ETT LÅNGT OCH MENINGS­FULLT PARTNERSKAP

Ab A. Hägg­blom Oy till­ver­kar gru­vut­rust­ning av hög kva­li­tet såsom sko­por och platt­for­mar för gruv­mas­ki­ner, samt Wol­ve­rex-sko­por avsed­da för mer krä­van­de bruk. Des­su­tom erb­ju­der före­ta­get livscy­kelt­jäns­ter för sina pro­duk­ter, till exem­pel i form av underhåll och förbrukningsdelar.

Crea­me­dia har varit Hägg­bloms stra­te­gis­ka part­ner i fle­ra år – och man har job­bat med allt från att byg­ga före­ta­gets varu­mär­ke till marknadsföringsåtgärder.

– Vi har varit nöj­da med Crea­me­dias ser­vice. Även om vi inte all­tid varit öve­rens om idéer­na i bör­jan av pro­jek­ten har vi all­tid varit nöj­da med slut­re­sul­ta­tet. Det är så det fun­ge­rar med goda part­ners – när vi utma­nar varan­dra hit­tar vi den bäs­ta lös­nin­gen, säger Juk­ka Kar­hu­la som är verks­täl­lan­de direktör.

Rela­tio­nen har förs­tärkts ännu mer sedan Crea­me­dia blev en del av Hil­la Group.

– Vi har utö­kat samar­be­tet ytter­li­ga­re till innehålls­pro­duk­tion för digi­ta­la och socia­la medie­ka­na­ler, säger Karhula.

“Det är så det fun­ge­rar med goda part­ners – när vi utma­nar varan­dra hit­tar vi den bäs­ta lösningen.”

Juk­ka Kar­hu­la
Verks­täl­lan­de direk­tör
Ab A. Hägg­blom Oy