Kas­va­ta lii­ke­toi­min­taa­si Google Adsin avulla

Kirjoittanut: Emilia

24.4.2023

Olet­ko poh­ti­nut Google Ads ‑mai­non­taa, mut­ta et oikein tie­dä, mis­tä läh­teä liik­keel­le? Kan­nat­ta­vin­ta on aina antaa teh­tä­vä ammat­ti­lai­sen hoi­det­ta­vak­si, hel­pos­ti voi nimit­täin käy­dä niin, että kun tänään opet­te­let, ovat omi­nai­suu­det het­ken pääs­tä jo muut­tu­neet. Jot­ta pää­set tar­kem­min jyväl­le sii­tä, mis­tä on kysy­mys, niin jat­ka luke­mis­ta. Ker­rom­me täs­sä artik­ke­lis­sa tar­kem­min Google Adsin alkeista.

Miten Google Ads toimii?

Google Ads on nimen­sä mukaan Googlen oma mai­non­ta-alus­ta. Google Ads – tilil­tä on mah­dol­lis­ta mai­nos­taa avain­sa­noi­hin perus­tu­val­la jär­jes­tel­mäl­lä, jol­loin saat pal­ve­lusi näky­mään Googlen haku­tu­lok­sis­sa par­hail­la pai­koil­la. Tätä kaut­ta on mah­dol­lis­ta mai­nos­taa myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den sivuil­la, kuten esi­mer­kik­si You­Tu­bes­sa. Hakusa­na­mai­non­nan avul­la saat pal­ve­lusi nouse­maan esiin sil­loin, kun hakusa­no­ja­si vas­taa­via haku­ja teh­dään, jol­loin poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si on vain klik­kauk­sen pääs­sä tuotteestasi/palvelustasi.

Google Ads ‑mai­non­ta perus­tuu ”pay per click”-malliin. Pay-per-click (PPC) tar­koit­taa käy­tän­nös­sä vie­rai­lu­jen osta­mis­ta sivus­tol­le, mak­sat siis vain sil­loin, kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nok­ses­ta halua­mal­le­si sivul­le. Oikein teh­ty­nä Google Ads ‑mai­non­ta on var­sin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja kan­nat­ta­vaa markkinointia.

Google Ads ‑mai­non­nan kan­nat­ta­vuus on myös help­poa toden­taa, kos­ka tulok­sis­ta saa­daan tark­kaa dataa. Seu­raa­mal­la dataa saa­daan tie­toa sii­tä, miten mon­ta klik­kaus­ta sivul­le­si vaa­di­taan, jot­ta saat yhden oston ja edel­leen, min­kä ver­ran mark­ki­noin­tia yksi osto kes­ki­mää­rin vaatii.

Perus­ta tili ja suun­nit­te­le kampanja

Aloit­taak­se­si sinul­la tulee olla Google Ads ‑tili, jota kaut­ta kaik­ki mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat suun­ni­tel­laan ja käyn­nis­te­tään. Mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan luo­mi­nen itses­sään on koh­tuul­li­sen help­poa ja toki oppi­mi­nen vaa­tii har­joit­te­lua, kuten kaik­ki muukin.

Kam­pan­jan suun­nit­te­lu kan­nat­taa aloit­taa miet­ti­mäl­lä, mil­lä tavoin/millä vies­til­lä mark­ki­noin­tia läh­de­tään teke­mään. Tämän jäl­keen pää­te­tään bud­jet­ti ja mark­ki­noin­tia­lue. Alu­een voi koh­dis­taa hyvin­kin tar­kas­ti, jopa kau­pun­ki­koh­tai­ses­ti. Tosin kan­nat­taa pitää huol­ta sii­tä, että kysei­sel­lä alu­eel­la haku­jen mää­rä on riit­tä­vä, jos ei ole haku­ja, niin mai­nos­taa­kaan ei kan­na­ta. Esi­merk­ki­nä pizze­ria Hel­sin­gis­sä saa var­mas­ti huo­mat­ta­van mää­rän enem­män haku­ja, kuin pizze­ria jol­la­kin pie­nem­mäl­lä pai­kal­la, jos­sa on mah­dol­li­ses­ti yksi ainoa pizzeria.

