FÖR­PACK­NIN­GEN ETT VIK­TIGT VERK­TYG FÖR ATT BYG­GA VARUMÄRKE

Varu­mär­ket för­med­las effek­tivt via för­pack­nin­gen efter­som det är den kon­su­men­ten ser.

Utveckling av varu­mär­ket och för­tyd­li­gan­de av kärn­buds­ka­pet ska all­tid åters­peglas i för­pack­nings­de­sig­nen. Därför bör­ja­de vi där.

En bra för­pack­ning skil­jer sig från sina kon­kur­ren­ter. Utö­ver det ska för­pack­nin­gen hål­la varu­mär­kes­löf­tet och pro­duk­ten ska upp­fyl­la det den lovar. En bra pro­dukt i en snygg för­pack­ning är något kun­den gär­na köper igen.

De visuel­la ins­la­gen som går igen i Korv-Görans för­pack­nin­gar gör det möj­ligt att skil­ja pro­duk­ter­na åt med hjälp av fär­ger, utan att det påver­kar varu­mär­kets igen­känn­bar­het eller enhet­lig­het. Des­sa ele­ment används också i andra kana­ler, såsom tryck­ta annon­ser, webb­si­dor och pro­mo- och mässmontrar.

Talar dina pro­duk­ter och för­pack­nin­gar sam­ma språk?

“Sats­nin­gen på varu­mär­ket åters­peglas i slutresultatet.”

Gus­tav Gran­holm
Verks­täl­lan­de direk­tör
Ab Korv-Görans Kebab Oy