ETT LÅNGT SAMAR­BE­TE SOM MÖJ­LIGG­JORT EFFEK­TI­VA LÖSNINGAR

Sarins Båtar, ett famil­jefö­re­tag från Kar­le­by som grun­da­des år 1967, till­ver­kar all­vä­dersbå­tar av mär­ket Sargo.

Samar­be­tet med Sarins Båtar star­ta­de med pro­duk­tion av broschy­rer och tryckt reklam. Samar­be­tet, som star­ta­de 1992, har succes­sivt expan­de­rat till ett omfat­tan­de marknadsföringspartnerskap.

På Crea­me­dia har vi varit myc­ket invol­ve­rad i utvecklin­gen av båt­mär­ket Sar­go – vi har pla­ne­rat och genomfört bland annat tryck­ta annon­ser, webbplat­ser, oli­ka kam­pan­jer, pro­mo- och mäss­pro­duk­ter, ban­de­rol­ler, foton, videor och 3D-animationer.

“Den 30 år lån­ga seglat­sen med Crea­me­dia har tes­tats på inter­na­tio­nellt vatten.”

Tho­mas Sarin
Verks­täl­lan­de direk­tör
Sarins Båtar Ab Oy