Crea­me­dia har fått nya ägare

Crea­me­dia har fått nya ägare

WTF Design har köpt verk­sam­he­ten av reklam­byrån Crea­me­dia som är verk­sam i Kar­le­by från Hil­la Group Abp. Reklam­byrån fort­sät­ter under nam­net Crea­me­dia och verk­sam­he­ten fort­sät­ter som van­ligt på Strand­ga­tan tio. WTF Designs kund­löf­te...
Berät­ta din his­to­ria i videoformat

Berät­ta din his­to­ria i videoformat

Det sägs att en bild berät­tar mera än tusen ord. En video däre­mot innehål­ler en hel del bil­der, det kun­de väl sägas att en video berät­tar mer än en mil­jon ord. Var­je före­tag har en his­to­ria. Före­tags his­to­rian kan framfö­ras till mot­ta­ga­ren på...
Årsun­derhåll av webbplats

Årsun­derhåll av webbplats

För en webbplats lönar det sig årli­gen att utfö­ra en underhåll­ning av webbplat­sen, varför inte även ofta­re. Det är vik­tigt att göra en gransk­ning av webbplat­sens aktuel­la innehåll och regel­bun­det rade­ra data som åldrats. En bil hålls inte hel­ler...
Int­res­se­väc­kan­de innehåll gav 60% ökad försäljning

Int­res­se­väc­kan­de innehåll gav 60% ökad försäljning

INT­RES­SE­VÄC­KAN­DE INNEHÅLL GAV 60 % ÖKAD FÖRSÄLJNING Mju­kva­rufö­re­ta­get Softwa­ve är exper­ter inom ana­lys, bear­bet­ning och utveckling av data som erb­ju­der digi­ta­la tjäns­ter och systemlösningar. Crea­me­dia och Softwa­ve inled­de ett samar­be­te...
Från en stub­be till inter­na­tio­nel­la marknader

Från en stub­be till inter­na­tio­nel­la marknader

Från en stub­be till inter­na­tio­nel­la marknader Famil­jefö­re­tag Jun­nik­ka­la Oy från Kala­jo­ki är en av värl­dens moder­nas­te anlägg­nin­gar inom den meka­nis­ka trä­bear­bet­ning­sin­dustrin. Före­ta­gets kund­tän­kan­de star­tar i sko­gen och löper...