na Tukia
Head of mar­ke­ting, Roo­fing Euro­pe
Ruuk­ki Construction

”Crea­me­dian pal­ve­lu on ollut jous­ta­vaa ja mut­ka­ton­ta jo vuo­sien ajan. Luot­to­pe­lu­ri Ruu­kin joukkueessa!”

Rai­sa Kota­nen
Head of mar­ke­ting, Roo­fing Fin­land
Ruuk­ki Construction