C

Tee oikein — kun­ta­mark­ki­noi roh­keas­ti kuten Haapajärvi

Vuon­na 1999 Kes­ki-Euroo­pan tele­vi­siois­sa pyö­ri ison, kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen jää­tee­mai­nos, jos­sa ret­ki­kun­ta tar­poo ark­ti­sis­sa olois­sa – ja mil­tei hau­tau­tuu lumi­vyö­ryn alle. Lopus­sa ruu­tuun ilmes­tyy teks­ti “Haa­pa­jär­vi –27 °C”.

Haa­pa­jär­vi­set koki­vat mai­nok­sen heti omak­seen ja intou­tui­vat keräi­le­mään tee­kup­pe­ja, jär­jes­tä­mään tee-pik­nik­ke­jä – ja julis­tau­tu­maan ”Suo­men Viral­li­sek­si Teekaupungiksi”.

”Tee­kau­pun­ki” muo­dos­tui­kin luon­te­vak­si läh­tö­koh­dak­si, kun ryh­dyim­me luo­maan Haa­pa­jär­vel­le uut­ta visu­aa­lis­ta ilmet­tä osa­na kau­pun­gin koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­ti­uu­dis­tus­ta. Jalos­tim­me tee­mas­ta logon, jol­le perus­il­meen antoi tee­pus­sin narus­ta tut­tu 8‑kulmainen lap­pu­nen. Värit löy­tyi­vät haa­van­leh­des­tä ja jär­vi­ve­des­tä. ”Tee oikein.” ‑slo­ga­nis­sa puo­les­taan yhdis­ty­vät sekä tee-juo­ma että teh­dä-ver­bin imperatiivimuoto.

Tuo­ret­ta slo­ga­nia käy­tet­tiin kam­pan­ja­mai­nos­sar­jan otsi­koi­den alus­sa ja lop­pu vaih­te­li aina mai­nok­sen sisäl­lön mukaan. Mai­nok­sil­la vedot­tiin ihmi­sen omien valin­to­jen ja teko­jen mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen. Yllä ole­vaa kuvi­tus on esi­merk­ki  ”Tee oikein – ajat­te­le las­te­si tule­vai­suut­ta ” ‑kam­pan­ja­ma­te­ri­aa­lis­ta, joil­la ihmi­siä hou­ku­tel­tiin muut­ta­maan Haapajärvelle.

Loim­me kau­pun­gin net­ti­si­vuil­le uuden, raik­kaan ilmeen ja lisä­sim­me sisäl­töön muut­ta­jil­le sekä yrit­tä­jil­le omat kam­pan­ja­si­vun­sa. Some­ka­na­vat­kin sai­vat mark­ki­noin­nis­sa täy­sin uuden roolin.

Itse koim­me erit­täin ilah­dut­ta­va­na Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin roh­keu­den läh­teä mark­ki­noin­nis­sa sel­väs­ti erot­tu­vam­mal­le linjalle.

”Mark­ki­noin­ti­toi­min­tam­me on kehit­ty­nyt ja olem­me saa­neet uusia ele­ment­te­jä sekä työ­ka­lu­ja some-mai­non­taan, tavoit­teem­me ovat toteu­tu­neet ja olem­me olleet tyytyväisiä”.

Juha Uusi­vir­ta
Kau­pun­gin­joh­ta­ja
Haa­pa­jär­ven kaupunki