C

Pit­käl­lä yhteis­työl­lä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen on ollut tehokasta

Vuon­na 1967 perus­tet­tu kok­ko­la­lai­nen per­hey­ri­tys Sarins Båtar val­mis­taa joka sään venei­tä Sargo-tuotemerkillä.

Yhteis­työ Sarins Båta­rin kans­sa läh­ti alku­jaan liik­keel­le esit­tei­den ja print­ti­mai­non­nan suun­nit­te­lus­ta ja toteut­ta­mi­ses­ta. Vuon­na 1992 alka­nut yhteis­työ on vähi­tel­len laa­jen­tu­nut laa­ja-alai­sek­si markkinointikumppanuudeksi.

Crea­me­dia on olleet vah­vas­ti muka­na myös hei­dän Sar­go-venebrän­din­sä kehit­tä­mi­ses­sä: Olem­me suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet muun muas­sa print­ti­mai­non­taa, net­ti­si­vut, eri­lai­sia kam­pan­joi­ta, pro­mo- ja mes­su­tuot­tei­ta, ban­ne­rei­ta, valo­ku­via, videoi­ta, ja 3D-animaatioita…

” 30 vuo­den yhtei­nen tai­val Crea­me­dian kans­sa on tes­tat­tu kan­sain­vä­li­sil­lä vesillä.”

Tho­mas Sarin
toi­mi­tus­joh­ta­ja
Sarins Båtar Ab Oy