C

Pak­kaus on tär­keä brän­din­ra­ken­nuk­sen väline

Brän­di­vies­ti välit­tyy tehok­kaim­min pak­kauk­sis­sa, sil­lä nii­tä kulut­ta­ja näkee useimmiten. 

Brän­din kehit­tä­mi­sen ja ydin­vies­tien tar­ken­ta­mi­sen tulee­kin aina näkyä myös pak­kaus­ten ilmees­sä. Sik­si Korv-Görans Keba­bil­la brän­din kir­kas­ta­mi­nen ja ydin­vies­tien tar­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin­kin niistä.

Hyvä pak­kaus erot­tuu kil­pai­li­jois­taan. Sen lisäk­si pak­kauk­sen tulee pitää kiin­ni brän­di­lu­pauk­ses­ta ja tuot­teen on aina vas­tat­ta­va pak­kauk­sen lupaa­mia asioi­ta. Hyvin suun­ni­tel­lun pak­kauk­sen sisäl­tä­män tuot­teen kulut­ta­ja ostaa mie­lel­lään uudelleen.

Göran­sin pak­kauk­sis­sa tois­tu­vat visu­aa­li­set ele­men­tit mah­dol­lis­ta­vat tuot­tei­den erot­te­lun värien avul­la ilman, että brän­din tun­nis­tet­ta­vuus tai sar­jan yhte­näi­syys kär­si­vät. Näi­tä ele­ment­te­jä hyö­dyn­ne­tään myös muus­sa mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­sa, kuten print­ti­mai­non­nas­sa, net­ti­si­vuil­la sekä pro­mo- ja messuosastoissa.

Puhu­vat­ko tei­dän tuot­teen­ne ja pak­kauk­sen­ne samaa kieltä?

”Sijoi­tus brän­diin näkyy tulok­se­na vii­van alla.”

Gus­tav Gran­holm
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Ab Korv-Görans Kebab Oy