C

Kan­nol­ta kan­sain­vä­li­sil­le markkinoille

Kala­jo­ki­nen per­hey­ri­tys Jun­nik­ka­la Oy on yksi maa­il­man moder­neim­mis­ta mekaa­ni­sen puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den lai­tok­sis­ta. Yri­tyk­sen asia­kas­a­jat­te­lu läh­tee met­säs­tä ja kul­kee koko ket­jun läpi aina lop­pua­siak­kaal­le saakka.

- Olem­me eris­kum­mal­li­nen toi­mi­ja, kuten sahat yleen­sä­kin, myyn­ti­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Jun­nik­ka­la vir­nis­tää.

- Raa­ka-aineem­me tulee lähia­lu­eel­ta, ja sik­si mei­dän pitää olla pai­kal­li­ses­ti läs­nä ja ker­toa raa­ka-aineen tuot­ta­jil­le mik­si olem­me ole­mas­sa ja mihin mei­tä tar­vi­taan. Kun sahal­ta siir­ry­tään myyn­ti­työ­hön, hom­mas­ta tulee­kin ker­ta­hei­tol­la kan­sain­vä­lis­tä, sil­lä viem­me tuot­tei­tam­me 35 maahan.

Pari vuot­ta sit­ten Jun­nik­ka­la Oy päät­ti kes­kit­tää kai­ken mark­ki­noin­tin­sa saman oven taak­se. Moni­puo­li­nen ja pai­kal­li­nen Crea­me­dia oli lopul­ta help­po valin­ta yhteis­työ­kump­pa­nik­si ja hom­mat pis­tet­tiin­kin ryti­näl­lä käyntiin.

- Alku oli aika vauh­di­kas, sil­lä jump­pa­sim­me Crea­me­dian kans­sa meil­le uuden yri­ty­sil­meen logoi­neen, net­ti­si­vui­neen, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­neen ja pak­kaus­mal­lei­neen, kuvai­lee Junnikkala.

- Raa­ka-ainee­na alu­eel­lam­me tuo­tet­tu puu on uniik­kia sekä lujuu­ten­sa että ulko­nä­kön­sä puo­les­ta, kehai­see Jun­nik­ka­la, joka kokee, että vien­nis­sä suu­rin mai­nos ja näky­vyys tulee itse tuot­tees­ta. Sik­si pak­kauk­sen ulkoa­suun onkin nyt kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huomiota.

- Hyvän tuot­teen lisäk­si pak­kaus on paras käyn­ti­kort­tim­me eri­tyi­ses­ti nyt, kun ei voi mat­kus­taa vie­mään omaa käyn­ti­kort­ti­aan ulkomaille.

Tätä vah­vuut­ta tar­vi­taan pait­si raa­ka-aineen tuot­ta­jien tavoit­ta­mi­ses­sa, myös uusien osaa­jien rek­ry­toin­nis­sa, Jun­nik­ka­la huomauttaa.

- On tär­ke­ää, että alu­eem­me nuo­ret näke­vät miten moni­puo­li­nen ja moder­ni toi­mi­ja olem­me. Crea­me­dia on aut­ta­nut mei­tä rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­sa näky­vyy­den osal ta ja olem­me­kin saa­neet sisään hyviä, ammat­ti­tai­toi­sia tyyppejä.

Crea­me­dian asiak­kaa­na Jun­nik­ka­laa vie­hät­tää eri­tyi­ses­ti se, miten yhteis­työ on hel­pot­ta­nut yri­tyk­sen pyörittämistä.

- Mei­dän näkö­vink­ke­lis­täm­me on suo­ras­taan luk­sus­ta, kun on vain yksi paik­ka, mis­tä saam­me kai­ken tar­vit­se­mam­me – oli kyse sit­ten kor­juu­näy­tök­sen videoin­nis­ta, some­jul­kai­sus­ta tai vaik­ka­pa rek­ry­toin­nis­ta, Jun­nik­ka­la kiittelee.

- Kun yhteis­työ­kump­pa­ni tie­tää mitä haluam­me ja mikä meil­le on tär­ke­ää, asioin­ti hoi­tuu nopeas­ti aihees­ta riip­pu­mat­ta. Crea­me­dias­sa onkin itsea­sias­sa pal­jon samaa kuin meis­sä. Molem­mat olem­me yri­tyk­si­nä riit­tä­vän iso­ja, mut­ta emme lii­an iso­ja ollak­sem­me jous­ta­via ja hel­pos­ti tavoitettavia.

”Pai­kal­li­nen mai­nos­toi­mis­to ymmär­tää alu­een kult­tuu­ria ja poh­ja­lais­ta ajattelutapaa.”

Veli-Mat­ti Jun­nik­ka­la
Myyn­ti­joh­ta­ja
Jun­nik­ka­la Oy