Crea­me­dia har fått nya ägare

Crea­me­dia har fått nya ägare

WTF Design har köpt verk­sam­he­ten av reklam­byrån Crea­me­dia som är verk­sam i Kar­le­by från Hil­la Group Abp. Reklam­byrån fort­sät­ter under nam­net Crea­me­dia och verk­sam­he­ten fort­sät­ter som van­ligt på Strand­ga­tan tio. WTF Designs kund­löf­te...
Berät­ta din his­to­ria i videoformat

Berät­ta din his­to­ria i videoformat

Det sägs att en bild berät­tar mera än tusen ord. En video däre­mot innehål­ler en hel del bil­der, det kun­de väl sägas att en video berät­tar mer än en mil­jon ord. Var­je före­tag har en his­to­ria. Före­tags his­to­rian kan framfö­ras till mot­ta­ga­ren på...
Årsun­derhåll av webbplats

Årsun­derhåll av webbplats

För en webbplats lönar det sig årli­gen att utfö­ra en underhåll­ning av webbplat­sen, varför inte även ofta­re. Det är vik­tigt att göra en gransk­ning av webbplat­sens aktuel­la innehåll och regel­bun­det rade­ra data som åldrats. En bil hålls inte hel­ler...
Få ditt före­tag att växa med hjälp av Google Ads

Få ditt före­tag att växa med hjälp av Google Ads

Har du fun­de­rat på Google Ads-annon­se­ring, med du vet inte rik­tigt var du ska börja? Det lön­sam­mas­te är att all­tid överlå­ta upp­gif­ten till en pro­fes­sio­nell, det kan näm­li­gen hän­da så att när du lär dig idag har egens­ka­per­na redan förän­drats...
Tren­der i socia­la medier år 2023

Tren­der i socia­la medier år 2023

Efter star­ten av år 2023 är det dags att sli­pa i skick, stra­te­gier­na inom socia­la medier. För att lyc­kas, lönar det sig att ta hän­syn till reklamt­ren­der­na på socia­la medier under det kom­man­de året, som dis­ku­te­ras myc­ket. För att under­lät­ta...
Logo design krä­ver färdigheter

Logo design krä­ver färdigheter

Ser du ofta varu­mär­ken eller före­tag som inte har en logo? — Inte? Det beror helt enkelt av det, att det knappt finns några. Ditt före­tag eller varu­mär­kets logo påver­kar starkt, huru­dant förs­ta int­ryck du ger. En bra logo stic­ker ut från mäng­den och...