WTF Design har köpt verk­sam­he­ten av reklam­byrån Crea­me­dia som är verk­sam i Kar­le­by från Hil­la Group Abp. Reklam­byrån fort­sät­ter under nam­net Crea­me­dia och verk­sam­he­ten fort­sät­ter som van­ligt på Strand­ga­tan tio.

WTF Designs kund­löf­te är att göra kun­der­nas varu­mär­ken syn­li­ga genom mark­nadsfö­ring, kom­mu­ni­ka­tion och digi­tal mark­nadsfö­ring. Före­ta­gets kun­der inklu­de­rar bland annat oli­ka industribranscher, offent­li­ga för­valt­nin­gar, stä­der, kom­mu­ner, aktö­rer inom turist­nä­rin­gen, kon­su­ment­va­ru­mär­ken och utbildningsorganisationer.

WTF Designs tjäns­ter inklu­de­rar varu­mär­kes­byg­gan­de och krea­tiv design, pla­ne­ring av webbplat­ser och andra webbt­jäns­ter, mark­nadsfö­ring och reklam samt innehålls­pro­duk­tion och kommunikation.

Hand­lings­kraft, inno­va­tion, omsorg, till­växt och ans­var. Det­ta är våra värden.

Ent­repre­nö­rer­na San­na och Las­se från WTF Design

San­na Paak­ko­nen grun­da­de WTF Design år 2008 och kom­mer fra­mö­ver att fun­ge­ra som verks­täl­lan­de direk­tör för både WTF Design och Crea­me­dia, ans­va­rig för mark­nadsfö­ring, pro­jekt­led­ning, kundre­la­tio­ner och före­ta­gets HR-frå­gor. Las­se Paak­ko­nen är affärschef för WTF Design. Han ans­va­rar för för­sälj­ning, mark­nadsfö­ring, stra­te­gisk pla­ne­ring och kund­han­te­ring. Sys­ko­nen San­na och Las­se äger 100 % av före­ta­gets aktier. Båda kom­mer att synas ofta i före­ta­gets kon­tor i Uleå­borg och Bra­hes­tad, samt i Karleby.

Vi har byggt vår verk­sam­het lång­sik­tigt och med en posi­tiv ins­täll­ning, stän­digt utfors­kan­de till­växt­möj­lig­he­ter. När möj­lig­he­ten att stär­ka vår posi­tion i Mel­lers­ta Öster­bot­ten upps­tod med Crea­me­dia, kun­de vi inte mis­sa den­na uni­ka möj­lig­het. Affä­ren med Crea­me­dia var ett noga över­vägt till­växtsprång som också ger en ny rikt­ning för vår verksamhet.

VD San­na Paakkonen

Vi är en reklam­byrå som vär­de­rar ener­giskt age­ran­de, vars upp­drag är att stär­ka kun­der­nas kon­kur­rens­kraft. Vi vill alltså hjäl­pa våra kun­der att bätt­re tjä­na sin målgrupp på ett mer ans­vars­fullt och kva­li­ta­tivt sätt.

Affärschef Las­se Paakkonen

Årets före­ta­ga­re i Brahestad

WTF Design San­na och Las­se belö­na­des i okto­ber som Årets före­ta­ga­re i Bra­hes­tad. I moti­ve­rin­gen för utmär­kel­sen står det följande:

Det starkt växan­de famil­jefö­re­ta­get har utvid­gat sin ägar­krets och tagit ett till­växtsprång inom sin bransch. Före­ta­get byg­ger sitt varu­mär­ke och kän­ne­dom på ett sätt som har gjort före­ta­get att­rak­tivt för både kun­der och arbets­sö­kan­de. WTF Design är en äkta part­ner till sina kun­der, som kom­mu­nice­rar int­res­sant och enga­ge­ran­de om mark­nadsfö­ring på ett sätt som också int­res­se­rar van­li­ga män­nis­kor och posi­tivt lyf­ter fram hems­ta­den, där före­ta­gets arbe­te syns i både sta­den Bra­hes­tads och pri­va­ta före­tags varu­mär­ken. Sät­tet som före­ta­gar­na skö­ter sin verk­sam­het och syn­lig­het är uppfris­kan­de och eko­no­miskt lönsamt.

Framåt till­sam­mans!

Krea­ti­vi­te­ten hos Crea­me­dias per­so­nal kom­mer från en vil­ja att ifrå­ga­sät­ta och utvecklas till förmå­gan att pro­duce­ra nya lös­nin­gar för kun­der­nas bäs­ta. Pålit­lig­he­ten byg­ger på mång­si­dig kuns­kap, en lämplig kom­bi­na­tion av lång erfa­ren­het och ung­dom­lig entusiasm samt förståel­se för kun­dens affärs­verk­sam­het och rätt mediaval.

WTF Design föl­jer dagli­gen vik­ti­ga vär­den för tea­met, som åters­peglar tea­mets erfa­ren­hets­bas, arbets­sätt, krea­ti­vi­tet och möta kun­der som de bäs­ta exper­ter­na inom sina områden.

Vär­de­na ins­pi­re­rar alltså både Crea­me­dia och WTF Design att utvecklas till­sam­mans till ännu mer mång­si­di­ga exper­ter. Vår gemen­sam­ma vil­ja är att infria vårt löf­te till våra kun­der som kun­ni­ga, pålit­li­ga och krea­ti­va marknadsföringsproffs.

Blic­ken framåt och till­sam­mans! Med den­na grund är det bra att fortsätta.