Det sägs att en bild berät­tar mera än tusen ord. En video däre­mot innehål­ler en hel del bil­der, det kun­de väl sägas att en video berät­tar mer än en mil­jon ord.

Var­je före­tag har en his­to­ria. Före­tags his­to­rian kan framfö­ras till mot­ta­ga­ren på mån­ga oli­ka sätt. Den kan berät­tas per­son­ligt, i ett tele­fon­sam­tal eller pre­sen­te­ras i power point-for­mat, i ett med­de­lan­de via epost och så vida­re, oli­ka verk­tyg finns. Hur skul­le det vara om du pre­sen­te­ra­de his­to­rian i video format?

Före­tags­vi­deor kan utnytt­jas på mån­ga oli­ka sätt.

Tänk dig om du kun­de sän­da en pro­dukts int­ro­duk­tion till din kund via epost. Inver­kan är säker­li­gen stör­re än leve­ran­sen av en pro­dukt­broschyr. Videor­na är trev­li­ga att kol­la på och det bäs­ta, du kan läg­ga till ele­ment som påver­kar käns­lor, t.ex musik.

Du kan även utnytt­ja en video för att ska­pa en arbets­gi­var­bild. Låt dina arbets­ta­ga­re berät­ta i video­for­mat om sina arbet­supp­gif­ter, du kan använ­da videon i rek­ry­te­ring och utbild­ning av personal.

Videons kraft base­rar sig på att du kan berät­ta om din pro­dukt eller före­tags­his­to­ria på några minu­ter – i levan­de bild och du behö­ver inte själv vara fysiskt på plats.

Till din tjänst!

Vi finns här för dig, du får video­pro­duk­tio­nen av oss som en nyc­kelfär­dig tjänst. Vi brains­tor­mar innehål­let, för­be­re­der manus, tar hand om film­ning, edi­te­ring, ljus­sätt­ning, sty­ling och redi­ge­rar videon efter dina behov. T.ex av före­tags­vi­deor kan vi redi­ge­ra kor­ta klipp för reklam, till oli­ka kana­ler på socia­la medier.

Låt vårt arbe­te tala för oss

Hur låter det, ska vi förän­dra ditt före­tags- eller din pro­duktshis­to­ria till levan­de bild? Härifrån hit­tar du förs­mak av video­pro­duk­tion vi genomfört. Tit­ta och Njut!

Ta kon­takt med Crea­me­dias video­pro­ducent, ring eller skic­ka epost till Tur­bo (Thorb­jörn Ljun­geld) och låt oss för­vand­la ord till handlingar.