C

Kiin­nos­ta­vil­la sisäl­löil­lä jopa 60% enem­män lisämyyntiä

Ohjel­mis­to­y­ri­tys Softwa­ve on tie­don ana­ly­soin­nin, jalos­ta­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja, joka tar­jo­aa digi­taa­li­sia pal­ve­lu- ja järjestelmäratkaisuja. 

Crea­me­dia ja Softwa­ve aloit­ti­vat mark­ki­noin­ti­kump­pa­nuu­den tam­mi­kuus­sa, kun Softwa­ven mark­ki­noin­nin muu­tok­set tuli­vat ajankohtaiseksi.

– Me uskom­me kes­ki­poh­ja­lai­seen osaa­mi­seen, joten halusim­me pai­kal­li­sen toi­mi­jan, jol­ta saam­me kaik­ki tar­vit­se­mam­me mark­ki­noin­ti­pal­ve­lut, ker­too Softwa­ven toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Leh­ti­nen.

”Crea­me­dias­sa sitou­du­taan asiak­kuu­teen ja halu­taan oikeas­ti oppia se, mitä tar­joam­me, myym­me ja ajattelemme.” 

Vuo­si­kel­lo ja mark­ki­noin­ti­stra­te­gia punai­se­na lankana

Ensim­mäi­se­nä työs­tet­tiin Softwa­vel­le mark­ki­noin­ti­stra­te­gia. Uusi stra­te­gia muo­dos­tet­tiin Crea­me­dian asian­tun­ti­joi­den vetä­mäs­sä työ­pa­jas­sa, johon osal­lis­tui­vat Softwa­ven tuo­te­pääl­li­köt ja muut avainhenkilöt.

Uuden mark­ki­noin­ti­stra­te­gian poh­jal­ta luo­tiin mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo, johon aika­tau­lu­tet­tiin ja vas­tuu­tet­tiin mark­ki­noin­nin teh­tä­vät seu­raa­val­le vuo­del­le. Crea­me­dia ehdot­ti Softwa­vel­le myös tyy­lin päi­vit­tä­mis­tä uuden mark­ki­noin­ti­stra­te­gian mukaisesti.

– Myym­me asian­tun­ti­juut­ta ja rat­kai­su­ja, mut­ta olem­me työn­te­ki­jöi­nä ja orga­ni­saa­tio­na ren­to­ja ja muka­via, ja Crea­me­dia on osan­nut tuo­da sitä mark­ki­noin­tiim­me. Verk­ko­si­vu­jem­me etusi­vun guru-hah­mo on sii­tä hyvä esi­merk­ki. Sii­nä aika hyvin tii­vis­tyy se, että he hok­sa­si­vat, kei­tä me olem­me, Softwa­ven vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja Kat­ri Kan­nia­la iloitsee.

Kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä verk­koon ja uutiskirjeisiin

Mark­ki­noin­nin yti­men muo­dos­ta­vat kiin­nos­ta­vat sisäl­löt. Joka kuu­kausi jul­kais­taan vähin­tään yksi asia­kas­ta­ri­na tai blo­gi­kir­joi­tus, jos­sa kon­kre­ti­soi­daan Softwa­ven rat­kai­su­jen hyö­dyt asiak­kaal­le, ja tuo­daan esiin työn­te­ki­jöi­den asiantuntemus.

Hyvien sisäl­tö­jen ympä­ril­le raken­ne­taan mark­ki­noin­ti. Sisäl­tö­jä mark­ki­noi­daan sel­lai­sis­sa kana­vis­sa, jois­sa ne tavoit­ta­vat oikean koh­dey­lei­sön. Eri­tyi­sen hyviä tulok­sia on saa­tu Lin­ke­dIn-mai­non­nan kaut­ta, sekä uutis­kir­jeel­lä, jon­ka luki­ja­mää­rä jopa kuusin­ker­tais­tui yhteis­työn myötä!

Ana­ly­tiik­ka ohjaa­mas­sa markkinointia

Ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lul­la seu­ra­taan mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den tehok­kuut­ta ja huo­leh­di­taan verk­ko­si­vu­jen opti­moin­nis­ta. Crea­me­dian avul­la Softwa­ven näky­vyys on kas­va­nut haku­tu­lok­sis­sa ja net­ti­si­vuil­le on saa­tu lisää lii­ken­net­tä. Kuu­kausit­tai­ses­sa mark­ki­noin­ti­pa­la­ve­ris­sa käy­dään läpi, kuin­ka hyvin edel­li­sen kuun tavoit­teet on saa­vu­tet­tu ja poh­di­taan samal­la, mis­sä voi­si parantaa.

Myyn­nin kas­vu jopa 60 prosenttia

Crea­me­dian asiak­kuus­pääl­lik­kö on naut­ti­nut yhteis­työs­tä Softwa­ven kanssa.

– Tii­viil­lä yhteis­työl­lä syn­tyy par­haat tulok­set. Kun opim­me tun­te­maan asiak­kaan kans­sa toi­sem­me, pys­tym­me tar­joa­maan aina vain parem­pia rat­kai­su­ja ja kom­mu­ni­koin­ti on mut­ka­ton­ta. Lisäk­si on uskal­lus­ta hei­tel­lä ideoi­ta ja palau­tet­ta puo­lin ja toi­sin, jol­loin kehi­ty­tään jatkuvasti.

Myös toi­mi­tus­joh­ta­ja Leh­ti­nen on tyy­ty­väi­nen yhteis­työl­lä saa­vu­tet­tui­hin tuloksiin.

– Osaa­mi­sem­me myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa on kas­va­nut tämän yhteis­työn kaut­ta. Olem­me edel­lä tämän vuo­den tavoit­tei­ta, joten suun­ta on oikea ja tulok­sia tulee. Tänä vuon­na lisens­si­myyn­tim­me on kas­va­nut jo 60%. Crea­me­dia on osan­nut antaa meil­le raik­kai­ta ideoi­ta ja nos­taa asian­tun­ti­juut­tam­me esil­le sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa. Me tar­vi­taan ammat­ti­lais­ten apua mark­ki­noin­nis­sa, sik­si meil­lä on tämä yhteistyö.