Täs­sä vai­hees­sa tulee huo­leh­tia myös sii­tä, että verk­ko­si­vus­to­si kävi­jä­seu­ran­ta on kun­nos­sa ja ajan tasalla.

Valit­se hakusa­nat ja mainostustapa

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tulee päät­tää, halu­aa­ko mai­nos­taa ainoas­taan Googlen haku­ko­nees­sa vai laa­jen­ne­taan­ko kam­pan­jaa myös Googlen yhteis­työ­kump­pa­nei­den, esi­mer­kik­si You­Tu­ben puo­lel­le. Jos valit­set hakusa­na­mai­non­nan, ne on olta­va valit­tu­na jo sii­nä vai­hees­sa, kun mai­nos­ta ale­taan luomaan.

Hakusa­nat ovat sano­ja tai lausei­ta, joil­la käyt­tä­jät mah­dol­li­ses­ti etsi­vät tie­toa tuot­tees­ta­si tai pal­ve­lus­ta­si Google-haul­la. Hyväs­sä hakusa­nas­sa on kak­si tai kol­me osaa, ne ovat myös edul­li­sem­pia kuin yhden sanan hakusa­nat. Tar­vit­set mai­nok­sel­le­si myös hyvät laa­tu­pis­teet, jot­ta mai­nos on mah­dol­lis­ta koh­den­taa tar­kas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Laa­tu­pis­tei­den mää­rä ja saa­dun hin­ta­tar­jouk­sen sum­ma mää­rit­tä­vät myös sen, miten mai­nos­ta­si haku­tu­lok­sis­sa sijoitellaan.

Kam­pan­jois­sa on myös mah­dol­li­suus mää­rit­tää nega­tii­vi­sia hakusa­no­ja, eli sel­lai­sia, joil­la et halua mai­nok­se­si näky­vän. Nega­tii­vis­ten hakusa­no­jan tar­koi­tuk­se­na on vähen­tää kan­nat­ta­mat­to­mia klik­kauk­sia. Nega­tii­vi­sia hakusa­no­ja on jär­ke­vä käyt­tää, kos­ka se aut­taa sinua mak­si­moi­maan bud­je­tin tehokkuutta.

Mää­ri­tä budjetti

Voit vali­ta pal­jon­ko haluat käyt­tää mark­ki­noin­tiin päi­vä­ta­sol­la ja samal­la kan­nat­taa mää­ri­tel­lä myös enim­mäis­bud­jet­ti kuu­kau­del­le, jol­loin sitä sum­maa ei kos­kaan yli­te­tä. Jos muu­tat miel­tä­si mat­kan var­rel­la, niin bud­jet­tia on help­po muo­ka­ta tai vaik­ka kes­keyt­tää kam­pan­ja kokonaan.

Mik­si vali­ta Google-mainonta?

Google Ads ‑haku­ko­ne­mai­non­nas­sa mak­sat ainoas­taan kävi­jöis­tä, et näyttökerroista.

Tavoi­tat asiak­kaa­si ”osto­housut jalas­sa” ja jos eivät ole heti osta­mas­sa, toden­nä­köi­ses­ti asia on aina­kin har­kin­nas­sa, har­va sitä huvik­seen surf­fai­lee ja etsii tiet­ty­jä tuotteita/palveluita.

Tar­joat help­pout­ta ja apua juu­ri osto­het­kel­lä, et ”tyr­ky­tä”. Swaip­paat­ko itse Ins­ta­gra­mis­sa­si ohi mai­nok­sis­ta tai jäät­kö mai­nos­tauol­la TV:n ääreen?
Googles­sa mai­nok­se­si näkyy vain sil­loin, kun joku etsii tuo­tet­ta tai pal­ve­lua mää­rit­te­le­mil­lä­si hakusa­noil­la. Jopa 90 % ihmi­sis­tä aloit­taa tuot­teen tai pal­ve­lun etsi­mi­sen hakukoneista.

Pal­ve­luk­ses­sa­si.

Mikä­li tar­vit­set ammat­ti­lai­sen apua Google Ads ‑mai­non­nas­sa, niin ota yhteyt­tä ja lai­te­taan hom­ma käyntiin!

Lue myös nämä: