Har du fun­de­rat på Google Ads-annon­se­ring, med du vet inte rik­tigt var du ska börja?

Det lön­sam­mas­te är att all­tid överlå­ta upp­gif­ten till en pro­fes­sio­nell, det kan näm­li­gen hän­da så att när du lär dig idag har egens­ka­per­na redan förän­drats efter ett tag. För att kom­ma till bot­ten med vad det hand­lar om, fort­sätt läsa. I den här arti­keln kom­mer vi att berät­ta mer om grun­der­na i Google Ads.

Hur fun­ge­rar Google Ads?

Som nam­net anty­der, är Google Ads Googles egen annonsplatt­form. Med Google Ads pro­fi­len, är det möj­ligt att annon­se­ra ett sökords­ba­se­rat sys­tem från kon­tot, vil­ket gör att din tjänst visas på de bäs­ta plat­ser­na i Googles sökre­sul­tat. Genom det­ta är det även möj­ligt att annon­se­ra på samar­bets­part­ners webbplat­ser, såsom You­Tu­be. Med hjälp av sökor­dan­non­se­ring kan du få din tjänst att stic­ka ut, när sök­nin­gar som mots­va­rar dina sökord görs, är din poten­tiel­la kund bara ett klick bort från din produkt/tjänst.

Good­le Ads-annon­se­ring grun­das sig i “pay per click” — model­len. Pay-per-click (PPC) innebär att köpa besö­ka­re på saj­ten, så du beta­lar bara när använ­da­ren klic­kar på annon­sen till den sidan du vill. När det görs på rätt sätt är Google Ads-annon­se­ring gans­ka kost­nad­sef­fek­tiv och lön­sam marknadsföring.

Det är också enkelt att veri­fie­ra lön­sam­he­ten för Google Ads-annon­se­ring, efter­som kor­rekt data erhålls från resul­ta­ten. Genom att spå­ra data får du infor­ma­tion om hur mån­ga klick som krävs på din sida för att få ett köp och där­med hur myc­ket mark­nadsfö­ring som krävs i genoms­nitt för ett köp.

Grun­da ett kon­to och pla­ne­ra en kampanj

För att kom­ma igång bör du ha ett Google Ads-kon­to, var alla mark­nadsfö­rings­kam­pan­jer pla­ne­ras och lan­se­ras. Att ska­pa en mark­nadsfö­rings­kam­panj är i sig hyf­sat enkelt, och natur­ligt­vis krä­ver övning, precis som allt annat.

När man pla­ne­rar en kam­panj är det värt att bör­ja med att fun­der över hur/med vil­ket buds­kap mark­nadsfö­rin­gen ska genomfö­ras. Efter det här bes­lu­tar man en bud­get och mark­nadsfö­ring­sområ­de. Du kan rik­ta in områ­det myc­ket exakt, även efter stad. Dock lönar det sig att se till anta­let sök­nin­gar i områ­det i frå­ga är till­räckligt, om det inte finns några sök­nin­gar så är det inte värt att annon­se­ra. Till exem­pel en pizze­ria i Hel­sing­fors får säker­li­gen betyd­ligt mer sök­nin­gar, än en pizze­ria på en mindre ort, där det möj­li­gen bara finns en pizzeria.

I det här ske­det bör du se till att webbplat­sens spår­ning av besö­ka­re (web­ba­na­lys) är i skick och uppdaterad.

Välj sök­ning­sor­den och annon­se­rings sättet

I pla­ne­rings­fa­sen bör du bes­täm­ma om du vill annon­se­ra enbart på Googles sök­mo­tor eller om kam­pan­jen även ska utsö­kas till Google part­ners, till exem­pel You­tu­be. Om du väl­jer sökord­san­non­se­ring, bör de vara val­da redan när annon­sen skapas.

Sökor­den är ord eller fra­ser som använ­da­re kan använ­da för att söka infor­ma­tion om din pro­dukt eller en tjänst i en Google-sök­ning. I ett bra sökord finns det två eller tre delar, de är även förmån­li­ga­re än ett ords sökord. Till din annons behö­ver du bra kva­li­tets­po­äng så att det går att rik­ta in annon­sen exakt och kost­nad­sef­fek­tivt. Anta­let kva­li­tets­po­än­gen och belop­pet på det mot­tag­na budet avgör också hur din annons place­ras i sökre­sul­ta­ten. I kam­pan­jer­na är det även möj­ligt att ange nega­ti­va sök­ter­mer, det vill säga de som du inte vill att din annons ska visas på. Syf­tet med nega­ti­va sökord är att mins­ka olön­sam­ma klick. Nega­ti­va sökord är lön­sam­ma att använ­da, för att det hjäl­per dig att maxi­me­ra effek­ti­vi­te­ten av din budget.

Fasts­täll en budget

Du kan väl­ja hur myc­ket du vill läg­ga på mark­nadsfö­ring på daglig basis, och sam­ti­digt bör du också defi­nie­ra en max bud­get för måna­den, i så fall kom­mer det belop­pet aldrig att övers­kri­das. Om du ändrar dig på vägen är det lätt att ändra bud­ge­ten eller till och med stop­pa kam­pan­jen helt och hållet.

Varför ska du väl­ja Google-Ads?

I Google Ads sök­mo­to­ran­non­se­ring beta­lar du endast för besö­ka­re, inte visningar.

Du når dina köp­sug­na kun­der och ifall de inte köper direkt är det tro­ligt att köpet åtmins­to­ne är under över­vä­gan­de, få sur­far på skoj och letar efter vis­sa produkter/tjänster.

Du erb­ju­der lätt­het och hjälp direkt vid köp­tillfäl­let, du “pus­har” inte. Swai­par du för­bi annon­ser­na på din Ins­ta­gram eller hål­ler du dig framför tv:n under reklampausen?

I Google visas din annons endast när någon söker efter en pro­dukt eller tjänst med de sök­ter­mer du defi­nie­rar. Till och med 90% av män­nis­kor bör­jar söka efter en pro­dukt eller tjänst via sökmotorer.

Till din tjänst!

Ifall du behö­ver en pro­fes­sio­nells hjälp i Google Ads-annon­se­ring, kon­tak­ta oss så sät­ter vi igång!