För en webbplats lönar det sig årli­gen att utfö­ra en underhåll­ning av webbplat­sen, varför inte även ofta­re. Det är vik­tigt att göra en gransk­ning av webbplat­sens aktuel­la innehåll och regel­bun­det rade­ra data som åldrats. En bil hålls inte hel­ler i skick utan regel­bun­den besikt­ning, berör även webbplatser.

Sida för sida, innehåll för innehåll

Det vik­ti­gas­te är att frams­kri­das i arbe­tet ord­ning­samt, alltså att grans­ka webbplat­sen sys­te­ma­tiskt sida för sida samt att fun­de­ra, är de exis­te­ran­de innehål­let längre rele­vant, kun­de man rade­ra den helt och hål­let eller behövs en helt ny up-to-date.

Sid­hie­rar­ki

Behand­la dina sidor i ord­ning efter deras vär­de. Vik­ti­ga sidor bör lyf­tas högre upp i en hie­rar­ki, alltså med fär­re klick från din huvud­si­da till en speci­fik sida, des­to högre upp place­ras den i hie­rar­kin. Ge tips också till de erfar­na sökar­na av vil­ket typ av innehåll du anser som vik­tigt genom att län­ka de vik­ti­ga­re innehålls­si­dor vid de mindre vik­ti­ga sidorna.

Fun­ge­rar sidan som den ska?

Om en sida inte har besö­ka­re eller att det inte görs de saker som du vill (ner­ladd­ning av gui­de, pre­nu­me­ra­tion av nyhetsbrev, kon­takt­tag­ning), fun­de­ra över vad som bör göras, för att få besö­kar­na att göra de saker du vill. När du gör ändrin­gar är det vik­tigt att behål­la sidans adress ofö­rän­drad, om möj­ligt. Om det­ta inte går, kom ihåg att omdi­ri­ge­ra från den gam­la adres­sen till den nya. I vis­sa fall kan det fin­nas behov till en helt ny sida, i så fall även webb-adres­sen av saj­ten är opti­me­rad enligt innehål­let. Du kans­ke även läg­ger mär­ke till att på din webb-sida finns det på fle­ra stäl­len innehåll rela­te­rat till sam­ma ämne, i så fall bör du över­vä­ga att slå sam­man saj­ter­na till ett och sam­ma stäl­le. Åte­ri­gen är det vik­tigt att kom­ma ihåg att diri­ge­ra sidans gam­la adress till den nya.

Är innehål­let inaktuellt?

Fas­tän sidans innehåll inte längre är aktuellt, lönar det sig att grans­ka om det fort­fa­ran­de finns ett vär­de. Ifall kva­li­tets­län­kar rik­tats till din sajt, t.ex från nyhets­me­dior, är det värt att utnytt­ja dem genom att omdi­ri­ge­ra sidoadres­sen till den näst bäs­ta sidan som innehålls­mäs­sigt mots­va­rar sidan.

Tek­nisk pres­tan­da och informationssäkerhet

Webb­si­dor­nas infor­ma­tions­sä­ker­het ska vara aktuellt. Oli­ka (oftast lags­tad­gad) cer­ti­fi­kat, stan­dar­der och direk­tiv, är i dags­lä­ge vid sidor­na livs­vik­ti­ga och dem bör upprätthål­las årli­gen. Om SSL-cer­ti­fi­kat sak­nas, kan det i värs­ta fall leda till att en obek­räf­tad sajt kan till och med återstå för att bloc­ke­ra webblä­sa­ren, i vil­ket fall kan orsa­ka att en möj­lig kund som redan varit på väg att köpa tjäns­ter av dig ham­nar inte på din sida, och där­med bes­lu­tar sig för att väl­ja en kon­kur­rent istället.

De fun­ge­ran­de sys­te­men bakom en webb­si­da (t.ex PHP-ver­sion, innehålls­han­te­rings­sys­tems (WordPress) ver­sio­ner, oli­ka til­läggs­de­lar) skall också även vår­das både vad gäl­ler infor­ma­tions­sä­ker­het och webb­si­dans funktionalitet.

Min­nes­lis­ta och tips

 • Vik­ti­gas­te instruk­tio­nen: Om sidan fun­ge­rar bra, gör inga förändrin­gar endast för gläd­jen av förändring
 • Tåga framåt sys­te­ma­tiskt sida för sida och för­sä­kra att innehål­let är aktuellt
 • Se till att de vik­ti­gas­te sidor­na är överst vid sidhierarkin
 • Behåll gam­malt men vär­de­fullt innehåll t.ex. en gam­mal nyhet
 • Tap­pa inte bort vik­ti­ga exter­na länkar
 • Slå sam­man data som är ovan på varandra
 • Ta hand om omdirigering
 • Tänk noga vad du gör till sidor­na som; 
  • o Har fått sto­ran­tal del­nin­gar vid socia­la medier
  • o Inom utforsk­ningsfäl­tet har en posi­tiv stigning
  • o Sidan har stor andel besö­ka­re och nerladdningar

Webbplat­sens årli­ga underhåll av Creamedia

Om du efter att läst det­ta fick en käns­la att de årli­ga underhål­let skul­le vara aktuellt, kon­tak­ta oss så fixar vi det.

Crea­me­dias årli­ga underhåll 300 € + alv., omfat­tar webbplat­sens besikt­ning och förs­lag av åtgär­der. Av underhål­let får du i din E‑post webbplat­sens årli­ga underhålls-kort, där du ser målen med underhåll­nin­gen med över­vä­gan­de och rekom­men­de­ran­de åtgär­der för webbplat­sens årli­ga underhåll. Ändrin­gar och upp­da­te­rin­gar av hem­si­dan fak­tu­re­ras till timpris enligt sepa­rat avtal.